Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Drukuj Drukuj do PDF

Wykonanie i montaż czterech tablic informacyjnych promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”.

Data wpisu: 2017-07-06 14:35:00 Autor: Piotr Tomaszewski
Aktualizacja 17.07.2017r. - powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Miasto Mława zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i montaż czterech tablic informacyjnych promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie.

Na przedmiot zamówienia składa się:

1.   Wykonanie i montaż tablic zewnętrznych wraz z konstrukcją nośną w ilości 3 sztuk.

Każda z tablic ma  mieć wymiary minimalne: 80 cm wysokości i 120 cm szerokości i być zadrukowana treścią jednostronnie. Tablice mają być wykonane na białym (mlecznym) PCV o grubości minimum 8mm. Tablica ma być zamontowana w ramie metalowej (ocynk). Konstrukcja nośna tablicy musi składać się z dwóch słupków metalowych (ocynk)
i ma być przytwierdzona trwale do gruntu. Tablica powinna być podczas montażu wypoziomowana, a jej górna krawędź po  zamontowaniu powinna być umiejscowiona
na wysokości 300cm od powierzchni terenu.

Montaż tablic – na terenie Miasta Mława, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego:

  • przy skrzyżowaniu ul. Dzierzgowskiej z ul. Daleką – 1 szt.;
  • przy ul. Studzieniec na wysokości przepompowni przed skrzyżowaniem z ul. Brzozową – 1 szt.,
  • przy skrzyżowaniu ul. Witwickiego z ul. Łojewskiego – 1szt.

2.  Wykonanie i montaż tablicy wewnętrznej naściennej –  1 sztuka

Tablica ma  mieć wymiary minimalne: 80 cm wysokości i 120cm szerokości i być zadrukowana treścią jednostronnie. Musi być wykonana na białym (mlecznym) Plexi
o grubości minimum 6mm. Montaż tablicy przy użyciu kołków lub śrub dystansowych
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w budynku Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława.

Wszystkie tablice muszą być wykonane zgodnie ze wzorem tablicy oraz zasadami promocji obowiązującymi dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (załącznik nr 5 oraz załączniki nr 6-8).

Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji ostatecznej wersji projektu graficznego tablicy przed jej wykonaniem.

Tablice należy wykonać, dostarczyć i zamontować w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.08.2017r.

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty zgodnym ze wzorem (załącznik nr 1) w terminie
do dnia 14.07.2017r. do godz. 10.00 do Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19,
06-500 Mława lub na adres e-mail: piotr.tomaszewski@mlawa.pl

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena ofertowa - 100%

W trakcie oceny każdej ofercie przyznane zostaną punkty  dla kryterium cena, według wzoru: C = (Cmin / Coferta) x 100 pkt.

gdzie:  Cmin oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu,

            Coferta oznacza cenę badanej oferty.

Warunki ubiegania się o zamówienie.

Z postępowania wyklucza się wykonawców, o których mowa w par.1 ust. 9 Regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik do Zarządzenia
Nr 104/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 25.07.2016r.

CPV 30192170-3 Tablice ogłoszeń

Postępowanie jest realizowane w ramach umowy nr POIS.02.03.00-00-0117/16-00 z dnia 06.06.2017r. o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej
w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie"
w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W załączeniu:

1)         Załącznik nr 1 – wzór oferty

2)         Załącznik nr 2 – Zarządzenie nr 104/2016 Burmistrza Miasta Mława

3)         Załącznik nr 3 – wzór umowy

4)         Załącznik nr 4 – wzór tablicy

5)         Załącznik nr 5 – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

6)          Załącznik nr 6 – Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

7)         Załącznik nr 7 – Karta wizualizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020

8)         Załącznik nr 8 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Aktualizacja 17.07.2017r. - powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Najkorzystniejszą ofertę w kryteriach złożył wykonawca: Pracownia Szyldów i Reklam s.c. T.Buśkiewicz, R. Czagowiec, ul. Wrzeciowo 48,  01-956 Warszawa

Zestawienie złożonych ofert załączono w postaci pliku (protokół z postępowania).

Załączniki

Powrót

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Piotr Tomaszewski
Wytwarzający/Odpowiadający:
Piotr Tomaszewski i Przemysław Więckiewicz (2017-07-06)
Wprowadzający:
Piotr Tomaszewski (2017-07-06 14:50:15)
Modyfikujący:
Piotr Tomaszewski (2017-07-17 08:50:23)
Odpowiedzialny za treść:
Piotr Tomaszewski
Data publikacji od:
2017-07-06
2017-07-06 14:50:15 Utworzenie
Piotr Tomaszewski
2017-07-17 08:50:23 Modyfikacja
Piotr Tomaszewski
Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl