Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Przemysław Więckiewicz


Wykonanie i montaż 2 sztuk zewnętrznych tablic pamiątkowych bez konstrukcji nośnej, promujących projekt pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”.

Termin składania ofert
-
Opis przedmiotu zamówienia

ZAPROSZENIE

Wykonanie i montaż 2 sztuk zewnętrznych tablic pamiątkowych bez konstrukcji nośnej, promujących projekt pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:

CPV 30192170-3 Tablice ogłoszeń

Każda z tablic ma  mieć wymiary minimalne: 80 cm wysokości i 120 cm szerokości i być zadrukowana treścią w pełnym kolorze, jednostronnie. Tablice mają być wykonane na białym (mlecznym) PCV o grubości minimum 8mm. Tablica ma być zamontowana w ramie metalowej (ocynk) i umieszczona na konstrukcji nośnej tablicy składającej się z dwóch słupków metalowych (ocynk), przytwierdzonych trwale i stabilnie do gruntu które są już zamontowane w terenie. Tablica powinna być podczas montażu wypoziomowana, a jej dolna krawędź po  zamontowaniu powinna być umiejscowiona na wysokości minimum 220 cm od poziomu/powierzchni terenu.

Montaż tablic – na terenie Miasta Mława, na istniejących konstrukcjach nośnych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego:

 • w okolicach skrzyżowania drogi będącej przedmiotem projektu z ulicą Tadeusza Kościuszki – 1 szt.;
 • w okolicach skrzyżowania drogi będącej przedmiotem projektu z ulicą Henryka Sienkiewicza – 1 szt.

Treści tekstowe przewidziane do umieszczenia na tablicach zawiera załącznik nr 3 do zaproszenia. Tablice muszą być wykonane zgodnie ze wzorem tablicy określonym w karcie wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasadami promocji obowiązującymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (załączniki nr 4-7 do zaproszenia).

Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji ostatecznej wersji projektu graficznego tablicy przed jej wykonaniem.

 1. Kryteria oceny ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ofertowa.

 

 1. Informacja o wagach punktowych/procentowych przypisanych do kryteriów.

Cena ofertowa - 100%.

 

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji.

W trakcie oceny każdej ofercie przyznane zostaną punkty  dla kryterium cena, według wzoru: C=(Cmin / Coferta) x 100 pkt.

gdzie: Cminoznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu,

Cofertaoznacza cenę badanej oferty.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w wymaganym terminie złożą prawidłowo wypełniony formularz ofertowy.

 

 1. Termin i sposób składania ofert.

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty zgodnym ze wzorem (załącznik nr 1)
w terminie do dnia 19.07.2018r. do godz. 10.00 do Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława lub na adres e-mail:
przemyslaw [dot] wieckiewiczat[1]mlawa [dot] pl (przemyslaw[dot]wieckiewicz[at]mlawa[dot]pl)

 

 1. Termin realizacji zamówienia.

Tablice należy wykonać, dostarczyć i zamontować w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.08.2018r.

 

 1. Informacja w zakresie zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych.

Z postępowania wyklucza się wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w zakresie określonym w rozdziale 6.5.2. pkt. 2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (załącznik nr 8 do niniejszego zaproszenia).

 

 1. Warunki istotne zmiany umowy.

Zamawiający zawrze z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę umowę, której wzór stanowi załącznik nr 2.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 1. Informacja w zakresie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

 

 1. Informacja w zakresie ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

 

 1. Informacja o planowanych zamówieniach.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu innych zamówień polegających na powtórzeniu niniejszego zamówienia w okresie 3 lat od jego udzielenia.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pn.: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”, zgodnie z umową nr RPMA.07.01.00-14-6593/16-00 z dnia 21.09.2017r. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”; Działanie 7.1. „Infrastruktura drogowa”.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Przemysław Więckiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Przemysław Więckiewicz
Data wytworzenia informacji: 11.07.2018 13:57:36
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:15:32
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:15:32 admin_vobacom edycja strony
23.07.2018 14:43:41 Przemysław Więckiewicz edycja strony
11.07.2018 14:14:12 Przemysław Więckiewicz edycja strony
11.07.2018 14:10:17 Przemysław Więckiewicz edycja strony
11.07.2018 13:57:36 Przemysław Więckiewicz strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/wykonanie-i-montaz-2-sztuk-zewnetrznych-tablic-pamiatkowych-bez-konstrukcji