Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Grzegorz Malon


Dotacja celowa na wymianę źródła ciepła 2022

Burmistrz Miasta Mława zaprasza do składania wniosków o dotację celową na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława od dnia 1 czerwca 2022 roku (środa).

Miejsce składania wniosków:

Urząd Miasta Mława - Kancelaria

ul. Stary Rynek 19

06-500 Mława

Termin i czas składania wniosków:

Od 1 czerwca 2022 roku do 30 września 2022 roku

poniedziałki, środy, czwartki i piątki – w godzinach 8.00-16.00

wtorki – w godzinach 8.00-18.00

Podstawa prawna:

- uchwała Nr XXVII/377/2021 Rady Miasta Mława z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021 r., poz. 4957).

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

1.  Wniosek o przyznanie dotacji na wymianę źródła ciepła (wypełniony we wszystkich wersach, podpisany czytelnie przez Wnioskodawcę).

2.  Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (kserokopia księgi wieczystej lub wydruk z elektronicznej księgi wieczystej).

3.  Oświadczenie współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal objęty jest współwłasnością).

4.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, a w przypadku współwłasności nieruchomości oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych złożone przez każdego współwłaściciela nieruchomości, której dotyczy wniosek (odrębne oświadczenia we własnym imieniu).

5.  Oświadczenie dotyczące prowadzenia/nie prowadzenia działalności rolniczej oraz prowadzenia/ nie prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości, której dotyczy wniosek.

6.  Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy publicznej w latach 2020 - 2022 lub oświadczenie o otrzymaniu pomocy publicznej w ww. okresie wraz z zaświadczeniem/wykazem dotyczącym otrzymanej w tym okresie pomocy publicznej (składają wyłącznie podmioty prowadzące działalność rolniczą lub działalność gospodarczą będące Wnioskodawcami).

Informacje dodatkowe:

  • W imieniu Wnioskodawcy może działać ustanowiony przez Niego pełnomocnik.
  • W przypadku współwłasności nieruchomości, której dotyczy wniosek o dotację celową Wnioskodawcą może być jedna spośród osób będących współwłaścicielami nieruchomości, przy czym wymagane jest złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody przez pozostałych współwłaścicieli.
  • Z uwagi na konieczność osobistego uczestnictwa Wnioskodawcy/Pełnomocnika w procedowaniu wniosku o dotację celową (uzupełnienie wniosku w zakresie niezbędnym, udzielenie ewentualnych wyjaśnień, podpisanie umowy o udzieleniu dotacji celowej, złożenie wniosku o wypłatę dotacji celowej itp.) niezbędne jest, aby Wnioskodawca/Pełnomocnik pozostawał dyspozycyjny/dostępny w kontakcie telefonicznym w okresie po złożeniu wniosku.
  • Wnioskodawca winien powstrzymać się z wymianą źródła ciepła (w tym także zakupem nowego źródła ciepła i komponentów składowych źródła ciepła), o którego finansowanie/dofinansowanie dotacją celową wnioskuje, do czasu przeprowadzenia kontroli starego źródła ciepła podlegającego wymianie. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Mława i następuje to w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy o udzieleniu dotacji.
  • Wnioski zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mława będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w roku 2022 (do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w roku kalendarzowym).
  • Wymianę źródła ciepła z udziałem dotacji celowej należy wykonać i zakończyć najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
  • Wniosek oraz załączniki w formie elektronicznej do pobrania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Mława, natomiast w formie papierowej można pobrać w holu Urzędu. 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej

Numer  telefonu: 23/654 64 38 wew. 311 i 312


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Monika Kucka
Osoba wprowadzająca informację: Grzegorz Malon
Data wytworzenia informacji: 18.05.2022 12:48:46
Data publikacji informacji: 18.05.2022 12:46:37
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:09:36
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:09:36 admin_vobacom edycja strony
18.05.2022 15:01:15 Grzegorz Malon edycja strony
18.05.2022 12:48:46 Grzegorz Malon strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/dotacja-celowa-na-wymiane-zrodla-ciepla-2022