Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 r.  | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 r. 

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 r., podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno - kulturalnego Mławy, wspieranie upowszechniania kultury w Mławie.

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą w Mławie w 2024 roku następujące zadania:

ZADANIE I:
Opracowanie, wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji w formie folderów, książek, katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych o tematach dotyczących Mławy.

ZADANIE II:
Organizowanie, współorganizowanie przedsięwzięć w ramach lokalnych wydarzeń, imprez kulturalnych i artystycznych promujących nasze miasto, takich jak koncerty, festiwale, przeglądy, występy artystyczne, festyny, spektakle, konkursy, wystawy, dyskusje i prelekcje, plenery i warsztaty plastyczne, fotograficzne, teatralne, muzyczne, malarskie, taneczne, filmowe, literackie. Integracja środowisk artystycznych, w tym z udziałem zagranicznych środowisk artystycznych, zwłaszcza z miast partnerskich zaprzyjaźnionych z Miasta Mława. 

ZADANIE III:
Opracowanie scenariuszy zajęć w ramach edukacji regionalnej, dotyczących kultywowania pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Mławy i jej mieszkańców dla przedszkoli i szkół podstawowych. 

ZADANIE IV:
Działania wspierające działalność edukacyjną, zdrowotną oraz kulturalnooświatową na rzecz osób w wieku emerytalnym, stymulowanie rozwoju osobistego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej osób w wieku emerytalnym, poprawienie jakości życia osób w wieku emerytalnym (np. pogadanki na temat zdrowego stylu życia), integracja osób w wieku emerytalnym (imprezy kulturalne i rekreacyjne, wycieczki, wieczorki zapoznawcze i taneczne), zajęcia ruchowe, terapeutyczne dla osób w wieku emerytalnym, czynne poradnictwo dla osób w wieku emerytalnym.

ZADANIE V: 
Przedsięwzięcia związane z ustanowionym Uchwałą Nr LVI/743/2023 Rady Miasta Mława z dnia 28 listopada 2023 r. Rokiem 2024 Stanisława Grzebskiego. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) 

Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Termin składania ofert: do dnia 1 kwietnia 2024 r. (poniedziałek)

Termin realizacji zadania: do 16 grudnia  2024 r. (poniedziałek)

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim: kwota dotacji na dofinansowanie zadań w 2023 r. – 100 000,00 zł.

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami pozarządowymi jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio - Dębska,  tel. kom. 604417109, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl (agnieszka[dot]debska[at]mlawa[dot]pl).

Pełny tekst ogłoszenia wraz z wymaganymi w konkursie załącznikami dostępny jest na stronie internetowej miasta Mławy www.mlawa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25. 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 44/2024 Burmistrza Miasta Mława z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 r. 
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 01.03.2024 11:13:36
Data publikacji informacji: 01.03.2024 11:12:55
Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2024 11:13:36
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
01.03.2024 11:13:36 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana