BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2021r., poz. 741 z póżn. zm.) zawiadamiam, że dnia 30.08.2021r., wszczęto postępowanie administracyjne – na wniosek:

 

Energa Operator S.A.

80-544 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji:

 

sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn 0,4kV

oraz stacji transformatorowej SN/nn

 

 

na terenie położonym w Mławie: ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Płocka, ul. Andersa,
ul. Bursztynowa, ul. Bednarska

                                                                          

                                                                          

oznaczonym numerami ewid.: 10-663/3, 10-380/2, 10-354/6, 10-354/5,
10-414, 10-342/2, 10-433, 10-449, 10-380/1, 10-192/1, 10-192/3, 10-193/54, 10-193/52 10-193/17, 10-193/18, 10-193/138

 

 

W związku z powyższym informuję, iż strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski
i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta w Mławie w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 402 - prowadząca sprawę Magdalena Zmysłowska – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Zmysłowska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 21.09.2021 15:22:25
Data publikacji informacji: 21.09.2021 15:21:29 - 06.10.2021 01:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2021 15:22:25
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
21.09.2021 15:22:25 Janina Bęć strona została dodana