Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Lidia Gniadek


Konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do roku 2035 -sprawozdanie

Burmistrz Miasta Mława 
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do roku 2035

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r., poz. 1259 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą nr LVI/596/2022 Rady Miasta Mława z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do roku 2035” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji strategii, w tym tryb konsultacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do roku 2035, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Miasta Mława w ciągu najbliższych lat. Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom i innym podmiotom złożenie uwag dotyczących projektu ww. dokumentu.

Konsultacje zostaną przeprowadzone z mieszkańcami Miasta Mława (osoby zamieszkujące na terenie Miasta Mława, które w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończyły 18 lat), sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Konsultacje będą trwały w terminie od 28.09.2023 r. do 02.11.2023 r. Nieprzekazanie opinii w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1. Zbierania uwag w postaci formularza konsultacyjnego (w formie papierowej bądź elektronicznej) - formularz można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Mława (ul. Stary Rynek 19) w godzinach jego otwarcia, przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława lub przesłać skan wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rewitalizacjaat[2][1]mlawa [dot] pl (rewitalizacja[at]mlawa[dot]pl) 

2.   Spotkania konsultacyjnego dla interesariuszy, które odbędzie się w dniu 20 października 2023 roku o godzinie 12.00 w Urzędzie Miasta Mława (ul. Stary Rynek 19; sala na I piętrze) w formie wideokonferencji. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. rozwoju (tel. 23 654 33 82 w.512) lub przesłania informacji na adres e-mail: rewitalizacjaat[2][1]mlawa [dot] pl w celu podania imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej, na który zostanie przesłany link do spotkania.

Formularz konsultacyjny i Projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do roku 2035 stanowią załączniki.

Poinformowanie o wynikach nastąpi poprzez ich ujęcie w sprawozdaniu z przebiegu i wyników konsultacji, które zostanie zamieszczone w terminie do 30 dni od zakończenia konsultacji na stronach: https://mlawa.pl/ i https://bip.mlawa.pl/artykuly/raporty-z-przebiegu-konsultacji

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: LG
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 28.09.2023 14:19:43
Data publikacji informacji: 28.09.2023 14:05:07 - 28.12.2050 00:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2023 10:34:38
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
22.12.2023 10:34:38 Lidia Gniadek edycja strony
18.12.2023 08:59:40 admin_vobacom edycja strony
14.12.2023 11:05:27 admin_vobacom edycja strony
14.12.2023 09:31:33 admin_vobacom edycja strony
20.11.2023 11:12:28 Lidia Gniadek edycja strony
20.11.2023 11:10:21 Lidia Gniadek edycja strony
20.11.2023 11:09:08 Lidia Gniadek edycja strony
20.11.2023 11:07:10 Lidia Gniadek edycja strony
28.09.2023 14:34:03 Lidia Gniadek edycja strony
28.09.2023 14:33:35 Lidia Gniadek edycja strony
28.09.2023 14:32:39 Lidia Gniadek edycja strony
28.09.2023 14:31:51 Lidia Gniadek edycja strony
28.09.2023 14:29:57 Lidia Gniadek edycja strony
28.09.2023 14:19:43 Lidia Gniadek strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-aktualizacji-strategii-rozwoju-miasta-mlawa-do