Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Magdalena Bielska


Dotacja celowa na wymianę źródła ciepła 2023

Burmistrz Miasta Mława zaprasza do składania wniosków o dotację celową na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława od dnia 1 czerwca 2023 roku

Miejsce składania wniosków:

Urząd Miasta Mława - Kancelaria

ul. Stary Rynek 19

06-500 Mława

Termin i czas składania wniosków:

Od 1 czerwca 2023 roku do 30 września 2023 roku

[od poniedziałku do piątku – w godzinach 8.00 - 16.00]

Podstawa prawna:

- uchwała Nr XXVII/377/2021 Rady Miasta Mława z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021 r., poz. 4957).

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

1.  Wniosek o przyznanie dotacji na wymianę źródła ciepła (wypełniony we wszystkich wersach, podpisany czytelnie przez Wnioskodawcę).

2.    Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (kserokopia księgi wieczystej lub wydruk z elektronicznej księgi wieczystej).

3.  Oświadczenie współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal objęty jest współwłasnością).

4.   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, a w przypadku współwłasności nieruchomości oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych złożone przez każdego współwłaściciela nieruchomości, której dotyczy wniosek (odrębne oświadczenia we własnym imieniu).

5.   Oświadczenie dotyczące prowadzenia/nie prowadzenia działalności rolniczej oraz prowadzenia/ nie prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości, której dotyczy wniosek.

6.   Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy publicznej w latach 2021 - 2023 lub oświadczenie o otrzymaniu pomocy publicznej w ww. okresie wraz z zaświadczeniem/wykazem dotyczącym otrzymanej w tym okresie pomocy publicznej (składają wyłącznie podmioty prowadzące działalność rolniczą lub działalność gospodarczą będące Wnioskodawcami w przypadku gdy zrealizowane zadanie będzie miało wpływ na wzrost konkurencyjności podmiotu).

Informacje dodatkowe:

  • W imieniu Wnioskodawcy może działać ustanowiony przez Niego pełnomocnik.
  • W przypadku współwłasności nieruchomości, której dotyczy wniosek o dotację celową Wnioskodawcą może być jedna spośród osób będących współwłaścicielami nieruchomości, przy czym wymagane jest złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody przez pozostałych współwłaścicieli.
  • Z uwagi na konieczność osobistego uczestnictwa Wnioskodawcy/Pełnomocnika w procedowaniu wniosku o dotację celową (uzupełnienie wniosku w zakresie niezbędnym, udzielenie ewentualnych wyjaśnień, podpisanie umowy o udzieleniu dotacji celowej, złożenie wniosku o wypłatę dotacji celowej itp.) niezbędne jest, aby Wnioskodawca/Pełnomocnik pozostawał dyspozycyjny/dostępny w kontakcie telefonicznym w okresie po złożeniu wniosku.
  • Wnioskodawca winien powstrzymać się z wymianą źródła ciepła (w tym także zakupem nowego źródła ciepła i komponentów składowych źródła ciepła), o którego finansowanie/dofinansowanie dotacją celową wnioskuje, do czasu przeprowadzenia kontroli starego źródła ciepła podlegającego wymianie. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Mława i następuje to w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy o udzieleniu dotacji.
  • Wnioski zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mława będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w roku 2023 (do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w roku kalendarzowym).
  • Wymianę źródła ciepła z udziałem dotacji celowej należy wykonać i zakończyć najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada 2023 r.
  • Wniosek oraz załączniki w formie elektronicznej do pobrania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Mława, natomiast w formie papierowej można pobrać w holu Urzędu. 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej

Numer  telefonu: 23/654 64 38 wew. 311 i 312


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Monika Kucka
Osoba wprowadzająca informację: Magdalena Bielska
Data wytworzenia informacji: 15.05.2023 11:27:22
Data publikacji informacji: 15.05.2023 11:22:24
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:07:02
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:07:02 admin_vobacom edycja strony
15.05.2023 11:27:22 Magdalena Bielska strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/dotacja-celowa-na-wymiane-zrodla-ciepla-2023