BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Ogłoszenie dotyczące naboru członków do prac w Komisji Konkursowej

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, do:

zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do oceny wniosków składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością w 2019 roku.

Do zadań komisji konkursowych będzie należało opiniowanie, ocena i opracowanie propozycji dotacji na projekty zgłoszone w poszczególnych konkursach finansowanych ze środków budżetu Miasta Mława.

W pracach komisji konkursowych mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1)    korzystają z pełni praw publicznych,
2)    reprezentują organizacje pozarządowe/podmioty, nie biorące udziału w danym konkursie,
3)    nie pozostają z którymkolwiek z wnioskodawców w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

Na zgłoszenia od organizacji do pracy w komisjach konkursowych czekamy do 28 lutego  2019 r. (czwartek)

Można je wysłać drogą e-mail agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl, pocztą tradycyjną na adres urzędu, bądź złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu.

Członków poszczególnych komisji konkursowych wyłoni spośród zgłoszonych kandydatów, mając na względzie ww. warunki Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
Powołania członka do komisji konkursowej dokona Burmistrz Miasta Mława w drodze zarządzenia. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

Więcej informacji na temat działalności komisji oraz zgłoszenia - Agnieszka Puzio Dębska, Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
tel. 23 6546433, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 07.02.2019 10:04:16
Data publikacji informacji: od 07.02.2019 10:03:47
Data ostatniej modyfikacji: 07.02.2019 10:04:16
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
07.02.2019 10:04:16 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana