BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Mławie"

Termin składania ofert
-
Opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja z dnia 24.07.2018r. - powiadomienie o wyborze oferty

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ściany urnowej „Kolumbarium” na cmentarzu komunalnym dz. nr ew. 11-948 w Mławie.

Mur kolumbarium będzie miejscem spoczynku prochów w urnach umieszczonych
w niszach. Kolumbarium wykonane jako wolnostojący obiekt, wpisujący się w istniejące zagospodarowanie całego cmentarza, ściana urnowa winna zawierać około 150 pojedynczych miejsc na urny. Koncepcję lokalizacji ściany urnowej należy przedstawić Zamawiającemu
do akceptacji w terminie 20 dni od daty podpisania umowy.
Zagospodarowanie terenu przy kolumbarium powinno umożliwiać swobodne korzystanie ze ściany urnowej oraz zapewnić miejsca siedzące.

2. Termin wykonania zamówienia
Do dnia 30.11.2018r.  należy wykonać przedmiot zamówienia.

3. Warunki ubiegania się o zamówienie.
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

4. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2) oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych i nienaruszonych opakowaniach,
3) koperta zewnętrzna winna być zaadresowana:
        Urząd Miasta Mława
        Stary Rynek 19,
        06-500 Mława
oraz opisana: Oferta na Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Mławie, nie otwierać przed dniem 23.07.2018r. godz. 11:00.
4) koperty z ofertami, w interesie wykonawcy winny być skutecznie zabezpieczone przed
ich otwarciem.
5) Wykonawca, który na etapie sporządzenia oferty zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy, zobowiązany jest do podania tego w ofercie (Załącznik nr 2 do Formularza oferty) wraz z załączeniem podstawowych informacji o podwykonawcy, nazwa, adres, zakres rzeczowy  i wartościowy planowany do realizacji przez podwykonawcę.
6) W przypadku złożenia przez dwa lub kilka podmiotów oferty wspólnej (konsorcja), muszą być spełnione następujące warunki:
a) do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo /upoważnienie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy, wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi i podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów,
b) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika,
c) ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań
i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1) oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru, na adres zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
2) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Kancelaria Urzędu Miasta Mława
w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 23.07.2018r. do godz. 10:30.
3) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2018r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
          Urząd Miasta Mława, Wydział Inwestycji    
          ul. Padlewskiego 13, 06-500 Mława.

6. Kryteria oceny ofert.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium
Cena ofertowa    100%
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
1) sposób obliczania wartości punktowej kryterium
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego Nazwa kryterium:    cena
Wzór: najniższa cena z ważnych ofert / cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt.
Sposób oceny: najkorzystniejsza ta, która otrzyma najwięcej punktów
2) za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Informacje o ogłoszeniu
Wybór najkorzystniejszej oferty
Uwagi

Aktualizacja z dnia 24.07.2018r. - powiadomienie o wyborze oferty

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wieczfniński
Osoba wprowadzająca informację: Aneta Malinowska
Data wytworzenia informacji: 12.07.2018 12:30:07
Data ostatniej modyfikacji: 24.07.2018 17:49:14
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
24.07.2018 17:49:14 Aneta Malinowska edycja strony
12.07.2018 13:09:19 Aneta Malinowska edycja strony
12.07.2018 12:38:17 Aneta Malinowska edycja strony
12.07.2018 12:30:07 Aneta Malinowska strona została dodana