Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na zadania własne Miasta w ramach otwartych konkursów ofert

I.WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Oferta organizacji pozarządowej/jednostki organizacyjnej realizacji zadania publicznego wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych.

Załączniki:

W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów).

Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

II. OPŁATY

Opłaty nie pobiera się

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19, Kancelaria.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25,, 06-500 Mława, tel. 236545638 wew. 411

 IV. OSOBY DO KONTAKTU

Agnieszka Puzio - Dębska, Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. kom. 604417109, e-mail: agnieszka [dot] debskaat[1]mlawa [dot] pl (agnieszka[dot]debska[at]mlawa[dot]pl)

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Ustawowy: zależny od terminu ogłoszenia konkursu, po ogłoszeniu konkursu – do 2 miesięcy. Przeciętny czas realizacji w tut. Urzędzie: zależny od terminu ogłoszenia konkursu, po rozstrzygnięciu konkursu około 14 dni.

Konkursy zgodnie z zapisami ustaw ogłaszane są z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem.

Wniosek sprawdzany jest pod względem formalnym przez Pełnomocnika Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi , a kierowany do Komisji Konkursowej. Po zaopiniowaniu przez Komisję, ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Mława.

Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława d.s. organizacji pozarządowych sporządza projekt umowy z wnioskodawcą, nadzoruje realizację zadania i rozlicza zleceniobiorcę.

Organizacja może również z własnej inicjatywy złożyć wniosek na realizację zadania publicznego, bądź na mocy art. 19a ustawy poza procedurą konkursową.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie podlega

VII. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Mława z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na dany rok.

VIII. UWAGI

brak

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 23.02.2012 20:41:44
Data publikacji informacji: 23.02.2012 20:41:44
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:08:18
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:08:18 admin_vobacom edycja strony
07.03.2023 12:27:01 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
01.02.2021 08:29:14 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
11.01.2021 11:28:10 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
10.09.2019 14:46:46 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
10.09.2019 14:44:22 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
16.05.2019 14:14:38 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
16.05.2019 14:06:35 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
12.03.2019 14:08:55 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
11.05.2017 09:33:45 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
03.10.2016 12:16:53 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
03.10.2016 12:12:14 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
02.03.2015 13:52:23 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
02.03.2015 13:32:30 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
24.05.2013 10:41:05 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
24.05.2013 10:30:04 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
23.04.2013 14:04:23 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
23.04.2013 13:58:58 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
23.02.2012 21:03:15 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
23.02.2012 20:59:42 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
23.02.2012 20:56:14 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
23.02.2012 20:41:44 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/udzielenie-dotacji-organizacjom-pozarzadowym-na-zadania-wlasne-miasta-w-ramach-otwartych