Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Lidia Gniadek


Serce miasta

 

Realizator: Miasto Mława

Okres realizacji projektu: Lata 2017-2018

Grupa docelowa projektu: Mieszkańcy podobszaru rewitalizacji nr 2, pośrednio wszyscy mieszkańcy Mławy.

Opis projektu:

Celami projektu są zwiększenie zagospodarowanych przestrzeni publicznych i  poprawa estetyki w  obszarze rewitalizacji za pomocą wykreowania uniwersalnej, wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej Będzie to przestrzeń usytuowana w  historycznym i  gospodarczym sercu-centrum miasta, dlatego będzie stanowiła miejsce aktywności gospodarczej podmiotów i  jednocześnie miejsce spotkań towarzyskich każdych grup wiekowych, również osób starszych, których duża liczba zamieszkuje ten podobszar.

Projekt realizuje przede wszystkim cel operacyjny nr 4 GPRMM, natomiast z  uwagi na jego zakres i  grupę docelową przyczyni się również do osiągnięcia celów operacyjnych nr 1 i  nr 2.

Działania zaplanowane w projekcie [zakres rzeczowy]:

Wykonanie nowych nawierzchni, płytkiego kanału wodnego z  fontannami na jego końcach, niezbędnej przebudowy sieci wod-kan, nasadzenia roślin oraz utworzenie obiektów małej architektury.

Zakładane rezultaty:

Rezultatem projektu będzie większa liczba zagospodarowanych przestrzeni publicznych udostępnionych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz poprawa estetyki tej przestrzeni.

Finansowanie:

Budżet Miasta Mława: 770 918,00 zł

Środki Unii Europejskiej  i budżetu państwa; RPO WM 2014-2020 Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych: 3 018 072,00 zł


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Lidia Gniadek
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 10.05.2019 15:43:52
Data publikacji informacji: 10.05.2019 15:43:01
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:14:48
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:14:48 admin_vobacom edycja strony
10.05.2019 15:43:52 Lidia Gniadek strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/serce-miasta