Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Janina Bęć


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zapoznaniu się z dowodami

Na podstawie art. 10 §kpa (Dz. U. z 2021r., poz. 735) zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z dowodami w sprawie z wniosku:

 

Karola Tańskiego

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji:

 

sieci wodociągowej

 

 

na terenie położonym w Mławie: ul. Zabrody

 

oznaczonym numerami ewid.: 10-4969, 10-929, 10-1025/3

 

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona nie posiada więcej dowodów w danej sprawie. Zgodnie                     z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

         Po bezskutecznym upływie terminu zostanie wydana decyzja, przy czym ocena materiału dowodowego nastąpi w oparciu o posiadanie dotychczas przez organ dowody.                                                         

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Magdalena Zmysłowska tel. 23-654-32-53 wew. 402 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.).


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Zmysłowska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 20.09.2021 13:30:23
Data publikacji informacji: 20.09.2021 13:29:33 - 05.10.2021 01:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2021 13:30:23
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
20.09.2021 13:30:23 Janina Bęć strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/obwieszczenie-burmistrza-miasta-mlawa-o-zapoznaniu-sie-z-dowodami-351