Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Grzegorz Malon


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława dotyczące planu polowań zbiorowych organizowane przez Koło Łowieckie Lis

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683), w związku z informacją o planowanych polowaniach zbiorowym nadesłaną w dniu 05.10.2021 r. przez Koło Łowieckie „Lis” nr 52 w Mławie zawiadamiam, że na terenie całego obwodu łowieckiego 37, obejmującego północno - wschodnią część Miasta Mława, odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie Lis nr 52 z siedzibą przy ulicy Krajewo 30, 06-500 Mława.

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Lis nr 52 w Mławie w sezonie 2021-2022

1. data polowania: 6-7 i 20-21 listopada 2021 r. - miejsce zbiórki: ul. Krajewo 30

2. data polowania: 4-5, 11-12 i 18-19 grudnia 2021 r. - miejsce zbiórki: ul. Krajewo 30

3. data polowania: 8-9, 15-16, 22-23 i 29-30 stycznia 2022 r. - miejsce zbiórki: ul. Krajewo 30

Ponadto informuję, że:

  • Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Miasta Mława. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.
  • Burmistrz Miasta Mława zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.
  • Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.
  • Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Mława ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Monika Kucka
Osoba wprowadzająca informację: Grzegorz Malon
Data wytworzenia informacji: 08.10.2021 08:42:26
Data publikacji informacji: 08.10.2021 08:21:39
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:10:32
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:10:32 admin_vobacom edycja strony
11.10.2021 09:40:35 Grzegorz Malon edycja strony
08.10.2021 08:42:26 Grzegorz Malon strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/obwieszczenie-burmistrza-miasta-mlawa-dotyczace-planu-polowan-zbiorowych-organizowane-przez