Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 r.  | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 r. 

Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych wymienionych w art. 16 ust.1  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które realizują zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 r.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie działań, inicjatyw dotyczących pomocy rodzinom w trudnej sytuacji, aktywizacji osób korzystających z pomocy społecznej, przeciwdziałanie patologiom społecznym, podejmowanie zadań  na rzecz zaspokajania potrzeb i poprawy warunków życia mieszkańców Mławy.

Rodzaj zadania publicznego (wybrany zakres z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): pkt 1 - pomoc  społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej  sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi zaplanowane do realizacji w 2024 roku  są następujące zadania:

  1. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans  tych rodzin i osób;
  2. Pomoc osobom ubogim, bezdomnym i zagrożonym bezdomnością;
  3. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej;
  4. Szerzenie idei i poradnictwa prawno – społecznego;
  5. Szerzenie idei wolontariatu zbiórkowego jako inkubatora postaw prospołecznych;
  6. Odbiory żywności zagrożonej zmarnowaniem ze sklepów – zapobieganie utylizacji;
  7. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży – lekcje niemarnowania żywności.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację:  20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Termin składania ofert: do 1 kwietnia 2024 r.  (poniedziałek)

Termin realizacji zadania: do 16 grudnia 2024 r. (poniedziałek)

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim: kwota dotacji na dofinansowanie zadań w 2023 r. – 16 000 zł. 

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami pozarządowymi jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta  d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio Dębska, tel. kom. 604417109, -mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl (agnieszka[dot]debska[at]mlawa[dot]pl).

Pełny tekst ogłoszenia wraz z wymaganymi w konkursie załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Miasta Mławy www.mlawa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25.

Podstawa prawna: Zarządzenie  Nr 46/2024 Burmistrza Miasta Mława z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 r. 
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 01.03.2024 11:34:58
Data publikacji informacji: 01.03.2024 11:34:15
Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2024 11:34:58
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
01.03.2024 11:34:58 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana