BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Burmistrz Miasta Mława ogłasza drugi otwarty konkurs ofert z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w 2023 roku

 

Burmistrz Miasta Mława ogłasza drugi otwarty konkurs ofert z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w 2023 roku

Na podstawie art. 28, ust 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 poz. 1599 z poźn. zm.), oraz Uchwały Nr IV/35/2011 Rady Miasta Mława z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków tworzenia  oraz trybu finansowania zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława, Burmistrz Miasta Mława ogłasza oraz zaprasza do składania ofert w drugim otwartym konkursie ofert z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w 2023 roku.

Cel konkursu

Konkurs polega na wyłonieniu ofert i zleceniu organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w celu poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych oraz zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby.

Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące warunki:
a)    zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Miasta Mława;
b)    działają w formie, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
c)    prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
d)    posiadają możliwości realizacji zadania publicznego, w tym niezbędne zasoby rzeczowe, kadrowe oraz doświadczenie zapewniające realizację zadania publicznego;
e)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zadania publicznego;
f)    w odpowiedzi na ogłoszenie konkursu przedstawią poprawnie złożoną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami. 

Zasady przyznawania dotacji: Uchwała Nr IV/35/2011 Rady Miasta Mława z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków tworzenia oraz trybu finansowania zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2023 r.: 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 

Termin składania ofert: do dnia 22 czerwca 2023 r. (czwartek)

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2023 r.

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim: kwota dotacji na dofinansowanie zadań w 2022 r. – 220 000,00 zł

Osobą uprawnioną do kontaktów w zakresie objętym niniejszym ogłoszeniem jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta  Mława d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio - Dębska, tel. 604417109, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 99/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu  na terenie Miasta Mława w 2023 roku

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 31.05.2023 14:26:10
Data publikacji informacji: 31.05.2023 14:25:30
Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2023 15:06:24
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.06.2023 15:06:24 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
31.05.2023 14:26:10 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana