BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2021r., poz. 741 z póżn. zm.) zawiadamiam, że dnia 01.10.2021r., wszczęto postępowanie administracyjne – na wniosek:

 

Energa Operator S.A.

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji:

 

linii kablowej nn-0,4kV, linii kablowej SN-15kV wraz z zabudową złączy kablowych oraz stacji transformatorowej SN/nn

 

na terenie położonym w Mławie: ul. Henryka Sienkiewicza, Aleja św. Wojciecha

                                                                          

                                                                          

oznaczonym numerami ewid.: 10-180/11, 10-181/7, 10-182/5, 10-182/6,
10-182/7, 10-182/8

 

 

 

W związku z powyższym informuję, iż strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski
i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta w Mławie w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 402 - prowadząca sprawę Magdalena Zmysłowska – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Zmysłowska
Osoba wprowadzająca informację: Magdalena Zmysłowska
Data wytworzenia informacji: 19.10.2021 14:09:13
Data publikacji informacji: 19.10.2021 14:08:24 - 03.11.2021 01:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 19.10.2021 14:09:13
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
19.10.2021 14:09:13 Magdalena Zmysłowska strona została dodana