Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Protokół z przeprowadzenia  konsultacji społecznych, dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2023 rok

Celem przeprowadzenia konsultacji było zapoznanie się z opinią organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie funkcjonujących na terenie Mławy z projektem Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 oraz zebranie uwag do Programu współpracy.

Informacja o przygotowanym projekcie Programu na 2023 rok, podlegający  konsultacjom, tabela propozycji do Programu współpracy na 2023 rok w formie ankiety oraz propozycje zmian w Programie współpracy w formie formularza zostały umieszczone w następujących miejscach:
- informacja na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Mława - w załączeniu potwierdzenie wywieszenia w okresie od 1 do 31 sierpnia  2022 r.
- w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miasta w zakładce „informacje bieżące”
oraz w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym z NGO:
https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/burmistrz-miasta-mlawa-oglasza-konsultacje-spoleczne-dotyczace-programu-wspolpracy
- w Mławskim Serwisie Informacyjnym, stronie internetowej Urzędu Miasta Mława,w serwisie dla organizacji pozarządowych
https://mlawa.pl/artykul/konsultacje-dotyczace-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2023-rok

Dodatkowo organizacjom pozarządowym zostały wysłane informacje e-mailowa (treść e-maila oraz baza organizacji e-mailowa w załączeniu).

Informację o przeprowadzanych konsultacjach do Programu współpracy na 2023 rok wysłano również  do:

  • wydziałów Urzędu Miasta Mława;
  • Miejskiego Domu Kultury w Mławie;
  • Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie;
  • Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie;
  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

Organizacje pozarządowe zostały zaproszone do zgłaszania propozycji do wymienionych dokumentów  w następujący sposób:
- osobiście, w  Urzędzie Miasta w Mławie, w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25,
- poprzez korespondencję tradycyjną,
- oraz drogą e-mailową na adres: agnieszka.debska@mlawa.pl do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Konsultacjom podlegał projekt Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

W przewidzianym na konsultacje społeczne czasie nie wpłynęły propozycje zmian w treści Programu Współpracy na 2023 rok od przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Zgodnie z § 2 regulaminu, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XLIX/504/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z Uchwałą Nr XVIII/227/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Mława, konsultacje uznaje się za ważne.

Podstawa prawna:
Zarządzenie  Nr 154/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Protokół z przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, sporządziła:
Agnieszka Puzio-Dębska
Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Mława, 5 września 2022 r.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 05.09.2022 10:28:59
Data publikacji informacji: 05.09.2022 10:22:59
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:09:36
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:09:36 admin_vobacom edycja strony
05.09.2022 10:28:59 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/protokol-z-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-projektu-programu-4