Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Mława w 2024 r. dla ROD. | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Mława w 2024 r. dla ROD.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU
WSPIERANIA RODZINNYCH OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH
FUNKCJONUJĄCYCH NA OBSZARZE MIASTA MŁAWA NA ROK 2024

 

Burmistrz Miasta Mława ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Mława w 2024 roku stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta Mława na dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem.

1. Podstawa prawna 

Uchwała Nr X/135/2019 Rady Miasta Mława z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta Mława, sposobu rozliczenia tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 29 sierpnia 2019 r. Poz. 10138).


2. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa

 

Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych, zwana dalej dotacją jest przeznaczona na wykonanie zadań związanych z ich rozwojem.


3. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

 

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są stowarzyszenia ogrodowe legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, na której położony jest ROD w przypadku braku infrastruktury ogrodowej na terenie ROD lub posiadanie infrastruktury ogrodowej w stanie technicznym wskazującym na konieczność jej modernizacji lub remontu.

4. Wysokość dotacji

 

Maksymalna wysokość dotacji wynosić będzie:


1). 80 % poniesionych udokumentowanych kosztów na realizację zadania, o którego dofinansowanie ubiega się stowarzyszenie ogrodowe,


2). Wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę dotacji są ponoszone przez beneficjenta we własnym zakresie,


3). Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy, należący do ROD, który otrzymał dofinansowanie, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.


5. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji


1). Wniosek o udzielenie dotacji (według wzoru określonego w zał. nr  1 do Uchwały Nr X/135/2019 Rady Miasta Mława z dnia 20 sierpnia 2019 r.)  może być przesłany na adres Urzędu Miasta Mława lub złożony w siedzibie Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława.


2). Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do Urzędu Miasta Mława.


3). Nabór rozpoczyna się w dniu 26 lutego 2024 r. Zakończenie naboru przypada na dzień 11 marca 2024 r.

 

6. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji


1). Wnioski rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Mława.
2). Wnioski rozpatruje się w terminie 21 od terminu ich złożenia.


7. Wybór wniosków o udzielenie dotacji


1). Weryfikacja wniosków dokonywana będzie zgodnie z Uchwałą Nr X/135/2019 Rady Miasta Mława z dnia 20.08.2019 r.
2). Za termin złożenia wniosku rozumie się datę wpływu wniosku do Urzędu Miasta Mława.

8. Umowa o udzielenie dotacji

 

Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy o udzieleniu dotacji, zwanej dalej umową. 

 

9. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

Beneficjent jest zobowiązany do realizacji i rozliczenia zadania zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr X/135/2019 Rady Miasta Mława z dnia 20.08.2019 r.

 

10. Informacja o środkach odwoławczych

 

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

11. Dodatkowe informacje


1). Dotacja udzielana jest na rzecz Stowarzyszenia ogrodowego posiadającego tytuł prawny do nieruchomości, na których położony jest ROD.
2). Termin realizacji zadania – 15.10.2024 r.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Krystian Szelkowski
Osoba wprowadzająca informację: Krystian Szelkowski
Data wytworzenia informacji: 26.02.2024 14:05:16
Data publikacji informacji: 26.02.2024 08:09:55
Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2024 14:05:16
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
26.02.2024 14:05:16 Krystian Szelkowski strona została dodana