Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Lidia Gniadek


Przyjazny Dom

 

Realizator: Projekt partnerski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Mławie, Towarzystwo Budownictwa Społecznego; Wydział Gospodarki Komunalnej UM, Mieszkańcy budynku, w  którym przeprowadzany będzie remont

Okres realizacji projektu: Lata 2017 – 2020

Grupa docelowa projektu: Rodziny zamieszkujące w  budynkach komunalnych w  podobszarze rewitalizacji nr 2

Opis projektu:

Celami projektu są poprawa warunków zamieszkiwania w  podobszarze rewitalizacji i  aktywizacja społeczna rodzin zamieszkujących w  budynkach komunalnych w  obszarze rewitalizacji poprzez inicjowanie i  realizację wspólnych działań na rzecz odnowienia klatek schodowych przez mieszkańców budynków.

Projekt realizuje cele operacyjne nr 1 i  nr 5 GPRMM.

Działania zaplanowane w projekcie [zakres rzeczowy]:

- działania aktywizujące i  integrujące społecznie rodziny, w  tym spotkania integracyjne, na których omówiony będzie m.in. plan działań, wybór liderów oraz osób koordynujących działania, stworzenie partnerstwa, dokonanie ustaleń, podziału prac i  obowiązków między partnerów projektu, koordynacja działań, monitoring projektu i  organizacja spotkań integracyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Mławie,

- promocję innych form aktywności społecznej mieszkańców (zgłaszanie projektów i  głosowanie w  ramach budżetu obywatelskiego)

- udostepnienie niezbędnych materiałów budowlanych i  narzędzi do wykonania prac oraz fachowej pomocy i  doradztwa przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego,

- wykonanie napraw i  remontu oraz posprzątanie budynku i  otoczenia przez mieszkańców budynków.

Zakładane rezultaty:

- poprawa warunków zamieszkiwania w  obszarze rewitalizacji, w  budynkach komunalnych, co zostanie zmierzone liczbą budynków, których estetyka poprawiła się (na podstawie badania jakościowego: ocena budynków przed i  po realizacji projektu);

- podniesienie aktywności społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji, zmierzone liczbą rodzin biorących udział we wspólnych działaniach.

Finansowanie:

Budżet Miasta Mława: 10 000,00 zł


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Lidia Gniadek
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 10.05.2019 15:41:37
Data publikacji informacji: 10.05.2019 15:40:43
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:14:48
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:14:48 admin_vobacom edycja strony
10.05.2019 15:41:37 Lidia Gniadek strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/przyjazny-dom