Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

I.    Uprawnieni do otrzymania dofinansowania

Zgodnie z art. 122. ust. 1 Prawa oświatowego (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z póżn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1. Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
2.  Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał;
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego 
u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego 
u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy 
3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt.1.

II.    Wysokość dofinansowania

Zgodnie z art. 122 ust. 2 Prawa oświatowego (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1. w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Zgodnie z art. 122 ust. 2a Prawa oświatowego (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.

Kwoty dofinansowania określone powyżej podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%

Waloryzacja w roku 2023

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M. P. z 2023 r., poz. 68) – średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 114,4 (wzrost cen o 14,4 %).

III.    Wymagane dokumenty

1.Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z klauzulą RODO (wzór w załączeniu)
2. Załączniki do wniosku:
a)    wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de mini mis, (wzór w załączeniu),
b)    oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis, bądź o nieotrzymaniu pomocy de minimis (wzór w załączeniu), albo kopie wszystkich zaświadczeń 
o pomocy de minimis, jakie otrzymał wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat,
c)     aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę,
d)     kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
e)    kopie dokumentów pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy potwierdzające posiadane kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
f)    dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,    
g)    kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego (aneks),
h)    kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,
i)    dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy (opcjonalnie),
j)    kopię dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami,
k)    kopia świadectwa ukończenia szkoły przez młodocianego pracownika.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dokumenty/informacje niezbędnych do ich wyjaśnienia.

Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem na każdej stronie (data/pieczęć/podpis).

IV.    Opłaty

Opłaty za rozpatrzenie wniosku nie pobiera się.

V.    Miejsce złożenia dokumentów, załatwienia sprawy

Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, Kancelaria. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00. Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Oświaty i Polityki Społecznej ul. 18 Stycznia 4/25

VI.    OSOBY DO KONTAKTU

Karolina Arabucka, ul. 18 Stycznia 4/25, tel. 23 654 56 38, wew. 412; e-mail: karolina [dot] arabuckaat[1]mlawa [dot] pl (karolina[dot]arabucka[at]mlawa[dot]pl)

VII.    TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.    Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i wynagradzania.
2.    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego przyznaje Burmistrz Miasta Mława w drodze decyzji administracyjnej. 
3.    Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

VIII.    TRYB ODWOŁAWCZY 

Pracodawcy przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mława, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

IX.    PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe, art.122 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 743)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) 
 • Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U z 2020 r. poz. 2159 ze zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1) - wygasa z dniem 31.12.2023 r.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania  art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9) - wygasa z dniem 31.12.2027 r.,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego i ich wynagradzania (Dz. U z 2018 r. poz. 2010 ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2019 r. poz. 1543)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2018 r. poz. 350) 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391),

Na podstawie art. 122 ust. 6 Prawa oświatowego Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. 
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników finansowane jest  ze środków Funduszu Pracy.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Staszewska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 26.04.2023 09:23:08
Data publikacji informacji: 26.04.2023 09:18:43
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:07:02
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:07:02 admin_vobacom edycja strony
26.04.2023 09:23:08 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-mlodocianego-pracownika