Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Marzena Długokęcka


Zarządzenie Nr 179/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 20 października 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu postępowania przy doręczaniu korespondencji”
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mława zarządza, co następuje:
§ 1. W Regulaminie postepowania przy doręczaniu korespondencji stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Mława Nr 142/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu postępowania przy doręczaniu korespondencji”, wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 8 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) przygotowania w wersji elektronicznej w pliku .xls zestawienia nadawanej korespondencji w formie tabeli, której wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu postępowania przy doręczaniu korespondencji.”
2. Załącznik nr 1 do Regulaminu postępowania przy doręczaniu korespondencji otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Maciej Rogalski
Osoba wprowadzająca informację: Marzena Długokęcka
Data wytworzenia informacji: 27.10.2021 09:38:10
Data publikacji informacji: 27.10.2021 09:36:03
Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2021 09:38:10
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
27.10.2021 09:38:10 Marzena Długokęcka strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/zarzadzenie-nr-1792021-burmistrza-miasta-mlawa-z-dnia-20-pazdziernika-2021-r