BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Wydziały Urzędu

BURMISTRZ

Burmistrz Sławomir Kowalewski

tel: 23 654 33 82 wew. 100
fax: 23 654 36 52
e-mail: burmistrzatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Kieruje bieżącymi sprawami Miasta.
 2. Reprezentuje miasto na zewnątrz.
 3. Burmistrz Miasta wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 4. Burmistrz Miasta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
 5. Burmistrz Miasta może upoważnić swoich Zastępców lub innych pracowników Urzędu Miasta do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w pkt. 4, w imieniu Burmistrza.
 6. Wydział Organizacyjny prowadzi rejestr upoważnień, o których mowa w pkt. 5.

Oświadczenia majątkowe:

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza Janina Budzichowska

Janina Budzichowska

telefon: 23 654 33 82
e-mail: janina [dot] budzichowskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Wykonuje zadania powierzone mu przez Burmistrza zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami.
 2. Sprawuje funkcję Burmistrza w razie nieobecności Burmistrza lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków.
 3. Pełni funkcję Przewodniczącego Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w razie nieobecności Burmistrza lub niemożności pełnienia przezeń tej funkcji.
 4. Reprezentuje Miasto w Powiatowej Radzie Rynku Pracy,
 5. Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą:
  1) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
  2) Wydziału Inwestycji,
  3) Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych.
   

Oświadczenia majątkowe:

SEKRETARZ

Sekretarz Miasta Mariusz Szczechowicz

Oświadczenia majątkowe:

SKARBNIK

Skarbnik Miasta Justyna Lewandowska

tel: 23 654 36 57 wew. 200
e-mail: justyna [dot] lewandowskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:
1. Przygotowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej, projektu budżetu miasta oraz nadzór nad jego wykonaniem.
2. Wykonywanie obowiązków Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów.
3. Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Naczelnik Piotr Tomaszewski

Piotr%20Tomaszewski.jpg

tel: 23 654 64 38 wew. 310
e-mail: piotr [dot] tomaszewskiatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Nadzór nad realizacją zadań dotyczących:
  - utrzymania oświetlenia ulicznego
  - obsługi Strefy Płatnego Parkowania
  - funkcjonowania Mławskiej Komunikacji Miejskiej
  - gospodarki mieszkaniowej
  - zarządzania drogami gminnymi oraz kanalizacją deszczową
 2. Udział w pracach Komisji Przetargowej.
 3. Zarządzanie zespołem pracowników wydziału.

Oświadczenia majątkowe:

Inspektor ds. gospodarki komunalnej i energetyki Monika Kucka

tel: 23 654 64 38 wew. 310
e-mail: monika [dot] kuckaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

       1. Prowadzenie spraw związanych ze Strefą Płatnego Parkowania

       2. Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym i energetyką na terenie Miasta

Podinspektor Elżbieta Palewska

tel: 23 654 64 38 wew. 310
e-mail: elzbieta [dot] palewskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Sprawy lokali mieszkalnych z zasobów Miasta Mława
   
Inspektor ds. dróg Barbara Wilamowska

Barbara%20Wilamowska.jpg

tel: 23 654 64 38 wew. 311
e-mail: barbara [dot] wilamowskaatmlawa [dot] pl,

Zakres obowiązków:

 1. Zarządzanie drogami gminnymi i powiatowymi w granicach Miasta Mława,
 2. Kanalizacja deszczowa.
Referent ds. gospodarki komunalnej Kinga Pniewska

tel: 23 654 64 38 wew. 311
e-mail: kinga [dot] pniewskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

1. Sprawy lokali mieszkalnych z zasobów Miasta Mława

Pomoc administracyjna Edyta Śmigielska-Łachacz

tel. 23 654 64 38 wew. 311
e-mail: edyta [dot] chrostowskaatmlawa [dot] pl ( )

STRAŻ MIEJSKA

Komendant Straży Miejskiej Marek Wysocki

tel: 23 654 64 50 wew. 900
e-mail: marek [dot] wysockiatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Padlewskiego 13

Zakres obowiązków:

 • Organizuje i kieruje pracą straży oraz nadzoruje prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców
Starszy Inspektor SM Włodzimierz Kołakowski

tel: 23 654 64 50 wew. 900
e-mail: wlodzimierz [dot] kolakowskiatmlawa [dot] pl, strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Padlewskiego 13

Zakres obowiązków:

 • Przyjmuje  zgłoszenia od mieszkańców miasta oraz prowadzi czynności wyjaśniające w sprawach popełnienia wykroczeń
Starszy inspektor SM Grzegorz Ludwiczak

tel: 23 654 64 50 wew. 900
e-mail: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Padlewskiego 13

Zakres obowiązków:

 • Przyjmuje  zgłoszenia od mieszkańców miasta oraz prowadzi czynności wyjaśniające w sprawach popełnienia wykroczeń
Starszy Strażnik Miejski Marcin Zakrzewski

tel: 23 654 64 50 wew. 900
e-mail: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Padlewskiego 13

Zakres obowiązków:

 • Podejmuje i prowadzi czynności służbowe w terenie w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców oraz nieprawidłowościach zauważonych w trakcie patrolu miasta
Strażnik Miejski Łukasz Szykowski

tel: 23 654 64 50 wew. 900
e-mail: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Padlewskiego 13

Zakres obowiązków:

 • Podejmuje i prowadzi czynności służbowe w terenie w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców oraz nieprawidłowościach zauważonych w trakcie patrolu miasta
Młodszy Strażnik Andrzej Kozłowski

tel: 23 654 64 50 wew. 900
e-mail: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Padlewskiego 13

Zakres obowiązków:

 • Podejmuje i prowadzi czynności służbowe w terenie w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców oraz nieprawidłowościach zauważonych w trakcie patrolu miasta
Młodszy referent ds. monitoringu Benedykt Dalka

tel: 23 654 64 50 wew. 900
e-mail: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Sienkiewicza 2

Zakres obowiązków:

 • Prowadzi obserwację miasta z kamer monitoringu wizyjnego i informuje odpowiednie służby o zauważonych nieprawidłowościach
Młodszy referent ds. monitoringu Bogusław Zabielski

tel: 23 654 64 50 wew. 900
e-mail: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Sienkiewicza 2

Zakres obowiązków:

 • Prowadzi obserwację miasta z kamer monitoringu wizyjnego i informuje odpowiednie służby o zauważonych nieprawidłowościach
Strażnik Miejski Piotr Miałki

tel: 23 654 64 50 wew. 900
e-mail: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Padlewskiego 13

Zakres obowiązków:

 • Podejmuje i prowadzi czynności służbowe w terenie w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców oraz nieprawidłowościach zauważonych w trakcie patrolu miasta
Strażnik Miejski Krzysztof Kupiński

tel: 23 654 64 50 wew. 900
e-mail: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Padlewskiego 13

Zakres obowiązków:

 • Podejmuje i prowadzi czynności służbowe w terenie w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców oraz nieprawidłowościach zauważonych w trakcie patrolu miasta
Młodszy referent ds. monitoringu Zbigniew Kowalski

tel: 23 654 64 50 wew. 900
e-mail: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Sienkiewicza 2

Zakres obowiązków:

 • Prowadzi obserwację miasta z kamer monitoringu wizyjnego i informuje odpowiednie służby o zauważonych nieprawidłowościach
Młodszy referent ds. monitoringu Grzegorz Lipiński

tel: 23 654 64 50 wew. 900
email: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Sienkiewicza 2

Zakres obowiązków:

 • Prowadzi obserwację miasta z kamer monitoringu wizyjnego i informuje odpowiednie służby o zauważonych nieprawidłowościach

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Audytor Wewnętrzny Janusz Szymanik

tel: 23 654 33 82 wew. 105
e-mail: janusz [dot] szymanikatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie działalności niezależnie i obiektywnie, której celem jest wspieranie Burmistrza Miasta Mława w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Mława jak również w jednostkach organizacyjnych Miasta Mława oraz czynności doradcze.
 2. Audytor wewnętrzny współpracuje z Radcą Prawnym oraz kontrolą zewnętrzną.

INSPEKTORAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW OBRONNYCH I OBRONY CYWILNEJ

Inspektor, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Andrzej Fafiński

Andrzej%20Fafi%C5%84ski.jpg

tel: 23 654 33 82 wew. 106
e-mail: andrzej [dot] fafinskiatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Planowanie, realizacja i koordynacja przedsięwzięć zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej.
 2. Ochrona ludności przed zagrożeniami czasu pokoju i wojny.
 3. Koordynacja działań Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 4. Współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i nadzwyczajnych zagrożeń.
 5. Ochrona informacji niejawnej.

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ARCHITEKTURY - ARCHITEKT MIEJSKI

Główny specjalista - architekt Krzysztof Zakrzewski

tel: 23 654 64 42 wew. 503
e-mail: krzysztof [dot] zakrzewskiatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Bieżąca analiza skutków realizacji i ocena aktualności planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. Uzgadnianie i opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w obszarze miasta Mława,
 3. Prowadzenie spraw w zakresie prac konserwatorskich, w tym interwencyjnych, badawczych i dokumentacyjnych finansowanych z budżetu Miasta,
 4. Nadzór merytoryczny nad pracami konserwatorskimi prowadzonymi przez jednostki organizacyjne Miasta,
 5. Wspomaganie koncepcyjne i projektowe inwestycji komunalnych w zakresie architektury i urbanistyki,
 6. Nadzorowanie architektoniczne realizacji inwestycji komunalnych oraz nadzorowanie utrzymania obiektów i terenów publicznych w zakresie architektury,
 7. Uzgadnianie lokalizacji, warunków zabudowy i projektów architektonicznych istotnych dla Miasta inwestycji,
 8. Inspirowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
 9. Prowadzenie ewidencji dóbr kultury niewpisanych do rejestru zabytków.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ

Naczelnik, Rzecznik Prasowy Magdalena Grzywacz

Magdalena%20Grzywacz.jpg

tel: 23 654 36 58 wew. 103
e-mail: magdalena [dot] grzywaczatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Kontakty z mediami.
 2. Koordynowanie przepływu informacji przekazywanych środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska Urzędu.
 3. Realizowanie polityki informacyjnej Miasta.
 4. Tworzenie pozytywnego wizerunku Miasta, troska o obecność Miasta i tematyki z nim związanej na łamach mediów.
 5. Organizowanie konferencji prasowych
Pomoc administracyjna Krzysztof Napierski

Krzysztof%20Napierski.jpg

tel: 23 654 36 58 wew. 104
e-mail: krzysztof [dot] napierskiatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:
1. Pomoc w przygotowywaniu informacji prasowych
2. Prasowa obsługa imprez miejskich
3. Ścisła współpraca z Rzecznikiem Prasowym Urzędu Miasta Mława

Pomoc administracyjna Beata Barwińska

tel: 23 654 36 58 wew. 104

e-mail: beata [dot] barwinskaatmlawa [dot] pl">beata [dot] barwinskaatmlawa [dot] pl

WYDZIAŁ OŚWIATY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Naczelnik - Magdalena Staszewska

ul. Padlewskiego 13,
tel: 23 654 56 38 wew. 410
e-mail: magdalena [dot] staszewskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

1. Nadzór i koordynowanie spraw związanych z pracą wydziału.
2. Nadzór i prowadzenie spraw związanych z organizacją publicznych jednostek oświatowych oraz przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
3. Prowadzenie spraw z zakresu awansu zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego i oceny pracy dyrektora
4. Prowadzenie i koordynacja prac związanych z Systemem Informacji Oświatowej

Oświadczenia majątkowe:

Pomoc administracyjna - Ewa Pszenna

ul. Padlewskiego 13
tel. 23 654 56 38 wew. 412
e-mail: ewa [dot] pszennaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

1. Rozliczenie dotacji niepublicznych placówek oświatowych oraz dotacji na podręczniki, w tym prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych
2. Dofinansowanie pracodawcom kosztów poniesionych na kształcenie młodocianych pracowników
3. Prowadzenie spraw w zakresie przyznawania uzdolnionym uczniom i studentom stypendiów

Główny specjalista ds. polityki społecznej i senioralnej, Pełnomocnik do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława - Barbara Bielak

ul. Padlewskiego 13
tel: 23 654 56 38 wew. 411
e-mail: barbara [dot] bielakatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

1. Realizacja zadań w zakresie pełnienia obowiązków Pełnomocnika do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława
2. Koordynacja lokalnej polityki senioralnej, w tym współpraca z mławską Radą Seniorów oraz organizacjami nieformalnymi działającymi na rzecz seniorów
3. Prowadzenie spraw z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3, w tym prowadzenie rejestru żłóbków i opiekunów dziennych

Inspektor ds. kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi, Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Agnieszka Puzio-Dębska

Agnieszka%20Puzio%20-%20D%C4%99bska.jpg

ul. Padlewskiego 13
tel: 23 654 56 38 wew. 411
e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Realizacja zadań w zakresie pełnienia obowiązków Pełnomocnika Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 2. Prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania instytucji kultury i sportu, w tym monitorowanie działalności w/w instytucji
 3. Prowadzenie rejestru instytucji kultury
Podinspektor ds. administracyjnych i spraw społecznych - Alicja Wojnarowska

ul. Padlewskiego 13
tel: 23 654 56 38 wew. 411
e-mail: alicja [dot] wojnarowskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

1.    Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
2.    Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pomoc administracyjna - Karolina Arabucka

ul. Padlewskiego 13
tel: 23 654 56 38 wew. 412
e-mail: karolina [dot] arabuckaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

1.    Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem niepełnosprawnym dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu
2.    Prowadzenie spraw związanych z kontrolą obowiązku nauki

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Naczelnik Magdalena Cecelska

tel: 23 654 32 51 wew. 109
e-mail: magdalena [dot] cecelskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

1. Zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje jego pracę,  w tym:

   1) odpowiada za prawidłowe załatwianie spraw

   2) jest odpowiedzialna za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji,

   3)  nadzoruje terminowość i jakość załatwiania spraw obywateli oraz skarg i wniosków,

   4)  dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

   5)  organizuje sprawny obieg dokumentów w Urzędzie oraz prawidłową obsługę interesantów,

   6)  analizuje warunki pracy w Urzędzie, inicjuje ich usprawnienie i doskonalenie,

   7)  koordynuje opracowywanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,

2. Prowadzi sprawy Miasta powierzone przez Burmistrza.
3. Zapewnia właściwe utrzymanie stanu technicznego budynku oraz gospodarkę lokalami Urzędu.
4. Koordynuje kontrolę zarządczą w Mieście Mława.

Główny Specjalista ds.kadr Teresa Smolińska

tel: 23 654 64 33 wew. 702
e-mail: teresa [dot] smolinskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

    1. Realizacja zadań w zakresie spraw kadrowych Urzędu Miasta Mława,
    2. Prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze,
    3. Prowadzenie akt osobowych pracowników,
    4. Wydawanie zaświadczeń i świadectw pracy związanych ze stosunkiem pracy.

Inspektor ds. rady miasta Katarzyna Kulesza

Katarzyna%20Kulesza.jpg

tel: 23 654 32 51 wew. 107
e-mail: katarzyna [dot] kuleszaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Radnych Rady Miasta,
 2. Obsługa techniczno – organizacyjna sesji Rady,
 3. Obsługa techniczno – organizacyjna stałych Komisji Rady,
 4. Monitorowanie publikowanych w BIP podjętych uchwał Rady Miasta oraz protokołów po każdej sesji Rady Miasta.
Inspektor ds. rady miasta Klaudia Sieradzka

Klaudia%20M%C4%85czewska.jpg

tel: 23 654 32 51 wew. 107
e-mail: klaudia [dot] sieradzkaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Radnych Rady Miasta,
 2. Obsługa techniczno – organizacyjna sesji Rady,
 3. Obsługa techniczno – organizacyjna stałych Komisji Rady,
 4. Monitorowanie publikowanych w BIP podjętych uchwał Rady Miasta oraz protokołów po każdej sesji Rady Miasta.
Inspektor ds. informatyki Roman Zygner

Roman%20Zygner.jpg

tel: 23 654 64 33 wew. 703
fax: 23 654 36 52
e-mail: informatykatmlawa [dot] pl, roman [dot] zygneratmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Zapewnienie właściwego funkcjonowania Urzędu w zakresie informatyki,
 2. Wdrażanie, administrowanie systemami komputerowymi funkcjonującymi w Urzędzie,
 3. Wdrażanie i nadzór działania oprogramowania będącego na wyposażeniu Urzędu,
 4. Prowadzenie prac dotyczących rozwoju informatyzacji Urzędu.
Inspektor ds. informatyki Cezary Lewandowski

tel: 23 654 64 33 wew. 703
e-mail: cezary [dot] lewandowskiatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

    1. Zapewnienie właściwego funkcjonowania Urzędu w zakresie informatyki,
    2. Wdrażanie, administrowanie systemami komputerowymi funkcjonującymi w Urzędzie,
    3. Wdrażanie i nadzór działania oprogramowania będącego na wyposażeniu Urzędu,
    4. Prowadzenie prac dotyczących rozwoju informatyzacji Urzędu.

Inspektor ds. organizacyjnych Wiesław Fiuk

tel: 23 654 64 33 wew. 701
e-mail: wieslaw [dot] fiukatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Analizowanie planów dochodów i wydatków budżetowych Wydziału Organizacyjnego,
 2. Prowadzenie spraw związanych z remontem i konserwacją budynków administracyjnych Urzędu Miasta,
 3. Sporządzanie umów, umów zleceń i o dzieło dotyczących zadań Wydziału,
 4. Wykonywanie czynności związanych z organizacją wyborów:  Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu, Parlamentu UE, samorządowych.
Sekretarka Justyna Drozd

tel. 23 654 33 82 wew.100
e-mail: justyna [dot] drozdatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie Sekretariatu Burmistrza i Z-cy Burmistrza.
2. Prowadzenie rejestru Zarządzeń i decyzji Burmistrza Miasta.

Kancelista Edyta Chrostowska

tel. 23 654 64 33 wew. 704
e-mail: info@mlawa.pledyta [dot] chrostowskaatmlawa [dot] pl (, )

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie Kancelarii Urzędu Miasta.
 2. Przyjmowanie i rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących.
 3. Obsługa interesantów.
 4. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Karty Mławiaka.
Kancelista Maciej Rogalski

tel. 23 654 64 33 wew. 704
e-mail: infoatmlawa [dot] pl, maciej [dot] rogalskiatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

    1. Prowadzenie Kancelarii Urzędu Miasta.
    2. Przyjmowanie i rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących.
    3. Obsługa interesantów.
    4. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Karty Mławiaka.

Pomoc administracyjna Anna Marlęga

tel: 23 654 64 33 wew. 702
e-mail: anna [dot] marlegaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązów:

     1. Realizacja zadań w zakresie spraw kadrowych Urzędu Miasta Mława,

     2. Realizacja zadań w zakresie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Mława.

Pomoc administracyjna Paulina Markuszewska

tel: 23 654 64 33 wew. 701
e-mail: paulina [dot] markuszewskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:
1.    Realizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego na cele administracyjne
2.    Realizacja zamówień publicznych
3.    Opis faktur oraz wprowadzanie ich do rejestru
4.    Prowadzenie ksiąg inwentarzowych

Goniec Michał Jeromin

tel: 23 654 64 66 wew. 701

Zakres obowiązków:

 1.  Pobieranie z Kancelarii Urzędu Miasta Mława korespondencji i terminowe doręczanie jej adresatom na terenie Miasta Mławy,
 2. Pobieranie z wydziałów  Urzędu Miasta Mława korespondencji i terminowe doręczanie jej adresatom na terenie Miasta Mławy,
 3. Rozwieszanie plakatów na terenie Miasta Mławy dotyczących Urzędu.
Goniec Karol Rychlewski

Zakres obowiązków:

 1. Pobieranie z Kancelarii Urzędu Miasta Mława korespondencji i terminowe doręczanie jej adresatom na terenie Miasta Mławy,
 2. Pobieranie z wydziałów  Urzędu Miasta Mława korespondencji i terminowe doręczanie jej adresatom na terenie Miasta Mławy,
 3. Rozwieszanie plakatów na terenie Miasta Mławy dotyczących Urzędu.
Goniec Piotr Król

Piotr Król

tel: 23 654 64 33 wew. 701

Zakres obowiązków:

 1. Pobieranie z Kancelarii Urzędu Miasta Mława korespondencji i terminowe doręczanie jej adresatom na terenie Miasta Mławy,
 2. Pobieranie z wydziałów  Urzędu Miasta Mława korespondencji i terminowe doręczanie jej adresatom na terenie Miasta Mławy,
 3. Rozwieszanie plakatów na terenie Miasta Mławy dotyczących Urzędu.
Konserwator Mirosław Sadza

Zakres obowiązków:

 1. Drobne naprawy i remonty,
 2. Nadawanie i odbiór przesyłek pocztowych,
 3. Zbieranie opłaty targowej.
Sprzątaczka Marzena Kowalska

Zakres obowiązków:

 1. Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta  Mława.
Sprzątaczka Małgorzata Piotrkowska

Zakres obowiązków:

 1. Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta  Mława.
Sprzątaczka Marzena Kołakowska

Zakres obowiązków:

 1. Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta  Mława.
Sprzątaczka Katarzyna Sieczka

Zakres obowiązków:

 1. Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta  Mława.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Naczelnik Marzena Lipińska

Marzena%20Lipi%C5%84ska.jpg

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego / Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

tel: 23 654 64 40 wew. 600
e-mail: marzena [dot] lipinskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Sporządzanie aktów małżeństw.
 2. Wydawanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego.
 3. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 4. Przyjmowanie pozostałych oświadczeń w sprawach dotyczących USC.
 5. Wydawanie decyzji w sprawach z zakresu WSO i USC.
 6. Zarządzanie zespołem pracowników.

Oświadczenia majątkowe:

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Irena Betlińska

Irena%20Betli%C5%84ska.jpg

tel: 23 654 64 40 wew. 602
e-mail: irena [dot] betlinskaatmlawa [dot] pl, postepowaniaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych,
 2. Wydawanie dowodów osobistych,
 3. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego,
 4. Prowadzenie postępowań w sprawach meldunkowych,
 5. Aktualizacja Lokalnego Bnku Danych,
 6. Aktualizacja rejestru wyborców.
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Marek Stachowicz

Marek%20Stachowicz.jpg

tel: 23 654 64 40 wew. 601
e-mail: marek [dot] stachowiczatmlawa [dot] pl, ewidencjaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych.
 2. Wydawanie dowodów osobistych.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.
 4. Prowadzenie spraw związanych z obroną kraju (rejestr poborowych, świadczenia rzeczowe na rzecz obrony kraju).
 5. Prowadzenie postępowań związanych ze zbiórkami publicznymi.
 6. Aktualizacja Lokalnego Banku Danych.
 7. Aktualizacja rejestru wyborców.
Podinspektor ds. ewidencji ludności Marzena Szemplińska

tel: 23 654 64 40 wew. 601
e-mail: marzena [dot] szemplinskaatmlawa [dot] pl, meldunki1atmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Zameldowania na pobyt stały,
 2. Wymeldowania z pobytu stałego,
 3. Zameldowania cudzoziemców,
 4. Aktualizacja Lokalnego Banku Danych,
 5. Wydawanie zaświadczeń ze zbiorów danych osobowych,
 6. Aktualizacja rejestru wyborców.
Podinspektor Krzysztof Wesołowski

tel. 23 654 64 40 w 602
e-mail: krzysztof [dot] wesolowskiatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

     1. Prowadzenie postępowań w sprawach zameldowania i wymeldowywania,
     2. Prowadzenie kontroli meldunkowej,
     3. Wydawanie dowodów osobistych.

Pomoc administracyjna Lucyna Majran

tel. 23 654 64 40 w 602
e-mail: lucyna [dot] majranatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

     1. Archiwizowanie kopert dowodowych.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik USC Marzena Lipińska

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich / Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

tel: 23 654 64 40
e-mail: marzena [dot] lipinskaatmlawa [dot] pl, kierownikuscatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Sporządzanie aktów małżeństw,
 2. Wydawanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego,
 3. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
 4. Przyjmowanie pozostałych oświadczeń w sprawach dotyczących USC,
 5. Wydawanie decyzji w sprawach z zakresu WSO i USC.
 6. Zarządzanie zespołem pracowników.

Oświadczenia majątkowe:

Z-ca Kierownika USC Danuta Krajewska

tel: 23 654 64 40 wew. 603
e-mail: danuta [dot] krajewskaatmlawa [dot] pl, uscatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Sporządzanie aktów zgonu,
 2. Wydawanie odpisów,
 3. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
 4. Załatwianie korespondencji dotyczącej USC.
Inspektor ds. rejestracji stanu cywilnego Magdalena Jankowska

Magdalena%20Jankowska.jpg

tel: 23 654 64 40 wew. 603
e-mail: magdalena [dot] jankowskaatmlawa [dot] pl, inspektoruscatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Sporządzanie aktów urodzeń,
 2. Wydawanie odpisów
 3. Prowadzenie postępowań w sprawie zmian imion i nazwisk.
Z-ca kierownika USC Dorota Majewska

Dorota%20Majewska.jpg

tel: 23 654 64 40 wew. 600
e-mail: dorota [dot] majewskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Sporządzanie aktów zgonu,
 2. Wydawanie odpisów,
 3. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
 4. Załatwianie korespondencji dotyczącej USC.

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Skarbnik Miasta Justyna Lewandowska

tel: 23 654 36 57 wew. 200
e-mail: justyna [dot] lewandowskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Ewidencja wydatków bieżących i inwestycyjnych Urzędu Miasta Mława,
 2. Ewidencja projektów współfinansowanych w ramach programów funduszy Unii Europejskiej i funduszy strukturalnych,
 3. Przygotowywanie projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Oświadczenia majątkowe:

  Z-ca Skarbnika Jolanta Sokołowska

  Jolanta%20Bubrowiecka.jpg

  tel: 23 654 36 57 wew. 201
  e-mail: jolanta [dot] bubrowieckaatmlawa [dot] pl, z-caskarbnikaatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

  • Realizacja zadań w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami
  Pomoc Administracyjna Agnieszka Laczycka

  tel: 23 654-36-57 wew. 205

  Zakres obowiązków:

  • Pomoc w zakresie księgowości budżetowej.
  Inspektor ds. księgowości budżetowej Anna Sobolewska

  tel: 23 654 36 57 wew. 205
  e-mail: anna [dot] sobolewskaatmlawa [dot] pl, finanseatmlawa [dot] pl">finanseatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

  • Ewidencja wydatków bieżących i majątkowych Urzędu Miasta.
  Podinspektor ds. księgowości budżetowej Anna Tomkiel

  tel: 23 654 36 57 wew. 208
  e-mail: anna [dot] tomkielatmlawa [dot] pl, dochodyatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

  • Ewidencja dochodów Urzędu Miasta.
  Inspektor ds. podatków i opłat Bożena Dzięgielewska

  Bo%C5%BCena%20Dzi%C4%99gielewska.jpg

  tel: 23 654 64 48 wew. 202
  e-mail: bozena [dot] dziegielewskaatmlawa [dot] pl, podatkiatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

  1. Wymiar podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,
  2. Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych,
  3. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
  4. Opłata od posiadania psów.
  Podinspektor ds. księgowości podatkowej Elżbieta Domagała

  El%C5%BCbieta%20Domaga%C5%82a.jpg

  tel: 23 654 64 48 wew.204
  e-mail: elzbieta [dot] domagalaatmlawa [dot] pl, ksiegowoscatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

  1. Prowadzenie księgowości podatku od nieruchomości osób prawnych, podatku rolnego osób prawnych, podatku leśnego osób prawnych, podatku od środków transportowych (osób fizycznych i prawnych), łącznego zobowiązania pieniężnego,
  2. Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na wyżej wymienione podatki,
  3. Opłaty od posiadania psów, wieczystego użytkowania, dzierżaw,
  4. Ewidencja, księgowanie i egzekucja mandatów karnych,
  5. Wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zaległości w podatkach.
  Inspektor ds. księgowości budżetowej Hanna Bytner

  tel: 23 654 36 57 wew. 206
  e-mail: hanna [dot] bytneratmlawa [dot] pl, placeatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

  1. Naliczanie i prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami pracowniczymi,
  2. Naliczanie i prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami bezosobowymi (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowy  cywilnoprawne),
  3. Sporządzanie dokumentacji w zakresie podatku od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  4. Sporządzanie deklaracji i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, Powiatowym Urzędem Pracy.
  Inspektor ds. księgowości budżetowej Justyna Meredyk

  tel: 23 654 36 57 wew. 206
  e-mail: justyna [dot] meredykatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

  1. Ewidencja środków trwałych,
  2. Prowadzenie spraw związanych z ZFŚS.
  Inspektor ds. księgowości budżetowej Katarzyna Jezierska

  tel: 23 654 36 57 wew. 208
  e-mail: katarzyna@jezierskaatmlawa [dot] pl, sprawozdanieatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

  1. Wprowadzanie budżetu i jego zmian na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń do systemu finansowo-księgowego,
  2. Ewidencja księgowa budżetu miasta,
  3. Ewidencja dochodów z budżetu państwa,
  4. Prowadzenie dokumentacji z zakresu kredytów, pożyczek i obligacji,
  5. Prowadzenie dokumentacji z zakresu dotacji budżetu j.s.t.,
  6. Wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego budżetu, sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z dochodów i wydatków jednostek budżetowych,
  7. Sporządzanie sprawozdań i raportów wymaganych przepisami prawa,
  8. Obsługa programu bankowego.
  Podinspektor ds. księgowości podatkowej Katarzyna Szczepkowska

  Katarzyna%20Szczepkowska.jpg

  tel: 23 654 64 48 wew. 203
  e-mail: katarzyna [dot] szczepkowskaatmlawa [dot] pl, kasaatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

  1. Księgowanie dochodów podatkowych i opłat zintegrowanych z systemem kasowym,
  2. Prowadzenie spraw związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Inspektor ds. podatków i opłat Małgorzata Wrzeszczyńska

  Ma%C5%82gorzata%20Wrzeszczy%C5%84ska.jpg

  tel: 23 654 64 48 wew. 202
  e-mail: malgorzata [dot] wrzeszczynskaatmlawa [dot] pl, podatkiatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

  1. Wymiar podatku od nieruchomości osób fizycznych,
  2. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.
  Kasjer Marzenna Lubiejewska

  Marzenna%20Lubiejewska.jpg

  tel: 23 654 36 57 wew. 207
  e-mail: marzena [dot] lubiejewskaatmlawa [dot] pl, kasaatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

  1. Przyjmowanie wpłat,
  2. Podjęcia gotówki – wypłaty,
  3. Pisanie przelewów.
  Główny specjalista ds. podatków i opłat Piotr Sulewski

  tel: 23 654 64 48 wew. 203
  e-mail: piotr [dot] sulewskiatmlawa [dot] pl, finanseatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

  1. Wymiar podatku od środków transportowych,
  2. Egzekucja opłaty dodatkowej za nieopłacenie postoju w strefie płatnego parkowania.
  Pomoc administracyjna Kinga Gawlińska
  Henryk Antczak, emeryt
  Oświadczenia majątkowe:

  WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

  Naczelnik Marek Polak

  Marek%20Polak.jpg

  tel: 23 654 32 53 wew. 400
  e-mail: marek [dot] polakatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

  1. Zapewnienie realizacji zadań wydziału w zakresie:
   1) gospodarki nieruchomościami,
   2) planowania i zagospodarowania przestrzennego,
   3) geodezji i kartografii.
  2. Zarządzanie zespołem pracowników wydziału.
  3. Podziały nieruchomości,
  4. Rozgraniczanie nieruchomości.

  Oświadczenia majątkowe:

  Główny Specjalista ds. Planowania i zagospodarowania przestrzennego Mirella Dragun

  Mirella%20Dragun.jpg

  tel: 23 654 32 53 wew. 400
  e-mail: mirella [dot] dragunatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

  1. Decyzje o warunkach zabudowy,
  2. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  3. Przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy,
  4. Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości,
  5. Wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

  Oświadczenia majątkowe:

  Podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego Aneta Drybczewska

  tel: 23 654 32 53 wew. 402
  e-mail: aneta [dot] drybczewskaatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

  1. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  2. Wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  3. Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości,
  4. Decyzje o warunkach zabudowy,
  5. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Inspektor ds. komunalizacji i użytkowania wieczystego Hanna Kowalska

  tel: 23 654 32 53 wew. 401
  e-mail: hanna [dot] kowalskaatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

  1. Nabywanie nieruchomości w drodze komunalizacji,
  2. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste,
  3. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  4. Opłaty planistyczne.
  Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami lokalowymi i geodezji Ewa Woźniak

  tel: 23 654 32 53 wew. 401
  e-mail: ewa [dot] wozniakatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

  1. Sprzedaż nieruchomości komunalnych,
  2. Oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych,
  3. Służebności gruntowe i służebności przesyłu,
  4. Trwały zarząd nieruchomości,
  5. Zamówienia publiczne dot. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.
  Pomoc Administracyjna Janina Beć

  Telefon: 23 654 32 53 w. 401
  e-mail: janina [dot] becatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

  1. Dzierżawa nieruchomości
  2. Użyczanie nieruchomości
  3. Zgody na wykonanie urządzeń na nieruchomościach komunalnych (poza pasami drogowymi)
  Inspektor ds. geodezji i informacji przestrzennej Milena Klimek

  Telefon: 23 654 32 53 w. 402
  e-mail: milena [dot] klimekatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

  1. Ustalanie numerów porządkowych budynków,
  2. Nazewnictwo ulic,
  3. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów,
  4. Podziały nieruchomości,
  5. Prowadzenie części baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.
  Pomoc administracyjna Łukasz Radzki
  Pomoc administracyjna Olga Stolarska

  Telefon: 23 654 32 53 w. 402
  e-mail: olga [dot] stolarskaatmlawa [dot] pl

  Pomoc administracyjna Wioletta Kwitkowska

   

   WYDZIAŁ INWESTYCJI

  Naczelnik Dariusz Nieznański

  Dariusz%20Niezna%C5%84ski.jpg

  tel: 23 654 64 42 wew. 500
  e-mail: dariusz [dot] nieznanskiatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

      Zapewnienie oraz nadzór nad realizacją zadań w zakresie:
      1) przygotowywania i organizowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
      2) przygotowania, prowadzenia, nadzorowania i rozliczania zadań inwestycyjnych,
      3) przygotowania, nadzorowania i rozliczania społecznych inicjatyw lokalnych,
      4) rozwoju Miasta  a w szczególności z zakresu strategii rozwoju miasta,
      5) obsługi inwestora,
      6) realizacji, rozliczania oraz monitorowania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym z funduszy  strukturalnych Unii Europejskiej.
      Zarządzanie zespołem pracowników.

  Podinspektor ds. zamówień publicznych Aneta Malinowska

  tel. 23 654 64 42 wew. 501
  e-mail: aneta [dot] malinowskaatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

  1. Realizacja zadań ogólno - organizacyjnych,
  2. Opracowywanie zestawień,
  3. Harmonogramów, obsługa poczty,
  4. Pomoc przy realizacji inwestycji
  Inspektor ds. inwestycji Edward Gajur

  tel. 23 654 64 42 w. 501
  e-mail: edward [dot] gajuratmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

      1. Przygotowywanie, prowadzenie, nadzorowanie, rozliczanie inwestycji,
          i remontów kapitalnych obiektów kubaturowych, liniowych oraz urządzeń komunalnych,
      2. Organizowanie zamówień publicznych na wykonawstwo robót budowlanych i innych.

   

  Referent ds. zamówień publicznych Andrzej Porzeziński

  tel. 23 654 64 42 w. 502

  e-mail: andrzej [dot] porzezinskiatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

  • Obsługa procedur zamówień publicznych WI i innych Wydziałów Urzędu Miasta Mława
  Inspektor ds. inwestycji Artur Wieczfniński

  tel:  23 654 64 42 wew. 503
  e-mail: artur [dot] wieczfninskiatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

    

  WYDZIAŁ STRATEGII I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

  Naczelnik Przemysław Więckiewicz

  tel: 23 653 14 62 wew. 511
  e-mail: przemyslaw [dot] wieckiewiczatmlawa [dot] pl

  lok. przy ul. 18 Stycznia 4, 06-500 Mława

  Zakres obowiązków:

  1. Rozwój miasta, w szczególności z zakresu strategii rozwoju miasta,
  2. Obsługa inwestora,
  3. Przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów,
  4. Realizacja, rozliczanie oraz monitorowanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

  Oświadczenie majątkowe

  Inspektor ds. obsługi przedsiębiorcy Anna Sokołowska

  tel: 23 654 34 58 wew. 110
  e-mail: anna [dot] sokolowskaatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

  1. Obsługa przedsiębiorcy w Centralnym Rejestrze Ewidencji Działalności Gospodarczej.
  2. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Mieście Mława.
  3. Aktualizacja informacji dotyczących przedsiębiorczości w miejskim serwisie internetowym.
  4. Prowadzenie statystyk w zakresie przedsiębiorczości lokalnej.
  5. Realizowanie spraw związanych z prowadzeniem targowisk na terenie Miasta Mława.
  Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej Hanna Żbikowska

  Telefon: 23 654 34 58 wew. 110
  e-mail: hanna [dot] zbikowskaatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

  1. Obsługa przedsiębiorcy w Centralnym Rejestrze Ewidencji Działalności Gospodarczej.
  2. Wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
  3. Wydawaniem i cofaniem zezwoleń na prowadzenie przewozów osób.
  4. Wydawaniem i cofaniem zezwoleń na wywóz odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
  5. Wydawanie zezwoleń  na przeprowadzenie imprez masowych.
  6. Koordynowanie i kontrolowanie godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych oraz  kontrolowanie placówek handlowych pod względem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

  Oświadczenia majątkowe:

  Inspektor ds. rozwoju, rewitalizacji i współpracy ze spółkami miejskimi Lidia Gniadek

  tel.: 23 653 14 62 w. 512
  e-mail: lidia [dot] gniadekatmlawa [dot] pl

  lok. przy ul. 18 Stycznia 4, 06-500 Mława

  Zakres obowiązków:

  1. Obsługa organizacyjna Komitetu Rewitalizacji,
  2. Przygotowanie realizacji miejskich projektów rewitalizacyjnych zaplanowanych do rewitalizacji przez Urząd Miasta Mława,
  3. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta Mława w zakresie realizacji i promocji projektów rewitalizacyjnych oraz pozyskiwanie danych do oceny i ewaluacji,
  Główny specjalista ds. rozwoju Anna Miałka - Kruszewska

  tel.: 23 653 14 62 w. 510
  e-mail: anna [dot] mialka-kruszewskaatmlawa [dot] pl

  lok. przy ul. 18 Stycznia 4, 06-500 Mława

  Podinspektor ds. administracyjno-technicznych Monika Żółtak

  tel. 23 653 14 62 wew. 510
  e-mail: monika [dot] zoltakatmlawa [dot] pl

  Jednostka Realizująca Projekt
  ul. 18- go Stycznia 4, 06-500 Mława

  Zakres obowiązków:

  1. Obsługa administracyjna projektu;
  2. Organizacja oraz obsługa administracyjna spotkań służbowych, narad budowy;
  3. Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji do przeprowadzania zamówień publicznych;
  4. Publikacja postępowań w bazie konkurencyjności i w BIP.
  5. Promocja projektu, publikacja informacji na stronie internetowej;
  6. Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji do rozliczenia projektu,
  7. Monitoring realizacji Projektu pod kątem zgodności z zawartą Umową o dofinansowanie i wynikających z niej obowiązków po stronie beneficjenta;
  8. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji  dot. projektu
  9. Monitorowanie zabezpieczeń właściwego wykonania kontraktów, ubezpieczeń, gwarancji bankowych itp.;

  WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

  Urszula Aptowicz, emerytka

  Urszula%20Aptowicz.jpg

  Oświadczenia majątkowe:

  Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi Mariusz Łazicki

  Mariusz%20%C5%81azicki.jpg

  tel: 23 654 32 96 wew. 302
  e-mail: mariusz [dot] lazickiatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

  1. Realizacja zadań w zakresie odpadów komunalnych,
  2. Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska,
  3. Realizacja zadań w zakresie gospodarki ściekowej,
  4. Sprawozdawczość i analizy w gospodarce odpadami komunalnymi.
  Naczelnik Elżbieta Zembrzuska

  ElaZembrzuska.jpg

  tel: 23 654 32 96 w. 300
  e-mail: elzbieta [dot] zembrzuskaatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

  1. Nadzór nad realizacją zadań w zakresie gospodarki komunalnej.
  2. Nadzór nad realizacją zadań w zakresie rolnictwa i leśnictwa.
  3. Nadzór nad realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
  4. Zarządzanie zespołem pracowników.

   Oświadczenia majątkowe:

  Podinspektor Urszula Kupińska

  tel: 23 654 32 96 wew. 302
  e-mail: urszula [dot] kupinskaatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

      1. Realizacja zadań w zakresie odpadów komunalnych,
      2. Realizacja zadań w zakresie ochrony zwierząt.

  Podinspektor Grzegorz Malon

  tel: 23 654 32 96 wew. 300
  e-mail: grzegorz [dot] malonatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

      1. Pomoc przy realizacji zadań w zakresie odpadów komunalnych,
      2. Pomoc przy realizacji zadań w zakresie rolnictwa i leśnictwa.

  Główny Specjalista ds. ochrony środowiska Elżbieta Maciejska

  tel:  23 654 32 96 wew. 300
  e-mail: elzbieta [dot] maciejskaatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

  1. Sprawy związane z ochroną środowiska,
  2. Sprawy związane z gospodarką komunalną,
  3. Sprawy związane z wydawaniem decyzji środowiskowych. 
  Pomoc administracyjna Edward Judziak

  tel:  23 654 32 96 wew. 302
  e-mail: edward [dot] judziakatmlawa [dot] pl

  Zakres obowiązków:

  1.Pomoc w realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i odpadów komunalnych.

  Pomoc administracyjna Kamil Gołębiewski

  tel:  23 654 32 96 wew. 302

   

  Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
  Osoba odpowiedzialna za informację: VOBACOM
  Osoba wprowadzająca informację: emilia_sm
  Data wytworzenia informacji: 28.03.2018 12:22:50
  Data publikacji informacji: od 28.03.2018 12:22:51 do 11.04.2035 12:22:51
  Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2019 11:42:45
  Liczba odsłon: 36
  Pokaż rejestr zmian
  Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
  07.06.2019 11:42:45 Justyna Drozd edycja strony
  04.06.2019 12:26:50 Justyna Drozd edycja strony
  30.05.2019 15:11:46 Justyna Drozd edycja strony
  30.05.2019 15:08:28 Justyna Drozd edycja strony
  30.05.2019 15:05:39 Justyna Drozd edycja strony
  30.05.2019 15:01:06 Justyna Drozd edycja strony
  30.05.2019 14:36:14 Justyna Drozd edycja strony
  30.05.2019 14:33:25 Justyna Drozd edycja strony
  30.05.2019 14:26:48 Justyna Drozd edycja strony
  30.05.2019 14:23:45 Justyna Drozd edycja strony
  30.05.2019 13:24:08 Justyna Drozd edycja strony
  30.05.2019 13:21:04 Justyna Drozd edycja strony
  30.05.2019 13:17:59 Justyna Drozd edycja strony
  30.05.2019 13:10:44 Justyna Drozd edycja strony
  30.05.2019 13:05:56 Justyna Drozd edycja strony
  30.05.2019 12:59:08 Justyna Drozd edycja strony
  30.05.2019 12:57:28 Justyna Drozd edycja strony
  30.05.2019 12:56:15 Justyna Drozd edycja strony
  30.05.2019 12:50:26 Justyna Drozd edycja strony
  30.05.2019 12:36:43 Justyna Drozd edycja strony
  20.05.2019 11:38:09 Justyna Drozd edycja strony
  20.05.2019 11:22:06 Justyna Drozd edycja strony
  20.05.2019 11:08:44 Justyna Drozd edycja strony
  02.05.2019 15:19:13 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
  02.05.2019 15:15:58 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
  29.04.2019 11:54:53 Justyna Drozd edycja strony
  29.04.2019 11:49:02 Justyna Drozd edycja strony
  17.04.2019 09:36:12 Justyna Drozd edycja strony
  17.04.2019 09:34:41 Justyna Drozd edycja strony
  17.04.2019 09:26:42 Justyna Drozd edycja strony
  17.04.2019 09:20:25 Justyna Drozd edycja strony
  17.04.2019 09:14:28 Justyna Drozd edycja strony
  17.04.2019 09:10:24 Justyna Drozd edycja strony
  17.04.2019 09:03:52 Justyna Drozd edycja strony
  16.04.2019 15:40:41 Justyna Drozd edycja strony
  19.03.2019 14:20:17 Justyna Drozd edycja strony
  19.03.2019 14:16:42 Justyna Drozd edycja strony
  14.03.2019 15:32:35 Justyna Drozd edycja strony
  14.03.2019 15:25:47 Justyna Drozd edycja strony
  14.03.2019 15:22:19 Justyna Drozd edycja strony
  14.03.2019 15:19:32 Justyna Drozd edycja strony
  14.03.2019 15:18:25 Justyna Drozd edycja strony
  06.03.2019 09:22:09 Justyna Drozd edycja strony
  06.03.2019 09:19:14 Justyna Drozd edycja strony
  06.03.2019 09:17:39 Justyna Drozd edycja strony
  26.02.2019 10:26:50 Justyna Drozd edycja strony
  07.02.2019 15:44:21 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  04.02.2019 15:02:23 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  24.01.2019 11:40:29 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  23.01.2019 13:49:46 Klaudia Sieradzka edycja strony
  17.01.2019 15:30:29 Cezary Lewandowski edycja strony
  17.01.2019 15:22:36 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  17.01.2019 15:06:57 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  04.01.2019 09:04:20 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  04.01.2019 08:55:51 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  04.01.2019 08:45:37 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  04.01.2019 08:38:13 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  04.01.2019 08:24:05 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  03.01.2019 10:15:16 Klaudia Sieradzka edycja strony
  03.01.2019 08:12:49 Klaudia Sieradzka edycja strony
  02.01.2019 14:12:11 Klaudia Sieradzka edycja strony
  02.01.2019 14:10:51 Klaudia Sieradzka edycja strony
  02.01.2019 14:08:38 Klaudia Sieradzka edycja strony
  02.01.2019 14:05:25 Klaudia Sieradzka edycja strony
  02.01.2019 14:03:21 Klaudia Sieradzka edycja strony
  02.01.2019 13:57:52 Klaudia Sieradzka edycja strony
  03.12.2018 14:39:22 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  23.11.2018 14:45:36 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  23.11.2018 14:44:19 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  23.11.2018 09:51:15 Monika Kucka edycja strony
  23.11.2018 09:44:20 Monika Kucka edycja strony
  14.11.2018 11:19:39 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  13.11.2018 13:34:04 Cezary Lewandowski edycja strony
  06.11.2018 09:59:12 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  06.11.2018 09:45:06 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  06.11.2018 09:32:12 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  09.10.2018 12:26:22 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  05.09.2018 13:14:20 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  31.08.2018 15:24:15 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  31.08.2018 15:14:35 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  10.08.2018 12:20:57 Klaudia Sieradzka edycja strony
  09.08.2018 10:40:31 Klaudia Sieradzka edycja strony
  08.08.2018 13:48:17 Klaudia Sieradzka edycja strony
  08.08.2018 13:47:24 Klaudia Sieradzka edycja strony
  08.08.2018 13:46:56 Klaudia Sieradzka edycja strony
  08.08.2018 13:46:16 Klaudia Sieradzka edycja strony
  08.08.2018 13:44:48 Klaudia Sieradzka edycja strony
  08.08.2018 13:37:35 Klaudia Sieradzka edycja strony
  08.08.2018 13:31:21 Klaudia Sieradzka edycja strony
  08.08.2018 13:28:30 Klaudia Sieradzka edycja strony
  08.08.2018 13:26:24 Klaudia Sieradzka edycja strony
  08.08.2018 13:23:55 Klaudia Sieradzka edycja strony
  08.08.2018 13:16:57 Klaudia Sieradzka edycja strony
  08.08.2018 13:13:47 Klaudia Sieradzka edycja strony
  08.08.2018 13:07:07 Klaudia Sieradzka edycja strony
  08.08.2018 13:03:37 Klaudia Sieradzka edycja strony
  08.08.2018 12:58:24 Klaudia Sieradzka edycja strony
  08.08.2018 12:54:05 Klaudia Sieradzka edycja strony
  06.08.2018 13:56:49 Klaudia Sieradzka edycja strony
  06.08.2018 13:54:32 Klaudia Sieradzka edycja strony
  01.08.2018 08:13:16 Klaudia Sieradzka edycja strony
  03.07.2018 10:48:09 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  28.06.2018 09:00:40 Mariusz Łazicki edycja strony
  27.06.2018 12:07:47 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
  27.06.2018 11:50:52 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
  27.06.2018 11:50:01 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
  27.06.2018 11:48:49 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
  27.06.2018 11:44:21 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
  23.05.2018 09:26:32 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  23.05.2018 09:18:53 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  23.05.2018 09:12:10 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  23.05.2018 08:53:19 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  22.05.2018 15:34:41 emilia_sm edycja strony
  22.05.2018 10:37:02 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  22.05.2018 09:55:04 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  27.04.2018 14:15:11 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  26.04.2018 12:08:42 Cezary Lewandowski edycja strony
  26.04.2018 12:07:27 Cezary Lewandowski edycja strony
  26.04.2018 11:12:08 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  26.04.2018 11:06:21 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  25.04.2018 13:22:15 Cezary Lewandowski edycja strony
  25.04.2018 13:17:16 Cezary Lewandowski edycja strony
  25.04.2018 09:32:03 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  25.04.2018 08:36:14 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  25.04.2018 08:29:24 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  25.04.2018 08:25:38 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  24.04.2018 15:44:15 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  24.04.2018 15:41:53 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  24.04.2018 15:34:55 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  24.04.2018 15:26:11 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  24.04.2018 14:36:26 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  24.04.2018 14:10:32 Sylwia Tryjanowska edycja strony
  28.03.2018 12:25:39 emilia_sm edycja strony
  28.03.2018 12:22:50 emilia_sm strona została dodana