BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Burmistrz Miasta Mława ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących projektu dokumentu „Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mława z perspektywą do 2035 roku”.

Działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2022 r. poz. 2556 t.j. z późn. zm.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 t.j  z późn. zm.),  

informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu: „Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mława z perspektywą do 2035 roku” w dniach od 07.09.2023r.do 28.09.2023r.

Dokumentacja zgromadzona w przedmiotowej sprawie dostępna jest w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Mława na stronie internetowej: www.mlawa.pl

Zainteresowani mogą składać uwagi w przedmiotowej sprawie poprzez wypełnienie formularza uwag (dostępnego na stronie www.mlawa.pl w zakładce Konsultacje Społeczne oraz w kancelarii Urzędu Miasta Mława) i dostarczenie go w następujący sposób:

Wraz z wypełnionym Formularzem uwag do projektu należy złożyć oświadczenia o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa udzielania takiej zgody jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konsultacjach społecznych.

Uwagi złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Monika Kucka
Osoba wprowadzająca informację: Magdalena Bielska
Data wytworzenia informacji: 07.09.2023 13:19:48
Data publikacji informacji: 07.09.2023 13:18:14 - 29.09.2023 00:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2023 09:38:48
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
08.09.2023 09:38:48 Magdalena Bielska edycja strony
07.09.2023 13:19:48 Magdalena Bielska strona została dodana