Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Janina Bęć


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zebranych dowodach

obwieszczenie

Burmistrza Miasta Mława

         

     Na podstawie art. 10 §kpa (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000) zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z dowodami w sprawie z wniosku:

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

33-100 Tarnów, ul. Tomasza Bandrowskiego 16

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie:

 

sieci gazowe średniego ciśnienia (do 0,5MPa)

wraz z przyłączami

 

na terenie położonym w Mławie: ul. Majora Sergiusza Grudkowskiego

 

oznaczonym numerami ewid.: 10-2154/15, 10-2154/26, 10-2155/5, 10-2156/7, 10-2157/12

 

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych
w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona
nie posiada więcej dowodów w danej sprawie. Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Po bezskutecznym upływie terminu zostanie wydana decyzja, przy czym ocena materiału dowodowego nastąpi w oparciu o posiadanie dotychczas przez organ dowody.                                                         

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – pok. Nr 13 (prowadząca sprawę
Aneta Drybczewska tel. 23-654-32-53 wew. 402 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.).


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Aneta Drybczewska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 18.05.2023 10:19:45
Data publikacji informacji: 18.05.2023 10:17:32 - 02.06.2023 00:00:10
Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2023 10:19:45
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
18.05.2023 10:19:45 Janina Bęć strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/obwieszczenie-burmistrza-miasta-mlawa-o-zebranych-dowodach-14