Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r. | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r.

 

Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r. 

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r., podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno - kulturalnego Mławy, wspieranie upowszechniania kultury w Mławie.

ZADANIE I:
Opracowanie, wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji w formie folderów, książek, katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych o tematach dotyczących Mławy.

ZADANIE II:
Organizowanie, współorganizowanie przedsięwzięć w ramach lokalnych wydarzeń, imprez kulturalnych i artystycznych promujących nasze miasto, takich jak koncerty, festiwale, przeglądy, występy artystyczne, festyny, spektakle, konkursy, wystawy, dyskusje i prelekcje, plenery i warsztaty plastyczne, fotograficzne, teatralne, muzyczne, malarskie, taneczne, filmowe, literackie. Integracja środowisk artystycznych, w tym z udziałem zagranicznych środowisk artystycznych, zwłaszcza z miast partnerskich zaprzyjaźnionych z Miasta Mława. 

ZADANIE III: 
Pomoc cudzoziemcom, realizacja zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w celu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

ZADANIE IV:
Opracowanie scenariuszy zajęć w ramach edukacji regionalnej, dotyczących kultywowania pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Mławy i jej mieszkańców dla przedszkoli i szkół podstawowych. 

ZADANIE V:
Działania wspierające działalność edukacyjną, zdrowotną oraz kulturalnooświatową na rzecz osób w wieku emerytalnym, stymulowanie rozwoju osobistego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej osób w wieku emerytalnym, poprawienie jakości życia osób w wieku emerytalnym (np. pogadanki na temat zdrowego stylu życia), integracja osób w wieku emerytalnym (imprezy kulturalne i rekreacyjne, wycieczki, wieczorki zapoznawcze i taneczne), zajęcia ruchowe, terapeutyczne dla osób w wieku emerytalnym, czynne poradnictwo dla osób w wieku emerytalnym.

ZADANIE VI: 
Przedsięwzięcia związane z ogłoszonym Uchwałą Nr XLVI/597/2022 Rady Miasta Mława z dnia 20 grudnia 2022 r. Rokiem 100-lecia Miejskiego Klubu Sportowego Mławianka Mława. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 112 000,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych 00/100) 

Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Termin składania ofert: do dnia 22 czerwca 2023 r. (czwartek)

Termin realizacji zadania: do 15 grudnia  2023 r. (piątek)

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim: kwota dotacji na dofinansowanie zadań w 2022 r. – 57 838,50 zł.

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami pozarządowymi jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio - Dębska,  tel. kom. 604417109, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl (agnieszka[dot]debska[at]mlawa[dot]pl).

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 96/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r. 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 31.05.2023 13:47:12
Data publikacji informacji: 31.05.2023 13:46:34
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:07:02
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:07:02 admin_vobacom edycja strony
31.05.2023 14:54:43 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
31.05.2023 13:47:12 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana