Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Drukuj Drukuj do PDF

Publikacja czterech ogłoszeń prasowych promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie

Data wpisu: 2017-07-26 08:18:00 Autor: Piotr Tomaszewski
Aktualizacja 07.08.2017r. - powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Miasto Mława zaprasza do złożenia oferty na publikację czterech ogłoszeń prasowych promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie.

Opis przedmiotu zamówienia:

Treść każdego spośród czterech ogłoszeń prasowych Zamawiający przekaże Wykonawcy odrębnie.  Wykonawca opracuje projekt graficzny każdego z ogłoszeń zgodnie z zaleceniami Zamawiającego i wyemituje każde ogłoszenie 1 raz w ustalonym umową okresie czasu
w gazecie, która ukazuje się co najmniej 1 raz na tydzień i jest powszechnie dostępna
w dystrybucji na terenie miasta Mława. Ogłoszenie każdorazowo musi być wydrukowane
w pełnym kolorze i mieć wielkość ½ strony. Szata graficzna każdego z ogłoszeń musi być zgodna z zasadami promocji obowiązującymi dla Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 (załączniki nr 4-6). Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji ostatecznej wersji graficznej każdego z ogłoszeń przed przekazaniem do składu i druku gazety.

Terminy emisji ogłoszeń muszą przypadać w następujących okresach:

- emisja ogłoszenia nr 1 w okresie od podpisania umowy do 20.08.2017r.

- emisja ogłoszenia nr 2 w okresie od 18.09.2017r. do 29.09.2017r.

- emisja ogłoszenia nr 3w okresie od 06.11.2017r. do 17.11.2017r.

- emisja ogłoszenia nr 4w okresie od 01.12.2017r. do 15.12.2017r.

 

Przedmiot umowy należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2017r.

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty (załącznik nr 1) w terminie
do dnia 03.08.2017r. do godz. 10.00 do Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19,
06-500 Mława lub na adres e-mail: piotr.tomaszewski@mlawa.pl

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

 

Cena ofertowa - 100%

 

W trakcie oceny każdej ofercie przyznane zostaną punkty  dla kryterium cena, według wzoru: C=(Cmin / Coferta) x 100 pkt.

gdzie:

Cmin oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu,

Coferta oznacza cenę badanej oferty.

Warunki ubiegania się o zamówienie.

Z postępowania wyklucza się wykonawców, o których mowa w par.1 ust. 9 Regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik do Zarządzenia
Nr 104/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 25.07.2016r.

 

CPV 79970000-4 Usługi publikacji

 

Postępowanie jest realizowane w ramach umowy nr POIS.02.03.00-00-0117/16-00 z dnia 06.06.2017r. o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej
w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie"
w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

W załączeniu:

1)         Załącznik nr 1 –formularz  oferty

2)         Załącznik nr 2 -  Zarządzenie nr 104/2016 Burmistrza Miasta Mława

3)         Załącznik nr 3 - wzór umowy

4)         Załącznik nr 4 - Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

5)          Załącznik nr 5 - Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

6)         Załącznik nr 6 - Karta wizualizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020

7)         Załącznik nr 7 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Aktualizacja 07.08.2017r. - powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zestawienie złożonych ofert:

L.p.

Nazwa Wykownawcy

Data wpływu

Sposób złożenia

Cena brutto

Ilość punktów

1.

Spółdzielnia Pracy „Ciech-Press”, ul. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów, oddział Tygodnik Gazeta Mławska, ul. Długa 9A, Mława

01.08.2017

pismo

2 800 zł

44

2.

NOWY KURIER MŁAWSKI, ul. 18-go Stycznia 2 lok 5, 06-500 Mława

27.07.2017             

pismo

2 311,41 zł

53

3.

Agora S.A. , Królewiecka 12e, 09-400 Płock

03.08.2017              godz. 09:06

e-mail

1 230zł

100

Żaden z wykonawców nie podlega wykluczeniu na podstawie par 1 ust 9 Zarządzenia nr 104/2016.

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującym kryterium:

Cena ofertowa - 100%

W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym ofertom przyznano punkty dla kryterium cena, według wzoru: C=(Cmin / Coferta) * 100 pkt., gdzie Cmin oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu,a Coferta cenę badanej oferty.

Najkorzystniejszą ofertę w kryteriach złożył wykonawca: Agora S.A. , Królewiecka 12e, 09-400 Płock

Załączniki

Powrót

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Piotr Tomaszewski
Wytwarzający/Odpowiadający:
Przemysław Więckiewicz (2017-07-26)
Wprowadzający:
Piotr Tomaszewski (2017-07-26 08:26:18)
Modyfikujący:
Piotr Tomaszewski (2017-08-07 14:26:27)
Odpowiedzialny za treść:
Piotr Tomaszewski
Data publikacji od:
2017-07-26
2017-07-26 08:26:18 Utworzenie
Piotr Tomaszewski
2017-08-07 14:26:27 Modyfikacja
Piotr Tomaszewski
Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl