Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Magdalena Zmysłowska


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2021r., poz. 741 z póżn. zm.) zawiadamiam, że dnia 23.09.2021r., wszczęto postępowanie administracyjne – na wniosek:

 

Energa Operator S.A.

80-544 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

Oddział w Płocku

09-400 Płock, ul. Wyszogrodzka 106

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji:

 

linii kablowej SN-15kV, linii kablowej nn-0,4kV ze złączami kablowymi

oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn

 

 

na terenie położonym w Mławie: ul. Stefana Roweckiego „Grota”                       

                                                                          

oznaczonym numerami ewid.: 10-3832/6, 10-3832/7, 10-3833/2,
10-3837/12, 10-3837/13, 10-3837/14,
10-3837/15, 10-3849, 10-3850/5, 10-3836/1

 

 

W związku z powyższym informuję, iż strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski
i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta w Mławie w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 402 - prowadząca sprawę Magdalena Zmysłowska – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Zmysłowska
Osoba wprowadzająca informację: Magdalena Zmysłowska
Data wytworzenia informacji: 14.10.2021 16:00:49
Data publikacji informacji: 14.10.2021 15:59:40 - 29.10.2021 01:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 14.10.2021 16:00:49
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.10.2021 16:00:49 Magdalena Zmysłowska strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/obwieszczenie-burmistrza-miasta-mlawa-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-216