Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Przemysław Więckiewicz


Wykonanie i dostawa tabliczki pamiątkowej promującej projekt pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”

Termin składania ofert
-
Opis przedmiotu zamówienia

ZAPROSZENIE

Miasto Mława zaprasza do złożenia oferty na: opracowanie projektu, wykonanie
i dostawa tabliczki pamiątkowej promującej projekt pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:

CPV 39294100-0  artykuły informacyjne i promocyjne

Na przedmiot zamówienia składa się:

 • Opracowanie projektu oraz wykonanie i dostawa tabliczki pamiątkowej
  1 sztuka

Tabliczka wewnętrzna o wymiarach 40cm x 30cm w układzie poziomym, jednostronnie zadrukowana w pełnym kolorze, wykonana z przeźroczystego tworzywa sztucznego
o grubości minimum 5mm, wg projektu opracowanego przez Wykonawcę, zaakceptowanego przez Zamawiającego. Projekt tabliczki musi być zgodny z przekazanym przez Zamawiającego wzorem. Tabliczkę należy wykonać w sposób zapewniający prosty montaż na ścianie
w dwóch punktach, w osi poziomej (nawiercone otwory) oraz wyposażyć w odpowiedniej wielkości niezbędne elementy montażowe (śruby lub kołki dystansowe). Wykonawca dostarcza tabliczkę do Zamawiającego zgodną z wymogami promocji dla Programu.

Tabliczka musi być wykonana zgodnie z zasadami informacji i promocji obowiązującymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
z uwzględnieniem obowiązujących w ramach Programu wzorów (załącznik nr 3 – 7).

Wykonawca w trakcie realizacji umowy zapewni Zamawiającemu możliwość konsultacji projektu graficznego tabliczki prowadzonej w formie korespondencji elektronicznej
i dokonywania niezbędnych poprawek co najmniej 2-krotnie. Zamawiający w trakcie realizacji umowy zobowiązuje się konsultować przesłane przez Wykonawcę projekty tabliczki niezwłocznie, każdorazowo nie później , niż w ciągu 24 godzin od otrzymania korespondencji elektronicznej z projektem, z wyłączeniem czasu pomiędzy godziną 16.00 w każdy piątek tygodnia a godziną 8.00 w następujący po tym piątku poniedziałek.

Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji ostatecznej wersji projektu graficznego tabliczki przed jej wykonaniem. Zamawiający może zaakceptować projekt bez wykorzystania

wszystkich przysługujących mu konsultacji, jeżeli projekt ten spełniał będzie niezbędne wymagania.

Zamówienie należy wykonać i dostarczyć do Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2018r.

 1. Kryteria oceny ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ofertowa.

 

 1. Informacja o wagach punktowych/procentowych przypisanych do kryteriów.

Cena ofertowa - 100%.

 

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji.

W trakcie oceny każdej ofercie przyznane zostaną punkty  dla kryterium cena, według wzoru: C=(Cmin / Coferta) x 100 pkt.

gdzie: Cminoznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu,

Cofertaoznacza cenę badanej oferty.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w wymaganym terminie złożą prawidłowo wypełniony formularz ofertowy.

 

 1. Termin i sposób składania ofert.

 

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty zgodnym ze wzorem (załącznik nr 1)
w terminie do dnia 26.09.2018r. do godz. 10.00 do Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława lub na adres e-mail:
przemyslaw [dot] wieckiewiczat[1]mlawa [dot] pl (przemyslaw[dot]wieckiewicz[at]mlawa[dot]pl)

 

 1. Termin realizacji zamówienia.

Tablice należy wykonać, dostarczyć i zamontować w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2018r.

 

 1. Informacja w zakresie zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych.

Z postępowania wyklucza się wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w zakresie określonym w rozdziale 6.5.2. pkt. 2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (załącznik nr 7 do niniejszego zaproszenia).

 

 1. Warunki istotne zmiany umowy.

Zamawiający zawrze z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę umowę, której wzór stanowi załącznik nr 2.

 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 1. Informacja w zakresie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

 

 1. Informacja w zakresie ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

 

 1. Informacja o planowanych zamówieniach.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu innych zamówień polegających na powtórzeniu niniejszego zamówienia
w okresie 3 lat od jego udzielenia.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pn.: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”, zgodnie
z umową nr RPMA.07.01.00-14-6593/16-00 z dnia 21.09.2017r.
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”; Działanie 7.1. „Infrastruktura drogowa”.

 

 

 

 

Unieważnienie postępowania
Uwagi

UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA

 

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie projektu, wykonanie i dostawę tabliczki pamiątkowej promującej projekt pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” nie została złożona żadna oferta.

W związku z powyższym zgodnie z art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy prawo zamówień publicznych Miasto Mława unieważnia postępowanie.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Przemysław Więckiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Przemysław Więckiewicz
Data wytworzenia informacji: 18.09.2018 15:29:24
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:15:32
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:15:32 admin_vobacom edycja strony
01.10.2018 13:17:24 Przemysław Więckiewicz edycja strony
18.09.2018 15:58:09 Przemysław Więckiewicz edycja strony
18.09.2018 15:47:28 Przemysław Więckiewicz edycja strony
18.09.2018 15:34:51 Przemysław Więckiewicz edycja strony
18.09.2018 15:29:24 Przemysław Więckiewicz strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/wykonanie-i-dostawa-tabliczki-pamiatkowej-promujacej-projekt-pn-skomunikowanie