Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Drukuj Drukuj do PDF

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie

Data wpisu: 2017-07-12 15:11:00 Autor: Piotr Tomaszewski
Aktualizacja 20.07.2017 - powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Miasto Mława zaprasza do złożenia oferty na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zarządzaniu, kontroli
i nadzorze nad realizacją umowy o roboty budowlane dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie”.

Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia – opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentacja projektowa.

Termin wykonania zamówienia – nadzór należy pełnić od  dnia zawarcia umowy  do momentu zakończenia i rozliczenia inwestycji będącej przedmiotem nadzoru. Zakończenie robót budowlanych przewiduje się na dzień: 30.10.2017r.

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty zgodnym ze wzorem (załącznik nr 1) w terminie

do dnia 20.07.2017r. do godz. 10.00 (czasu lokalnego) do Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława do Kancelarii Urzędu lub na adres e-mail: piotr.tomaszewski@mlawa.pl

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena ofertowa - 100%

W trakcie oceny każdej ofercie przyznane zostaną punkty  dla kryterium cena, według wzoru: C = (Cmin / Coferta) x 100 pkt.

gdzie:  Cmin oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu,

            Coferta oznacza cenę badanej oferty.

Warunki ubiegania się o zamówienie.

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – w skład zespołu powinny wchodzić wymagane osoby z uprawnieniami o branży sanitarnej i drogowej. Wiodący inspektor branża sanitarna (do oferty należy załączyć kopie uprawnień poszczególnych inspektorów).

Z postępowania wyklucza się wykonawców, o których mowa w par.1 ust. 9 Regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik do Zarządzenia
Nr 104/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 25.07.2016r.

74313130-6 Usługi technicznego nadzoru budowlanego

Postępowanie jest realizowane w ramach umowy nr POIS.02.03.00-00-0117/16-00 z dnia 06.06.2017r. o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej
w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie"
w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W załączeniu:

1)         Załącznik nr 1 – wzór oferty

2)         Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

3)         Załącznik nr 3 – wzór umowy

4)         Załącznik nr 4 – Zarządzenie nr 104/2016 Burmistrza Miasta Mława

Aktualizacja 20.07.2017 - powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zestawienie złożonych ofert:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Data wpływu

Sposób złożenia

Cena netto

Cena brutto

Ilość punktów

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „INSTALEX”,                                       ul. Płocka 5/7 m5,                06-500 Mława

20.07.2017 godz. 08:00

pisemnie

1400 zł

1722 zł

100

 

Najkorzystniejszą ofertę w kryteriach złożył wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „INSTALEX”, ul. Płocka 5/7 m5, 06-500 Mława

Załączniki

Powrót

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Piotr Tomaszewski
Wytwarzający/Odpowiadający:
Przemysław Więckiewicz, Dariusz Nieznański (2017-07-12)
Wprowadzający:
Piotr Tomaszewski (2017-07-12 15:14:00)
Modyfikujący:
Piotr Tomaszewski (2017-07-20 14:19:10)
Odpowiedzialny za treść:
Piotr Tomaszewski
Data publikacji od:
2017-07-12
2017-07-12 15:14:00 Utworzenie
Piotr Tomaszewski
2017-07-12 15:15:51 Modyfikacja
Piotr Tomaszewski
2017-07-12 15:17:38 Modyfikacja
Piotr Tomaszewski
2017-07-12 15:25:51 Modyfikacja
Piotr Tomaszewski
2017-07-12 15:34:13 Modyfikacja
Piotr Tomaszewski
2017-07-20 14:19:10 Modyfikacja
Piotr Tomaszewski
Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl