BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Konsultacje społeczne dotyczące Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

ORG.523.15.2018.AD,  1 października  2018 R.

BURMISTRZ MIASTA MŁAWA
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących Programu współpracy Miasta Mława
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z poźn. zm.), art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z poźn. zm), Uchwały Nr XVIII/227/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Mława, Burmistzra Miasta Mława zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w celu przygotowania Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Czas rozpoczęcia: 1 października 2018 r.
Czas zakończenia: 15 października 2018 r.

Zasięg konsultacji: przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Mława.
Harmonogram prac nad przygotowaniem Programu Współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 146/2018 z dnia 19 września 2018 r.

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

  • pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania uwag;
  • zbierania uwag w Urzędzie Miasta Mława, pok. Nr 36.

Formularz propozycji składanych zmian do projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 146/2018 z dnia 19 września 2018 r.

Propozycje do Programu współpracy na 2018 rok w formie ankiety stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 146/2018 z dnia 19 września 2018 r.
Propozycje zmian w Programie współpracy w formie formularza, o którym mowa
w pkt 7 oraz w formie ankiety, o której mowa w pkt 8 należy przekazywać:
a)    w wersji papierowej dostępnej w Wydziale Organizacyjnym, pok. 36 – drogą korespondencyjną na adres Urzędu, Stary Rynek 19,
b)    w wersji  elektronicznej dostępnej  na stronie internetowej miasta  - na adres: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl,
c)    bezpośrednio do pok. 36, Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19.

PODSTAWA PRAWNA: ZARZĄDZENIE NR 146/2018 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 19 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2019 rok.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 01.10.2018 08:41:46
Data publikacji informacji: 01.10.2018 08:17:23
Data ostatniej modyfikacji: 17.10.2018 11:21:31
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
17.10.2018 11:21:31 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
01.10.2018 09:10:45 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
01.10.2018 08:47:07 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
01.10.2018 08:41:46 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana