Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: root@npc.pl


Rozgraniczenie nieruchomości

 WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
Załączniki (oryginały lub uwierzytelnione kopie):
1. Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące)
2. Wypisy z rejestru gruntów i kopia mapy ewidencyjnej obejmująca nieruchomości podlegające rozgraniczeniu
3. Zgoda geodety uprawnionego na wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic
Dokumenty niezbędne do wydania decyzji o rozgraniczeniu dostarcza geodeta upoważniony do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic.

OPŁATY
Opłata skarbowa: 10 zł.
Opłatę skarbową należy wnieść w kasie Urzędu Miasta w Mławie lub na rachunek bankowy: Urząd Miasta w Mławie, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19, nr rachunku 70 1090 2604 0000 0001 3379 7826 
Inne opłaty:
- zapłata za wykonanie rozgraniczenia przez geodetę uprawnionego,
- opłaty za sporządzenie załączników do wniosku,
- inne koszty wynikłe w toku postępowania.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY
Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, KANCELARIA URZĘDU
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, ul. Stary Rynek 19, pokój 14

OSOBY DO KONTAKTU
Marek Polak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – tel. (23) 654 32 53, wew. 400

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA

Termin ustawowy: miesiąc od dnia wszczęcia postępowania, sprawy szczególnie skomplikowane – dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego)

Przeciętny czas realizacji w tut. Urzędzie: 30 dni (nie obejmuje czasu przeprowadzenia czynności przez geodetę uprawnionego)

Sposób załatwiania:
1. Po złożeniu przez wnioskodawcę wniosku wraz z kompletem dokumentów Burmistrz Miasta Mławy wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.
2. Geodeta uprawniony wykonuje czynności ustalenia przebiegu granic i sporządza protokół graniczny lub akt ugody.
3. Zgodnie z art. 31 ust. 4 Prawa geodezyjnego i kartograficznego w razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.
4. Burmistrz Miasta Mławy, w trybie art. 33 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.
5. Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, o której mowa wyżej, Burmistrz Miasta Mławy, w trybie art. 34 ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi

TRYB ODWOŁAWCZY

1. Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości nie służy zażalenie.
2. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi, w trybie art. 33 ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

PODSTAWA PRAWNA

• rozdział 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
• rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego

UWAGI

• Kopie dokumentów składane w toku postępowania winny być prawidłowo uwierzytelnione przez organ prowadzący postępowanie lub uprawnioną osobę.
• Wnioskodawca może wskazać geodetę uprawnionego do wykonania czynności ustalenia przebiegu granic. Jeżeli wnioskodawca nie dokona w/w wskazania, wyboru geodety uprawnionego dokona Burmistrz Miasta Mławy.
• Koszty postępowania ponosi wnioskodawca.
• W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Zgodnie z art. 64 § 2 kodeks postępowania administracyjnego, nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Do pobrania

Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Marek Polak
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 12.12.2007 12:17:01
Data publikacji informacji: 12.12.2007 12:17:01
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:12:51
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:12:51 admin_vobacom edycja strony
12.03.2020 10:37:56 Milena Rutkowska edycja strony
18.06.2018 11:59:39 Milena Rutkowska edycja strony
18.06.2018 11:04:57 Milena Rutkowska edycja strony
09.03.2015 10:49:21 Anna Kędzierska edycja strony
07.06.2013 11:25:06 Anna Kędzierska edycja strony
06.06.2013 13:28:48 Anna Kędzierska edycja strony
12.12.2007 12:17:01 root@npc.pl strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/rozgraniczenie-nieruchomosci