Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2023 roku

 

Burmistrz Miasta Mława ogłasza  drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego  w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2023 roku

W realizacji zadań objętych niniejszym ogłoszeniem konkursowych mogą uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa  w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z poźn. zm.).

RODZAJE ZADAŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM KONKURSU

W zakresie zdrowia publicznego w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2023 roku będą realizowane następujące rodzaje zadań: 

1)    ZADANIE NR 1 Organizowanie różnych form aktywności dzieciom, młodzieży, dorosłym mieszkańcom, w tym sportowej oraz readaptacyjnej z oddziaływaniem profilaktycznym służącej powrotowi do współistnienia społecznego w trzeźwości;.

2)    ZADANIE NR 2 Zaktywizowanie czasu wolnego w szczególności dzieci i młodzieży poprzez m.in. zajęcia sportowe w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych;

3)    ZADANIE NR 3 – Organizowanie półkolonii, kolonii, obozów, w tym sportowych oraz innych form wypoczynku letniego, będące formą odziaływań profilaktyki zintegrowanej, w tym m.in. wzmacnianie i promocja zdrowia psychicznego, będących czynnikami chroniącymi przed uzależnieniami.

Oferenci w ramach możliwości przy realizacji zadnia zobowiązują się do:
1) realizacji programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom;
2) dokonania naboru uczestników programu przy udziale Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
3) zorganizowania wypoczynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452 oraz z 2021 r. poz. 1548);
4) weryfikację osób do realizacji działań w zakresie działalności związanej z wychowaniem, szkoleniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405), pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
5) przeprowadzenia dla każdego uczestnika wypoczynku programu z zakresu problematyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia na każdym turnusie wypoczynkowym;
6) zapewnienia realizatorów posiadających uprawnienia do realizacji programu z zakresu problematyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia;

WYSOKOŚC ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:
Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 223 300,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta złotych 00/100).

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ
Wyznacza się termin realizacji zadania od 1 czerwca 2023 r. do dnia 15 grudnia 2023 r.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Oferty należy składać na wzorze oferty stanowiącym Załącznik Nr 2 do zarządzenia ogłaszającego konkurs w terminie do dnia 26 maja  2023 roku (piątek) w Kancelarii Urzędu Miasta Mława do godz. 16:00 lub wysłać na adres Urząd Miasta w  Mławie, ul. Stary Rynek 19,  06-500 Mława.

(bardzo proszę nie korzystać z wzorów ofert z poprzednich lat, ofertę proszę wypełniać i składać na wzorze w załączeniu)

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 85/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2023 roku.

Informacji na temat niniejszego ogłoszenia konkursowego udziela Agnieszka Puzio–Dębska, Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25, 06-500 Mława, tel. 23 654 56 38, wew. 411, tel. 604 417 109, e-mail: agnieszka [dot] debskaat[1]mlawa [dot] pl (agnieszka[dot]debska[at]mlawa[dot]pl).
 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 18.05.2023 08:25:49
Data publikacji informacji: 18.05.2023 08:24:08
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:07:02
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:07:02 admin_vobacom edycja strony
18.05.2023 08:25:49 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/drugi-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-zdrowia