Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: root@npc.pl


Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wniosek o sprzedaż nieruchomości (dla nieruchomości, dla której nie rozpoczęto wcześniej procedury sprzedaży w drodze przetargu)
Załączniki:
1. Mapa zasadnicza w skali 1:500 z wkreślonymi granicami terenu będącego przedmiotem wniosku (2 egz.)
2. Wypis z rejestru gruntów

OPŁATY
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Inne opłaty:
- cena sprzedaży nieruchomości
- koszty aktu notarialnego i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY
Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, KANCELARIA URZĘDU
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, ul. Stary Rynek 19, pokój 13

OSOBY DO KONTAKTU
EWA WOŹNIAK – inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – tel. (23) 654 32 53, wew. 401

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA

Termin ustawowy: brak. Sprawy z zakresu sprzedaży nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosku o sprzedaż nieruchomości

Przeciętny czas realizacji w tut. Urzędzie: termin odpowiedzi na wniosek do30 dni. Czas realizacji zależny od stopnia skomplikowania sprawy.

Sposób załatwiania:
1. W przypadku odmowy sprzedaży wnioskodawca otrzymuje pisemną odpowiedź Burmistrza Miasta Mławy.
2. W przypadku przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży zostaną wykonane następujące czynności:
a. Wykonanie podziału nieruchomości (jeśli przedmiotem sprzedaży jest część nieruchomości)
b. Podjęcie przez Radę Miejską w Mławie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
c. Sporządzenie wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego
d. Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (wykaz wywiesza się na 21 dni w siedzibie urzędu).
e. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, złożonych w okresie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
f. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu
g. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
h. Podanie do publicznej wiadomości na okres 7 dni informacji o wyniku przetargu
i. Podpisanie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego (jeżeli w wyniku przetargu ustalono nabywcę nieruchomości)

TRYB ODWOŁAWCZY

1. Obowiązujące przepisy nie przewidują trybu odwoławczego. Sprzedaż nieruchomości ma charakter cywilnoprawny.
2. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Mławy 

PODSTAWA PRAWNA

• ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

UWAGI

• Nieruchomości są sprzedawane w drodze przetargu z wyjątkami określonymi w art. 37 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
• Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Mławie, ul. Stary Rynek 19, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta w Mławie.
• Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Mławie, ul. Stary Rynek 19, a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta w Mławie.
• W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.
• Burmistrz Miasta Mławy zawiadamia osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
• Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Mławy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
• Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
• Koszty aktu notarialnego i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Do pobrania

Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Marek Polak
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 12.12.2007 12:44:29
Data publikacji informacji: 12.12.2007 12:44:29
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:12:51
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:12:51 admin_vobacom edycja strony
12.03.2020 10:37:16 Milena Rutkowska edycja strony
11.03.2020 15:45:41 Milena Rutkowska edycja strony
07.06.2019 08:36:37 Milena Rutkowska edycja strony
18.06.2018 11:52:45 Milena Rutkowska edycja strony
24.11.2015 12:44:41 Anna Kędzierska edycja strony
24.11.2015 12:37:06 Anna Kędzierska edycja strony
11.02.2015 14:44:50 Anna Kędzierska edycja strony
07.06.2013 11:27:50 Anna Kędzierska edycja strony
06.06.2013 13:31:49 Anna Kędzierska edycja strony
12.12.2007 12:44:29 root@npc.pl strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/sprzedaz-nieruchomosci-w-drodze-przetargu