Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Lidia Gniadek


Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 z perspektywą do roku 2030 - aktualizacja

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 z perspektywą do roku 2030 - aktualizacja

Zgodnie z ustawą (Art. 3.1. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji t.j. Dz. U. 2021 poz. 485) „przygotowywanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne”.  Zadania te gmina realizuje „w sposób jawny i przejrzysty, z zapewnieniem aktywnego udziału interesariuszy na każdym etapie (partycypacja społeczna)”.

Jedną z form partycypacji społecznych są konsultacje społeczne, które prowadzi wójt, burmistrz albo prezydent miasta (Art. 6 ust. 1) – w tym przypadku Burmistrz Miasta Mława.

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława.

Konsultacje społeczne GPR przeprowadzone były w następujących formach:

 1. Otwartego spotkania konsultacyjnego podczas którego omówiono projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016 – 2025 (GPRMM) z perspektywą do 2030 roku, podczas spotkania zbierane były uwagi do projektu dokumentu. Spotkanie zaplanowano w godz. 13.00 -15.00 na dzień 28.06.2023 r. w Urzędzie Miasta Mława (sala na piętrze).
 2. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, w czasie udostępnienia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta Mława https://www.mlawa.pl/
  w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.mlawa.pl/ oraz dostępnego w siedzibie Urzędu Miasta, który należało przesłać na podany w treści ogłoszenia adres email lub złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Mława. Formularz konsultacyjny dostępny był także w wersji on-line pod linkiem https://ankieta.deltapartner.org.pl/mlawa_gpr_formularz
 3. Zbierania uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta Mława
 4.  https://www.mlawa.pl/ link: https://ankieta.deltapartner.org.pl/mlawa_gpr_ankieta

Spotkanie odbyło się:

 • 28.06.2023 r. w godz. 13:00-15:00 w Urzędzie Miasta Mława - w spotkaniu wzięło udział 6  osób (łącznie z osobą prowadzącą konsultacje)

Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława należało składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.07.2023 r. w następujących formach:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rewitalizacjaat[1]mlawa [dot] pl (rewitalizacja[at]mlawa[dot]pl)
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława
 • osobiście do Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, w godzinach pracy Urzędu
 • przez formularz uwag online https://ankieta.deltapartner.org.pl/mlawa_gpr_formularz

W badaniu sondażowym wzięła udział tylko jedna osoba, która w trakcie opracowania wzięła udział w badaniu ankietowym dotyczącym słabych i mocnych stron wyznaczonych podobszarów rewitalizacji.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: LG
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 04.08.2023 13:34:54
Data publikacji informacji: 04.08.2023 13:32:53 - 18.08.2050 14:32:53
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:07:02
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:07:02 admin_vobacom edycja strony
04.08.2023 13:43:41 Lidia Gniadek edycja strony
04.08.2023 13:42:28 Lidia Gniadek edycja strony
04.08.2023 13:34:54 Lidia Gniadek strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/raport-z-przeprowadzonych-konsultacji-spolecznych-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji