Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Drukuj Drukuj do PDF

Publikacja czterech ogłoszeń prasowych promujących projekt pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”

Data wpisu: 2018-03-06 09:44:00 Autor: Przemysław Więckiewicz
Aktualizacja - 15.03.2018 r. - Powiadomienie o wyborze oferty

Miasto Mława zaprasza do złożenia oferty na publikację czterech ogłoszeń prasowych promujących  projekt pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym
i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”
.

 


1.    Opis przedmiotu zamówienia.
Nazwa i kod przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:
CPV 79970000-4 Usługi publikacji

 

Wykonawca opracuje projekt graficzny każdego z ogłoszeń, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz wyemituje każde ogłoszenie 1 raz w ustalonym umową terminie
w gazecie, która ukazuje się co najmniej 1 raz na tydzień i jest powszechnie dostępna
w dystrybucji na całym obszarze gminy Miasto Mława. Ogłoszenie każdorazowo musi być wydrukowane w pełnym kolorze i mieć wielkość ½ strony. Szata graficzna ogłoszenia musi zgodna z zasadami promocji obowiązującymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dostępnymi na stronie internetowej:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/zasady-dla-umow-podpisanych-do-31-grudnia-2017-r/ Informacje w zakresie zawartości i treści każdego z ogłoszeń prasowych Zamawiający przekaże Wykonawcy odrębnie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do ustalonego umową początkowego terminu publikacji dotyczącego danego ogłoszenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji ostatecznej wersji graficznej każdego
z ogłoszeń przed przekazaniem do składu i druku gazety.


2.    Kryteria oceny ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ofertowa. 


3.    Informacja o wagach punktowych/procentowych przypisanych do kryteriów.
Cena ofertowa - 100%.

4.    Opis sposobu przyznawania punktacji.
W trakcie oceny każdej ofercie przyznane zostaną punkty  dla kryterium cena, według wzoru: C=(Cmin / Coferta) x 100 pkt.
gdzie: Cmin oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu,
Coferta  oznacza cenę badanej oferty.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej. 


5.    Warunki ubiegania się o zamówienie
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w wymaganym terminie złożą prawidłowo wypełniony i podpisany formularz oferty.


6.    Termin i sposób składania ofert.

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty zgodnym ze wzorem (załącznik nr 1) w terminie do dnia 14.03.2018r. do godz. 10.00 do Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława lub na adres e-mail: przemyslaw.wieckiewicz@mlawa.pl


7.    Termin realizacji zamówienia.
Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2018r.

Terminy publikacji ogłoszeń winny przypadać w następujących okresach:

  • emisja ogłoszenia nr 1 w okresie od dnia 26.03.2018r. do dnia 06.04.2018r.
  • emisja ogłoszenia nr 2 w okresie od dnia 14.05.2018r. do dnia 25.05.2018r.
  • emisja ogłoszenia nr 3 w okresie od dnia 16.07.2018r. do dnia 27.07.2018r.
  • emisja ogłoszenia nr 4 w okresie od dnia 17.09.2018r. do dnia 28.09.2018r.

 
8.    Informacja w zakresie zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych.

Z postępowania wyklucza się wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w zakresie określonym w rozdziale 6.5.2. pkt. 2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia).


9.    Warunki istotne zmiany umowy.
Zamawiający zawrze z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę umowę, której wzór stanowi załącznik nr 2.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.


10.    Informacja w zakresie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.


11.    Informacja w zakresie ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.


12.  Informacja o planowanych zamówieniach.


Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu innych zamówień polegających na powtórzeniu niniejszego zamówienia w okresie 3 lat od jego udzielenia.


Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pn.: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”; Działanie 7.1. „Infrastruktura drogowa”,  zgodnie z umową nr RPMA.07.01.00-14-6593/16-00 z dnia 21.09.2017r.

 


 

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego na:  Publikację czterech ogłoszeń prasowych promujących  projekt pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” wybrano ofertę firmy:

 

Spółdzielnia Pracy

„Ciech-Press”

ul. Ściegiennego 2

06-400 Ciechanów

Tygodnik Gazeta Mławska

ul. Długa 9A

06-500 Mława

 

Wybrany Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę
1 800,00 brutto.


 

Załączniki

Powrót

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Przemysław Więckiewicz
Wytwarzający/Odpowiadający:
Przemysław Więckiewicz (2018-03-06)
Wprowadzający:
Przemysław Więckiewicz (2018-03-06 09:43:35)
Modyfikujący:
Przemysław Więckiewicz (2018-03-15 15:01:14)
Odpowiedzialny za treść:
Krzysztof Jaros
Data publikacji od:
2018-03-06
2018-03-06 09:43:35 Utworzenie
Przemysław Więckiewicz
2018-03-06 09:46:20 Modyfikacja
Przemysław Więckiewicz
2018-03-15 15:01:14 Modyfikacja
Przemysław Więckiewicz
Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl