BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” o rozszerzonym zakresie rzeczowym.

Termin składania ofert
-
Opis przedmiotu zamówienia

Miasto Mława zaprasza do złożenia oferty na Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”
o rozszerzonym zakresie rzeczowym.

 

Studium należy opracować zgodnie z zakresem studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodno-ściekowym (Program Operacyjny Infrastruktura

i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”) oraz zgodnie
z innymi obowiązującymi przepisami i wytycznymi.

Przedmiotowe studium należy sporządzić w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej w 2 egz. na płytach CD.

Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji ostatecznej wersji przedmiotu zamówienia przed jej wykonaniem.

 

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Urzędu Miasta, Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych, siedziba przy ul. 18 Stycznia 4, 06-500 Mława w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2019r.

 

Postępowanie jest realizowane w ramach umowy nr POIS.02.03.00-00-0034/16-00
o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji
Mława” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno - ściekowa
w aglomeracjach”  II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 20.02.2019r. do godz. 10:00 do Kancelarii Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława lub na adres e-mail: aglomeracjaatmlawa [dot] pl 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena ofertowa - 100%. W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym ofertom przyznane zostaną punkty: dla kryterium cena, według wzoru: C=(Cmin / Coferta) * 100 pkt., gdzie Cmin oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu, a Coferta cenę badanej oferty.

 

 

Warunki ubiegania się o zamówienie.

O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, posiadający wiedzę
i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu studium wykonalności sporządzonego do konkursu ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”.

Na potwierdzenie do oferty należy załączyć referencje lub protokół odbioru albo inny dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi.

 

Z postępowania wyklucza się wykonawców, o których mowa w par. 1 ust 9 Regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 81/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31.05.2016r.

 

CPV 71241000-9 – Studia wykonalności, usługi doradcze i analizy.

Wybór najkorzystniejszej oferty
Załączniki do pobrania
Uwagi

21.02.2019r.- Powiadomienie o wyborze oferty

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Przemysław Więckiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Monika Żółtak
Data wytworzenia informacji: 08.02.2019 12:26:48
Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2019 14:52:24
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
21.02.2019 14:52:24 Monika Żółtak edycja strony
08.02.2019 12:31:27 Monika Żółtak edycja strony
08.02.2019 12:26:48 Monika Żółtak strona została dodana