BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie

Termin składania ofert
-
Opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja z dnia 15.11.2018r. - unieważnienie postępowania.

Aktualizacja z dnia 13.11.2018 - informacja z otwarcia ofert.

Ogłoszenie w BZP nr 641402-N-2018.
Ogłoszenie z dnia 26.10.2018r.
Burmistrz Miasta Mława: „Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,
lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną
i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej
lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy
ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Mława, krajowy numer identyfikacyjny 52482600000, ul. Stary Rynek  19 , 06-500   Mława, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 654 33 82, e-mail piotr [dot] tomaszewskiatmlawa [dot] pl, faks 236 543 652.
Adres strony internetowej (URL): www.mlawa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie
za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.mlawa.pl/zamowienia-publiczne
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.mlawa.pl/zamowienia-publiczne
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Kancelaria Urzędu Miasta Mława ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie”
Numer referencyjny: WI.271.120.2018.EG
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
jedna część
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie
i wybudowanie przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie w granicach pasa drogowego. Zamówienie jest jedną z części realizowanej przez Miasto Mława inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława. Zamówienie jest realizowane w ramach umowy o dofinansowanie
nr POIS.02.03.00-00-0034/16-00 Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”
nr POIS.02.03.00-00-0034/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020. Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie dokumentacji technicznej budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz ich wybudowanie zgodnie z załączonym zbiorczym zestawieniem numerów działek, warunkami technicznymi zarządcy sieci oraz zatwierdzoną dokumentacja techniczną w granicach pasa drogowego. 1.2. Opracowanie projektowe obejmuje: a) mapy do celów projektowych, wypisy i wyrysy działek oraz innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia prac projektowych, b) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji,
(o wydanie warunków technicznych do zarządcy sieci wystąpił Zamawiający), c) projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami i zgłoszeniami niezbędnymi do zgłoszenia budowy – 3 egz., d) projekt wykonawczy – 3 egz., e) projekt czasowej organizacji ruchu – 2 egz., f) dokumentację projektowo-kosztorysową (projekty budowlano-wykonawcze, specyfikacje techniczne) opisującą przedmiot zamówienia oprócz formy tradycyjnej, również w formie cyfrowej
z zapisem PDF – 1 szt. Zamawiający składa „zgłoszenie” do Starostwa Powiatowego po przekazaniu przez Wykonawcę kompletu dokumentacji. 1.3. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przyjęcia frontu robót i rozpoczęcia robót w terminie; 2) zagospodarowania miejsca składowania oraz zapewnienie wody i energii w okresie realizacji robót
na własny koszt; 3) utrzymania porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy; 4) budowy przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z opracowaną dokumentacją; 5) przestrzegania obowiązujących przepisów BHP w trakcie wykonywania robót; 6) prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót; 7) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej; 8) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy; 9) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej; 10) doprowadzenia terenu jezdni, chodników, dojazdów i obszarów zielonych zniszczonych podczas realizacji robót do stanu pierwotnego; 11) zabezpieczenia odpowiednich przejść i przejazdów w ruchu pieszym i kołowym. Zadanie obejmuje także poniesienie kosztów wynikających z: - zajęcia pasa drogowego na czas budowy (nie dotyczy dróg gminnych), - doprowadzenia terenu
do stanu jak przed rozpoczęciem prac, - kosztów wykopu i wywózki oraz utylizacji urobku, - zagospodarowania
we własnym zakresie i składowania nadmiaru ziemi, (nadmiar piasku z wykopów należy wykorzystać do ewentualnej nieprzewidzianej wymiany gruntu w przypadku takiej konieczności co należy uwzględnić w kosztach ogólnych zadania, - opracowania i wprowadzenia projektu czasowej organizacji ruchu, na czas prowadzenia robót budowlanych, - wykonania badania zagęszczenia gruntu oraz innych badań, niezbędnych do wykazania należytego wykonania robót, - kosztów usług geodezyjnych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, - usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi, - wykonania inspekcji telewizyjnej kolektora ściekowego. Zamówienie realizowane jest w formie ryczałtu. Wszelkie roboty towarzyszące, niewystępujące w przedmiarach, należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania pokryw i włazów, zawierających elementy logotypu, stanowiące część monolityczną elementu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Zamawiający określa następujące wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) w następujący sposób: 1) Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, Wykonawca (Podwykonawca i dalszy podwykonawca) zatrudniał
na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wszystkie osoby wykonujące prace fizyczne (robotnicy budowlani) w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 2) Wykonawca, przed wprowadzeniem na teren budowy zgodnie z postanowieniami Umowy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, przedstawi Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności, oświadczenie, że wszystkie wymagane przez Zamawiającego osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 3) Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy
o pracę przy realizacji zamówienia, trwało w całym okresie wykonywania zamówienia przedmiotu umowy.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia w terminie 3 dni roboczych
od wezwania, dowodów zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie. 5) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców
do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy: 1) Po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, a przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne pod rygorem nieważności oświadczenie zawierające informacje dotyczące formy zatrudnienia wymaganych osób z podaniem rodzaju czynności, stanowisk, funkcji, które będą wykonywane w trakcie realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia (imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu). 2) Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z wydaniem Wykonawcy terenu budowy
do momentu otrzymania oświadczenia i wykazu osób, o którym mowa powyżej. Wynikłe z tego powodu opóźnienie
w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane jako opóźnienie z winy Wykonawcy i nie będzie obciążało Zamawiającego.
II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość
w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres,
na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach    Okres w dniach    Data rozpoczęcia    Data zakończenia
            2018-12-20
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - posiadają przygotowanie zawodowe do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania technicznego sieci kanalizacji sanitarnych oraz do sporządzania projektów w zakresie sieci sanitarnych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca powinien dysponować kierownikiem budowy i kierownikami robót z uprawnieniami - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności sanitarnej bez ograniczeń, posiadającego odpowiednią wiedzę
i doświadczenie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją
o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu z postępowania, 2) spełnia warunki udziału
w postępowaniu. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp: 1) oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 2a do SIWZ, 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ. 3. W celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdz. VI A SIWZ, Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z art. 25a ust 1 ustawy Pzp Wykonawca do oferty składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu będącego załącznikiem nr 2b do SIWZ. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2c do SIWZ oraz złożenia oświadczenia o którym mowa w ust. 2 dotyczącego tego podmiotu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: 1.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane; 2) dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w wykazie robót budowlanych zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Składniki cenotwórcze – załącznik nr 1a z określeniem cen jednostkowych wraz narzutami i podsumowaniem elementów odrębnie dla każdego przyłącza kanalizacji sanitarnej. 2. Zestawienie podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć realizacje zamówienia lub jego części. W przypadku nie dołączenia do oferty zestawienia podwykonawców zamawiający uznaje, że Wykonawca zamierza realizować zamówienie samodzielnie (załącznik nr 4).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert
w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje
z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena    60,00
Rękojmia i Gwarancja    40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy oraz zmian dotyczących: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1.1. zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 1.1.1 temperatura powietrza w porze nocnej, wskazująca poniżej 0 st. C, utrzymująca się dłużej niż 5 dni. 1.2. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp. w szczególności: 1.2.1 odmienne od przyjętych
w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.); 1.2.2 odmienne od przyjętych
w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 1.2.3 niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem; 1.2.4 wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze; 1.3. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 1.3.1 wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; 1.3.2 konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; 1.4. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 1.4.1 odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; 1.4.2 wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane; 1.4.3 konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego -konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; 1.5. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy 1.5.1 wystąpienie robót kolidujących i uniemożliwiających kontynuowanie robót podstawowych; 1.5.2 wystąpienie rażących błędów
w dokumentacji uniemożliwiających kontynuowanie robót; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.1 - 1.5 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty; 2. Zmiany osobowe 2.1 zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami,
o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach; 2.2 zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ 3. Zmiany organizacji spełniania świadczenia 3.1 zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy; 3.2 zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego; 3.3 zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy; 4. Płatności 4.1 zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, 4.2 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych
na rzecz wykonawcy;. 5. Pozostałe zmiany 5.1 siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z SIWZ; 5.2 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu 5.3 rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 5.4 wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy
po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: 6.1 ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa 6.2 zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) 6.3 zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-13, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2018-12-12 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

SIWZ
SIWZ 367.5 KB
Otwarcie ofert
Unieważnienie postępowania
Uwagi

Aktualizacja z dnia 15.11.2018r. - unieważnienie postępowania.

Aktualizacja z dnia 13.11.2018 - informacja z otwarcia ofert.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Edward Gajur
Osoba wprowadzająca informację: Aneta Malinowska
Data wytworzenia informacji: 26.10.2018 11:50:38
Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2018 12:02:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
15.11.2018 12:02:27 Aneta Malinowska edycja strony
13.11.2018 12:35:21 Aneta Malinowska edycja strony
26.10.2018 11:50:38 Aneta Malinowska strona została dodana