Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Lidia Gniadek


Zakład Opieki Leczniczej z częścią rehabilitacyj-ną dla osób potrzebujących opieki całodobowej

 

Realizator: FAMAR Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: Lata 2017 – 2019

Grupa docelowa projektu: Osoby starsze ze schorzeniami (np. demencja starcza, alzheimer, otępienie, miażdżyca), pacjenci, którzy wymagają opieki medycznej oraz ich rodziny i  opiekunowie zamieszkujący w  pobliżu zakładu, tj. w  obszarze rewitalizacji. W  sytuacji kiedy nie wszystkie miejsca opieki będą zajęte, z  uwagi na rachunek ekonomiczny funkcjonowania placówki opiekuńczej, dopuszcza się możliwość poszerzenia grupy odbiorców o  pozostałych mieszańców miasta. Dla odbiorców spoza obszaru rewitalizacji stosowane będą następujące kryteria, określające ich związek ze społecznością obszaru rewitalizacji: fakt zamieszkiwania wcześniej w  obszarze rewitalizacji, fakt zamieszkiwania lub prowadzenia działalności w  obszarze rewitalizacji osób bliskich, np. rodziny – czy innych osób sprawujących opiekę.

Opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie osób chorych i  starszych poprzez stworzenie dostępu do usług opieki osobom chorym i  starszym, które wymagają profesjonalnej opieki. Cel zostanie zrealizowany przez organizację placówki, której zadaniem będzie udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zakresie opieki długoterminowej (dla pacjentów przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w  podeszłym wieku i  pacjentów apalicznych (bez kontaktu z  otoczeniem) nie wymagających hospitalizacji, ale wymagających kompleksowej, całodobowej opieki oraz stworzenie dogodnych miejsc spędzenia wolnego czasu dla osób starszych i  niesamodzielnych (wymagających opieki).

Cel projektu jest zgodny z  celami i  kierunkami określonymi w  GPRMM 1.a) „aktywizacja i  wsparcie osób starszych i  niepełnosprawnych”. Pośrednio projekt przyczyni się do realizacji celów i  kierunków zawartych w  programie rewitalizacji 1.c) „przeciwdziałanie bezrobociu i  wzrost aktywności zawodowej”.

Działania zaplanowane w projekcie [zakres rzeczowy]:

Zakres rzeczowy projektu przewiduje pozyskanie obiektu w  stanie deweloperskim, wykończenie oraz wyposażenie do potrzeb obsługi od 80 do 100 pacjentów.

Wykończenie obejmować będzie m.in.: urządzenie łazienek wraz z  wyposażeniem, zamontowanie wentylacji, zakup drzwi, kompleksowe przygotowanie zaplecza kuchennego z  całym wyposażeniem oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i  standardów wymaganych dla placówek opieki zdrowotnej. Zakup wyposażenia do placówki m.in. łóżek, materacy, mebli, sprzętu rehabilitacyjnego.

Projekt przewiduje również utworzenie świetlicy dziennego pobytu osób starszych (w wieku poprodukcyjnym) niepodejmujących zatrudnienia, niepracujących - emerytów i  rencistów oraz niepracujących osób niepełnosprawnych, co umożliwi takim osobom:

- lepszą organizację czasu wolnego i  aktywizację społeczną poprzez umożliwienie pobytu i  wypoczynku na terenie ZOL,

- zaspokojenie potrzeb towarzyskich i  kulturalnych (np. dzięki udziałowi w  zajęciach służących utrzymaniu sprawności psychofizycznej)

- poprawę jakości życia, poprze zapewnienie całodziennego wyżywienia.

Przewidywane jest zatrudnienie wykwalifikowanej kadry do świadczenia usług na wysokim poziomie - stworzenie i  wyposażenie tych miejsc pracy.

Zakładane rezultaty:

Rezultatem projektu będą lepsze warunki życia grupy docelowej w  obszarze rewitalizacji, dzięki lepszej dostępności usług opiekuńczych dla osób potrzebujących - chorych i  starszych oraz ich rodzin. Osoby długotrwale i  ciężko chore, niepełnosprawne, które wymagają pomocy osoby drugiej, gdy rodzina nie będzie w  stanie zapewnić im pomocy, nie będą musiały przebywać w  zakładach opiekuńczo-leczniczych w  innych miastach – a  będą mogły zamieszkiwać w  dotychczasowym miejscu – obszarze rewitalizacji. Oprócz tego zwiększy się dostępność usług opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz innych usług specjalistycznych (m.in. rehabilitantów, pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych, logopedów, dietetyków).

Finansowanie:

Środki prywatne: 7 440 000,00 zł

Środki zewnętrzne z  Unii Europejskiej i  budżetu państwa RPO WM 2014-2020 Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych: 4 560 000,00 zł. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z  o. o.: 258 900,00 zł


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Lidia Gniadek
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 10.05.2019 15:49:05
Data publikacji informacji: 10.05.2019 15:48:13
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:14:48
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:14:48 admin_vobacom edycja strony
10.05.2019 15:49:05 Lidia Gniadek strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/zaklad-opieki-leczniczej-z-czescia-rehabilitacyj-na-dla-osob-potrzebujacych-opieki