BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE

Burmistrza  Miasta  Mława

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                                      i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Mława uchwały Nr XLII/543/2022 z dnia 20 września 2022r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grzybowa” dla obszaru położonego w zachodniej części m. Mławy między ulicami: Stanisława Moniuszki, Stefana Batorego, Batalionów Chłopskich i granicą Miasta Mława.

            

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r.
poz. 1029
) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu powyższego planu miejscowego.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko na piśmie. Wnioski należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy do Burmistrza Miasta Mława w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2022r.

 

Pisma należy kierować na adres: Burmistrz Miasta Mława, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19 lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: infoatmlawa [dot] pl () bądź też opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

 

Wnioski  złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.mlawa.pl w zakładce „Nieruchomości i planowanie przestrzenne” oraz w Urzędzie Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 13.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Aneta Drybczewska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 15.11.2022 09:23:25
Data publikacji informacji: 15.11.2022 09:20:29 - 15.12.2022 23:59:59
Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2022 09:23:25
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
15.11.2022 09:23:25 Janina Bęć strona została dodana