Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Cezary Lewandowski


Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

WYMAGANIA:

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych powinien spełnić następujące wymagania:

1) posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,

2) dysponować bazą transportową – miejscem postoju pojazdów: teren bazy musi posiadać nawierzchnię szczelną, utwardzoną z miejscami przeznaczonym do postoju pojazdów , zabezpieczoną przed dostępem osób postronnych i spełniającą wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowego,

3)  nie posiadać zaległości w płaceniu podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

4) dysponować pojazdami asenizacyjnymi spełniających wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,

5) pojazdy powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badanie techniczne i świadectwo dopuszczenia do ruchu, zgodnie  z przepisami o ruchu drogowym,

6) pojazdy powinny być trwale oznakowany oznakowany w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie w miejscu widocznym nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy, wyposażony w narzędzia umożliwiające w razie potrzeby posprzątanie terenu po opróżnieniu zbiornika,

7) stosować się do zapisów Uchwały Nr XXIV/342/2021 Rady Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Mława,

8) dostarczać nieczystości ciekłe do oczyszczalni ścieków, z którą przedsiębiorca zawarł stosowną umowę,

9) odbierać nieczystości ciekłe w sposób nie powodujący zanieczyszczeń miejsc odbioru, zrzutu i tras przejazdu,

10) dysponować stanowiskiem do mycia pojazdów lub możliwością korzystania  z myjni przystosowanej do mycia pojazdów przeznaczonych do transportu nieczystości ciekłych,

 CO DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU

1) poświadczenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez oczyszczalnie ścieków,

2) w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki,

3) oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w uchwale nr XXIV/342/2021, Rady Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Mława,

4) udokumentowanie prawa do dysponowania pojazdami( np. dowód rejestracyjny),

5) udokumentowanie, że pojazd spełnia wymogi pojazdów asenizacyjnych i posiada aktualne badanie techniczne,

6) umowa zawarta z przedsiębiorcą prowadzącym myjnię i stację dezynfekcji pojazdów przeznaczonych do transportu nieczystości ciekłych, jeżeli baza transportowa nie jest wyposażona w stanowisko do mycia i dezynfekcji pojazdów,

7) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, na której znajduje się baza transportu,

8) opis techniczny bazy transportowej tj. położenia, powierzchni, rodzaj nawierzchni i systemu odwadniania,

9) Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

10) Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,

11) Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia, dokumenty wyżej wymienione składa  w formie kserokopii, zaś oryginały tych dokumentów przedkłada  do wglądu,

12) Dokument potwierdzający gotowość odbioru osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez stację zlewną.

OPŁATY
Opłata skarbowa: 107zł
Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu Miasta Mławy lub na konto Urzędu Miasta w Mławie:
nr konta 70 1090 2604 0000 0001 3379 7826 Santander Bank Polska SA

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Kancelaria Urzędu Miasta
ul. Stary Rynek 19,
06-500 Mława
Telefon:  23 654 64 33 wew. 704
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00;

OSOBY DO KONTAKTU
1.Anna Sokołowska ( Inspektor ds. Obsługi Przedsiębiorcy)
pok.16, tel.: 23 654 34 58 wew. 110

2.Aneta Pinczewska (Referent ds. Obsługi Przedsiębiorcy)
pok.16, tel.: 23 654 34 58 wew. 110

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
• termin załatwienia: 30 dni

TRYB ODWOŁAWCZY
• Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mława w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2022r.,  poz. 2519 ze zm.),
• Uchwała Nr XXIV/342/2021, Rady Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Mława

UWAGI
- zezwolenie odbiera się w pok. nr 16 (Wieloosobowe stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, działań strategicznych i obsługi przedsiębiorcy)


Podmiot udostępniający informację: Anna Sokołowska
Osoba odpowiedzialna za informację: Anna Sokołowska
Osoba wprowadzająca informację: Cezary Lewandowski
Data wytworzenia informacji: 28.02.2012 11:57:46
Data publikacji informacji: 28.02.2012 11:57:46
Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2024 10:19:42
Liczba odsłon: 1

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
07.06.2024 10:19:42 Aneta Pinczewska edycja strony
21.12.2023 14:59:36 Aneta Pinczewska edycja strony
14.12.2023 11:07:02 admin_vobacom edycja strony
17.04.2023 15:11:56 Aneta Pinczewska edycja strony
20.09.2022 15:33:54 Oliwia Żaboklicka edycja strony
20.09.2022 11:00:05 Oliwia Żaboklicka edycja strony
15.09.2022 10:26:36 Oliwia Żaboklicka edycja strony
15.09.2022 10:23:46 Oliwia Żaboklicka edycja strony
30.05.2022 12:17:59 Anna Sokołowska edycja strony
07.09.2021 12:36:45 Oliwia Żaboklicka edycja strony
02.09.2021 08:30:05 Oliwia Żaboklicka edycja strony
02.09.2021 08:29:11 Oliwia Żaboklicka edycja strony
26.08.2021 11:48:25 Anna Sokołowska edycja strony
13.08.2021 15:11:01 Anna Sokołowska edycja strony
13.08.2021 14:03:43 Anna Sokołowska edycja strony
27.07.2021 13:10:06 Anna Sokołowska edycja strony
05.02.2021 09:42:01 Anna Sokołowska edycja strony
12.10.2020 11:00:35 Anna Sokołowska edycja strony
10.06.2020 13:59:05 Anna Sokołowska edycja strony
10.06.2020 08:46:03 Anna Sokołowska edycja strony
05.02.2020 16:02:19 Anna Sokołowska edycja strony
05.02.2020 14:32:11 Anna Sokołowska edycja strony
15.03.2016 14:47:17 Anna Sokołowska edycja strony
05.03.2015 08:53:48 Anna Sokołowska edycja strony
11.02.2015 14:32:34 Anna Sokołowska edycja strony
28.02.2012 14:29:25 Anna Sokołowska edycja strony
28.02.2012 11:57:46 Cezary Lewandowski strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/zezwolenie-na-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-0