Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Przemysław Więckiewicz


Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława

Opis

[1]

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława

 

Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 

 

 

Przedmiotem projektu jest opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława. Dokument ten umożliwi gminie podjecie kompleksowych i planowych działań mających na celu rozwiązanie problemów związanych z niską emisją.

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostanie m.in. badanie ankietowe wśród mieszkańców Mławy, którego celem będzie zidentyfikowanie funkcjonujących systemów grzewczych, zebranie danych technicznych budynków, oraz rozpoznanie planów i potrzeb mieszkańców w zakresie modernizacji budynków. Odnośnie budynków wielorodzinnych wyżej wymienione informacje uzyskane zostaną od zarządców tych obiektów. Zebrane zostaną również informacje dotyczące budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Mławy, ze szczególnym uwzględnieniem, tych obiektów, które są we władaniu gminy. Zgromadzone zostaną również dane dotyczące oświetlenia ulicznego i potrzeb modernizacyjnych w tym zakresie. Ponadto zebrane zostaną dane dotyczące funkcjonującego na terenie gminy transportu zbiorowego. Zgromadzone również zostaną informacje dotyczące eksploatowanych obecnie na terenie miasta odnawialnych źródeł energii.

 

Utworzona zostanie także baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w mieście oraz w jego poszczególnych sektorach, oraz inwentaryzację gazów cieplarnianych. 

 

Opracowanie planu umożliwi Miastu Mława podjęcie działań mających na celu ograniczenie emisji CO2 i pyłu zawieszonego PM10. Pozwoli także na monitorowanie i ocenę rzeczywistego wpływu podejmowanych przez miasto działań mających na celu zmniejszenie emisji CO2 oraz poziomu pyłu zawieszonego PM10.

 

 


 

 

W dniu 30.10.2013r. Miasto Mława złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława”. Złożony wniosek przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i został zakwalifikowany do dofinansowania.

 

 


 

 

W dniu 28.10.2014r. Miasto Mława podpisało umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława”.

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie:

całkowita wartość projektu wynosi – 79 000,00 PLN

dofinansowanie ze środków UE wynosi – 67 150,00 PLN.

 

 


 

 
Szanowni Państwo, Miasto Mława rozpoczęło opracowywanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Jest to dokument strategiczny, na podstawie którego miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej m.in. na działania, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Przygotowaniem planu zajmuje się wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego firma - Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych EKOMETRIA Sp. z o.o. z Gdańska.

Do prawidłowego wykonania planu, konieczne będzie pozyskanie odpowiednich informacji. W związku z tym  uprzejmie proszę o udzielanie odpowiedzi ankieterom, którzy od 24 listopada 2014 r. będą odwiedzali  Państwa domy i mieszkania. Wszyscy ankieterzy będą mieli imienne upoważnienia Burmistrza Miasta Mława. Ankieta będzie przede wszystkim dotyczyła sposobu ogrzewania zamieszkiwanego lokalu.

 Ankietę można wypełnić także wchodząc na stronę: http://ekometria.com.pl/pgn/mlawa/

 Gorąco zachęcam do udzielania odpowiedzi. Uzyskane informacje pozwolą na dokonanie oceny potrzeb i podjęcie stosownych działań.

 Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom naszego miasta za współpracę. Razem zadbajmy o czyste powietrze w Mławie.

 

 Z poważaniem

Sławomir Kowalewski

Burmistrz Miasta Mława

 

 


 

Burmistrz Miasta Mława

zaprasza na konsultacje społeczne projektu

Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława

 

Tworzymy dokument strategiczny, który stanie się podstawą naszych działań związanych z poprawą jakości powietrza w Mławie. Zapraszam na spotkanie, które odbędzie się 18 marca 2015 r. w Auli im. Komisarza Apoloniusza Strzeleckiego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych PWSZ, przy ul. Warszawskiej 52 w Mławie. Początek - godzina 18:00.
 

Od lat polepszamy warunki życia mieszkańców Mławy. Przed nami kolejny krok – zadbanie o czyste powietrze w naszym mieście. Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Jest to dokument strategiczny, na podstawie którego miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych m.in. na działania, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Teraz przyszedł czas na konsultacje dokumentu z mieszkańcami Mławy.

Zapraszam na spotkanie, które  odbędzie się 18 marca 2015 r. w Auli im. Komisarza Apoloniusza Strzeleckiego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych PWSZ, przy ul. Warszawskiej 52 w Mławie. Początek spotkania - godzina 18:00.

Państwa opinie są bardzo ważne. Zachęcam do zapoznania się z projektem dokumentu i podzieleniem się z nami uwagami.  Na ewentualne sugestie będziemy czekać w ratuszu do 31 marca 2015 r.

 

 


 

Przyjęliśmy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Na sesji Rady Miasta Mława 26 maja 2015 r., radni jednogłośnie przyjęli dokument strategiczny, który określa proekologiczne kierunki rozwoju naszego miasta. Radni przychylili się do propozycji burmistrza Sławomira Kowalewskiego i uchwalili zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczając do 2018 roku 14 milinów złotych na realizację zadań związanych z ograniczeniem emisji CO₂, gazów cieplarnianych oraz innych szkodliwych substancji.

Mławski Plan Gospodarki Niskoemisyjnej powstał w oparciu o badanie przeprowadzone wśród mieszkańców za pomocą ankiety. Przez kilka tygodni na przełomie 2014 i 2015 roku pracownicy firmy EKOMETRIA z Gdańska zbierali na terenie Mławy informacje w celu postawienia odpowiedniej diagnozy.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera działania, które będą podejmowane na poziomie lokalnym, leżące w kompetencjach samorządu, przedsiębiorców, a także społeczeństwa, których celem jest redukcja emisji CO2 z terenu Miasta, zmniejszenie energochłonności w różnych dziedzinach gospodarki Miasta oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na terenie Miasta.

Na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława.

Ogółem na działania związane z realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zaplanowano blisko 14 milionów złotych.

 

Status projektu
zrealizowane
Źródło funduszy
fundusze europejskie

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: P.W
Osoba wprowadzająca informację: Przemysław Więckiewicz
Data wytworzenia informacji: 30.10.2014 13:43:01
Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2022 14:18:52
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
19.01.2022 14:18:52 Lidia Gniadek edycja strony
30.10.2014 13:43:01 Przemysław Więckiewicz strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/projekt/opracowanie-planu-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-miasta-mlawa