Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary 32.MNU, 34.MNU,42U | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary 32.MNU, 34.MNU,42U

OBWIESZCZENIE

Burmistrza  Miasta  Mława

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 

części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Zuzanny Morawskiej” obejmującej tereny 32.MNU, 34.MNU, 42.U
położone przy ul. Zachodniej, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Zuzanny Morawskiej

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Mława Nr XXX/417/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.  zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zuzanny Morawskiej” obejmującej tereny 32.MNU, 34.MNU, 42.U wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 06.12.2023 r. do 12.01.2024 rw Urzędzie Miasta Mława, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 15 w godz. od 800 do 1600.

 

Projekt planu wraz z prognozą odziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława pod adresem: http://www.bip.mlawa.pl/artykuly/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.12.2023 r. o godzinie 1200 w Miejskim Domu Kultury w Mławie (sala na I piętrze), 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 13.

 

 Zgodnie z art. 17 pkt 11 oraz art. 8c ustawy osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące
ww. części projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone do Burmistrza Miasta Mława w formie:

- papierowej na adres: Burmistrz Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława,

- elektronicznej na adres poczty elektronicznej infoatmlawa [dot] pl (info[at]mlawa[dot]pl), opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2024 r. Wnoszący uwagę podaje swoje imię i nazwisko, albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

            Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Postępowanie w sprawie opracowania i uchwalenia planu miejscowego jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. poz. 1688) na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy zmieniającej.

 

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej   https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/informacja-nt-przetwarzania-danych-osobowych oraz w Urzędzie Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 15.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Aneta Drybczewska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 28.11.2023 08:30:15
Data publikacji informacji: 28.11.2023 08:28:31 - 13.01.2024 00:00:10
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:05:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:05:27 admin_vobacom edycja strony
14.12.2023 09:31:33 admin_vobacom edycja strony
28.11.2023 08:30:15 Janina Bęć strona została dodana