Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2023 | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2023

Burmistrz Miasta Mława ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego  w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2023 roku

W realizacji zadań objętych niniejszym ogłoszeniem konkursowych mogą uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi  w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z poźn. zm.).

RODZAJE ZADAŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM KONKURSU
W ramach realizacji zadania realizowanego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2023 roku będą realizowane następujące rodzaje zadań: 

1)    ZADANIE NR 1 Zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie, w tym poprzez udzielanie pomocy w zakresie niwelowania czynników ryzyka w rodzinie i kształtowanie kompetencji wychowawczych, eliminujących ryzyko wystąpienia uzależnień.
2)    ZADANIE NR 2 Organizowanie różnych form aktywności dzieciom, młodzieży, dorosłym mieszkańcom, readaptacyjnej z oddziaływaniem profilaktycznym służącej powrotowi do współistnienia społecznego w trzeźwości, jak i działań wzmacniających kompetencje wychowawcze.

WYSOKOŚC ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:
Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100)

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ
Wyznacza się termin realizacji zadania od 3 kwietnia 2023 r. do dnia 15 grudnia 2023 r.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Oferty należy składać na wzorze oferty stanowiącym Załącznik Nr 2 do zarządzenia ogłaszającego konkurs w terminie do dnia 27 marca  2023 roku (poniedziałek) w Kancelarii Urzędu Miasta Mława do godz. 16:00 lub wysłać na adres Urząd Miasta w  Mławie, ul. Stary Rynek 19,  06-500 Mława.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 56/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego  w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2023 roku.

Informacji na temat niniejszego ogłoszenia konkursowego udziela Agnieszka Puzio–Dębska, Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25, 06-500 Mława, tel. 23 654 56 38, wew. 411, tel. 604 417 109, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl (agnieszka[dot]debska[at]mlawa[dot]pl).

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 16.03.2023 12:17:53
Data publikacji informacji: 16.03.2023 12:17:23
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:08:18
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:08:18 admin_vobacom edycja strony
16.03.2023 12:17:53 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana