BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do budynków Miasta Mława i jego jednostek organizacyjnych do dnia 30 czerwca 2020 r.

Termin składania ofert
-
Opis przedmiotu zamówienia

Początek formularza

Aktualizacja z dnia 31.07.2018 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Aktualizacja z dnia 22.06.2018 r.- Zestawienie ofert

Aktualizacja z dnia 20.06.2018 r. - Pytanie Wykonawcy do Przetargu i odpowiedź Zamawiającego

Aktualizacja z dnia 19.06.2018 r. - Zmiana SIWZ, zmiana załącznika nr 7 do SIWZ, Pytania Wykonawców do przetargu z dnia 15.06.2018 r. i odpowiedzi Zamawiającego

Aktualizacja z dnia 14.06.2018 r. - Zmiana SIWZ, Zmiana terminu składania ofert na dzień 22.06.2018 r. godzina 11:00, Zmiana uzupełnionego załącznika nr 7 do SIWZ

Aktualizacja z dnia 13.06.2018 r. - Wyjaśnienie do uzupełniony  załącznik  nr 7 do SIWZ
Aktualizacja z dnia 12.06.2018 r. - Pytania Wykonawców do przetargu i odpowiedzi Zamawiającego
Ogłoszenie w BZP nr 568842-N-2018

Ogłoszenie z dnia 07.06.2018 r.

 

Burmistrz  Miasta  Mława:  Kompleksowa  dostawa   gazu   ziemnego   wysokometanowego  do  budynków  Miasta  Mława  i  jego  jednostek  organizacyjnych  do  dnia 30  czerwca  2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli  tak, należy  wymienić  zamawiających, którzy   wspólnie   przeprowadzają   postępowanie  oraz  podać  adresy  ich  siedzib, krajowe  numery  identyfikacyjne oraz osoby
do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Mława, krajowy numer identyfikacyjny 52482600000, ul. Stary Rynek  19 , 06-500   Mława, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 654 33 82, e-mail piotr [dot] tomaszewskiatmlawa [dot] pl, faks 236 543 652.
Adres strony internetowej (URL): www.mlawa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Porozumienie o wspólnym prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w dniu 29.05.2018 r. w Mławie w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) pomiędzy: 1. Miasto Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, NIP 5691760034, Regon130377830, zwane dalej Zamawiającym, 2. Centrum Usług Wspólnych, ul. Plac 1 Maja 6; 06-500 Mława, NIP 5691879930, Regon 366025261 zwane dalej Zamawiającym, 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, ul. G. Narutowicza 6, 06-500 Mława, NIP 569 15 51 879, Regon 002710579 zwany dalej Zamawiającym; 4. Miejskie Przedszkole Samorządowe NR 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Mławie, ul. Z. Krasińskiego 7, 06-500 Mława, NIP: 5691633034, Regon 130005264 zwane dalej Zamawiającym, 5. Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie, ul. Żołnierzy 80 Pułku Piechoty 4, 06-500 Mława, Nip: 5691632856, Regon 001137557, zwana dalej Zamawiającym, 6. Zespół Placówek Oświatowych nr 2 im. Haliny Rudnickiej w Mławie, ul. Graniczna 39, 06-500 Mława, NIP 5691752750, Regon 130964214, zwany dalej Zamawiającym, 7. Szkoła Podstawowa NR 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie, ul. Henryka Pogorzelskiego 4, 06-500 Mława, Regon 368075435 zwana dalej Zamawiającym, 8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie, ul. Mikołaja Kopernika 38, 06-500 Mława, Nip 5691611328, Regon 130431200 reprezentowany przez Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie Piotra Jankowskiego, zwany dalej Zamawiającym. Strony ustalają, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego, obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do budynków Miasta Mława oraz jego jednostek organizacyjnych w całości przeprowadzi Miasto Mława. Zamawiający - Miasto Mława podpisze również kompleksową umowę na dostawę gazu ziemnego wysokometanowego. Poszczególne dostawy zostaną dostarczone do punktów odbioru gazu wymienionych w zał. Nr 6 do SIWZ.

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.bip.mlawa.pl/zamowienia-publiczne?view_expired=2

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.mlawa.pl/zamowienia-publiczne?view_expired=2

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Kancelaria Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do budynków Miasta Mława i jego jednostek organizacyjnych do dnia 30 czerwca 2020 r.
Numer referencyjny: ORG.271.23.2018.WF
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
jedna część
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego, obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do budynków Miasta Mława w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. ( a do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie , ul. Henryka Pogorzelskiego 4 od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.). 1.2. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego realizowana będzie do wskazanych poniżej punktów: 1. Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, adres PZO – 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19; 2. Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, adres PZO – 06-500 Mława, ul. Padlewskiego 13; 3. Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, adres PZO – 06-500 Mława, ul. Sienkiewicza 1; 4. Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, adres PZO – 06-500 Mława, ul. 18 Stycznia 4 lok. 25 5. Centrum Usług Wspólnych , ul. Plac 1 Maja 6, adres PZO – 06-500 Mława, ul. Plac 1 Maja 6; 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, ul. G. Narutowicza 6, adres PZO – 06-500 Mława, ul. G. Narutowicza 6; 7. Miejskie Przedszkole Samorządowe NR 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Mławie, ul. Z. Krasińskiego 7, adres PZO – 06-500 Mława, ul. Z. Krasińskiego 7; 8. Miejskie Przedszkole Samorządowe NR 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Mławie, ul. Z. Krasińskiego 7, adres PZO – 06-500 Mława, ul. Z. Krasińskiego 7; 9. Miejskie Przedszkole Samorządowe NR 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Mławie, ul. Z. Krasińskiego 7, adres PZO – 06-500 Mława, ul. Z. Krasińskiego 7; 10. Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie, ul. Żołnierzy 80 Pułku Piechoty 4, adres PZO – 06-500 Mława, ul. Żołnierzy 80 Pułku Piechoty 4; 11. Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie, ul. Żołnierzy 80 Pułku Piechoty 4, adres PZO – 06-500 Mława, ul. Żołnierzy 80 Pułku Piechoty 4; 12. Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie, ul. Żołnierzy 80 Pułku Piechoty 4, adres PZO – 06-500 Mława, ul. Żołnierzy 80 Pułku Piechoty 4; 13. Zespół Placówek Oświatowych nr 2 im. Haliny Rudnickiej w Mławie, ul. Graniczna 39 adres PZO – 06-500 Mława, ul. Graniczna 39; 14. Zespół Placówek Oświatowych nr 2 im. Haliny Rudnickiej w Mławie, ul. Graniczna 39 adres PZO – 06-500 Mława, ul. Graniczna 39; 15. Szkoła Podstawowa NR 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie , ul. Henryka Pogorzelskiego 4, adres PZO – 06-500 Mława, ul. Henryka Pogorzelskiego 4; 16. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie, ul. Mikołaja Kopernika 38, adres PZO – 06-500 Mława, ul. Mikołaja Kopernika 38; 17. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie, ul. Mikołaja Kopernika 38, adres PZO – 06-500 Mława, ul. Mikołaja Kopernika 38; 18. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie, ul. Mikołaja Kopernika 38, adres PZO – 06-500 Mława, ul. Mikołaja Kopernika 38; 1.3 Przedmiotem postępowania jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do budynków Miasta Mława i jego jednostek organizacyjnych wskazanych w Załączniku nr 6 do SIWZ (numery punktów poboru, nazwy odbiorców, adresy PZO, grupy taryfowe u obecnego sprzedawcy oraz suma zamówionych ilości paliwa gazowego – powyższa suma ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do odbioru wyliczonych ilości gazu). 1.4 Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. u. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zmian.), Miasto Mława razem z biorącymi udział w niniejszym zamówieniu jednostkami organizacyjnymi zawarło porozumienie do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów. Wykaz Zamawiających (oznaczenie grup poboru, adresy PZO, grupy taryfowe, orientacyjne zestawienie zapotrzebowania na gaz) biorących udział w zamówieniu wspólnym zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ. 1.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1.6 Kompleksowa dostawa gazu będzie odbywać się na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r., poz. 755 – tekst jednolity), Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017r. poz. 459 z póź. zmianami) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. 2.1 Szacunkowe zapotrzebowanie gazu ziemnego w okresie od 01 lipca 2018r do 30 czerwca 2020 r. wynosi 2 321,262 MWh. Powyższa wartość jest szacunkowa, została podana w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego poboru gazu ziemnego w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości gazu. Obecnym operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Warszawa. 2.2. Na koszty korzystania z przedmiotu zamówienia składają się: opłata za sprzedaż gazu, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i zmienna. 2.3. Zamawiający Miasto Mława (wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi) podpisze kompleksową umowę na dostawę i dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego z Wykonawcą, którego oferta zostanie najwyżej oceniona we wszystkich kategoriach powyższego przetargu. Zamawiający - Miasto Mława, działa w imieniu własnym oraz w imieniu niżej wymienionych jednostek organizacyjnych: 1. Centrum Usług Wspólnych, ul. Plac 1 Maja 6, 06-500 Mława; 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, ul. G. Narutowicza 6, 06-500 Mława; 3. Miejskie Przedszkole Samorządowe NR 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Mławie, ul. Z. Krasińskiego 7, 06-500 Mława; 4. Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie, ul. Żołnierzy 80 Pułku Piechoty 4, 06-500 Mława; 5. Zespół Placówek Oświatowych nr 2 im. Haliny Rudnickiej w Mławie, ul. Graniczna 39, 06-500 Mława; 6. Szkoła Podstawowa NR 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie , ul. Henryka Pogorzelskiego 4, 06-500 Mława; 7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie, ul. Mikołaja Kopernika 38, 06-500 Mława. 2.4 Dostarczanie gazu ziemnego odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. u. z 2018 r. poz. 755), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz zatwierdzonymi taryfami dostarczania paliw gazowych PSG Sp. z o.o. 2.5 Wykonawca będzie dostarczał gaz ziemny zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy - Prawo Energetyczne. 2.6 Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dostawy gazu w ramach przedmiotu zamówienia. 2.7 Wykonawca musi posiadać: - aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci Dystrybucyjnej OSD. - aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

II.5) Główny kod CPV: 09123000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

65200000-5

65500000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o których mowa w rozdziale IV SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; b) posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej OSD ; c) aktualną umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca  spełni  warunek  udziału  w  postępowaniu  jeżeli  wykaże, że  wykonał  lub  wykonuje  w okresie ostatnich 3 lat co najmniej jedną dostawę
w zakresie przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy, to w tym okresie w rozmiarze nie mniejszym niż 100 000 m³ gazu ziemnego wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane w sposób należyty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH  PRZEZ  WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy: 1)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ, 2)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 5 pkt. 1), art. 24 ust. 5 pkt. 6) ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ.

III.5) WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW  SKŁADANYCH  PRZEZ  WYKONAWCĘ  W  POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: - Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o których mowa w rozdziale IV SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; b) posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej OSD ; c) aktualną umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW  SKŁADANYCH  PRZEZ  WYKONAWCĘ  W  POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: 1.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz, że Wykonawca wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat co najmniej jedną dostawę w zakresie przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w rozmiarze nie mniejszym niż 100 000 m³ gazu ziemnego z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane; 2) dowody określające, czy dostawy gazu wymienione w wykazie dostaw zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy dostawy zostały wykonane zgodnie zawartymi umowami; 3) oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 6 ustawy Pzp. (brak wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24. ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp) 2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 24 ust. 5 pkt 6.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności faktury

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalność zmiany umowy: 1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (w formie aneksu) w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w następujących przypadkach: • zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach, • zmiany osób reprezentujących strony; Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach, • zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT i wysokości podatku akcyzowego od gazu ziemnego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT czy podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano, • zmiana ceny ofertowej w przypadku zmiany opłaty stałej za usługę sieciową i opłaty zmiennej za usługę sieciową w przypadku zmiany taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego wraz z dołączeniem taryfy cen i opłat • zmiany grupy taryfowej, w przypadku gdyby w trakcie trwania umowy obiekty zamawiającego zmieniły charakter użytkowania, • zmiany mocy umownej w przypadku gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego modernizacji. • ceny jednostkowe netto dla części zużycia objętej podatkiem akcyzowym będą podlegały zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania gazu ziemnego podatkiem akcyzowym. Wykonawca jest zobowiązany na piśmie poinformować Zamawiającego o zmianie podatku akcyzowego oraz o jego wysokości. Dla części zużycia zwolnionej z akcyzy ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie. 4. Zmiany dokonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zawierający uzasadnienie dla ich wprowadzenia. 5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-15, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Aktualizacja z dnia 12.06.2018 r.  - Pytania Wykonawców do przetargu i odpowiedzi Zamawiajacego

Aktualizacja z dnia 13.06.2018 r.  -Wyjaśnienie do uzupełniony załącznik  nr 7 do SIWZ

Aktualizacja z dnia 14.06.2018 r. - Zmiana SIWZ, Zmiana terminu składania ofert na 22.06.2018 r.  godzina 11:00

Aktualizacja z dnia 19.06.2018 r. - Zmiana SIWZ, zmiana załącznika nr 7 do SIWZ, pytania do przetargu Wykonawców  z dnia 15.06.2018 r. i odpowiedzi Zamawiającego.

Aktualizacja z dnia 20.06.2018 r. - Pytanie Wykonawcy do przetargu i odpowiedź Zamawiającego

Aktualizacja z dnia 22.06.2018 r. - Zestawienie ofert

Aktualizacja z dnia 31.07.2018 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

 

Wybór najkorzystniejszej oferty
Uwagi

Aktualizacja z dnia 31.07.2018 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Aktualizacja z dnia 22.06.2018 r. - Zestawienie ofert

Aktualizacja  z dnia 20.06.2018 r. - Pytanie Wykonawcy do przetargu i odpowiedź Zamawiającego.

Aktualizacja z dnia 19.06.2018 r. - Zmiana SIWZ, zmiana załącznika nr 7 do SIWZ, pytania Wykonawców do przetargu  z dnia 15.06.2018 r. i odpowiedzi Zamawiającego

Aktualizacja z dnia 14.06.2018 r. - Zmiana SIWZ, Zmiana terminu składania ofert na dzień 22.06.2018 r.  godzina 11:00, Zmiana uzupełnionego załącznika nr 7 do SIWZ

Aktualizacja z dnia 13.06.2018 r. - Wyjaśnienie do uzupełniony załącznik nr 7 do SIWZ

Aktualizacja z dnia 12.06.2018 r. - Pytania Wykonawców do przetargu  i odpowiedzi Zamawiającego

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Andrzej Porzeziński
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej Porzeziński
Data wytworzenia informacji: 07.06.2018 14:19:37
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018 11:42:25
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
31.07.2018 11:42:25 Andrzej Porzeziński edycja strony
31.07.2018 11:36:04 Andrzej Porzeziński edycja strony
22.06.2018 15:56:40 Andrzej Porzeziński edycja strony
21.06.2018 19:42:58 Andrzej Porzeziński edycja strony
21.06.2018 08:01:03 Andrzej Porzeziński edycja strony
20.06.2018 18:23:39 Andrzej Porzeziński edycja strony
20.06.2018 14:42:04 Andrzej Porzeziński edycja strony
20.06.2018 12:01:17 Andrzej Porzeziński edycja strony
19.06.2018 12:05:01 Andrzej Porzeziński edycja strony
15.06.2018 08:29:51 Andrzej Porzeziński edycja strony
14.06.2018 15:05:02 Andrzej Porzeziński edycja strony
14.06.2018 14:24:06 Andrzej Porzeziński edycja strony
14.06.2018 14:22:57 Andrzej Porzeziński edycja strony
13.06.2018 10:06:56 Andrzej Porzeziński edycja strony
13.06.2018 10:01:22 Andrzej Porzeziński edycja strony
12.06.2018 15:43:19 Andrzej Porzeziński edycja strony
12.06.2018 15:40:09 Andrzej Porzeziński edycja strony
07.06.2018 16:10:13 Andrzej Porzeziński edycja strony
07.06.2018 14:19:37 Andrzej Porzeziński strona została dodana