Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Drukuj Drukuj do PDF

Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”

Data wpisu: 2017-08-09 10:19:00 Autor: Piotr Tomaszewski
Aktualizacja 22.08.2017r. - powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Miasto Mława zaprasza do złożenia oferty na: opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie.

Na przedmiot zamówienia składa się:

1.   Opracowanie projektu oraz wykonanie i dostawa plakatów w ilości 30 sztuk

Plakat formatu A3 (420x297mm) w układzie pionowym, jednostronny, wykonany na papierze kreda błysk minimum 135g/m2, w pełnym kolorze, wg projektu opracowanego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4  do zaproszenia, zaakceptowanego przez Zamawiającego.

2.   Opracowanie projektu oraz wykonanie i dostawa ulotek w ilości 2 000 sztuk

Ulotka formatu A4(297x210mm), wydrukowana na papierze offsetowym niepowlekanym minimum 200g/m2 ,dwustronnie 4x1:

-   pierwsza strona w pełnym kolorze, uszlachetniona poprzez foliowanie i lakierowanie wybiórcze UV, zawierająca co najmniej znaki i treści informacyjne identyfikujące realizowany projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej zawarte
w załączniku nr 5;

- druga strona matowa, biała, bez uszlachetnień,  z nadrukowanym czarnym kolorem obrazkiem do kolorowania - rysunkiem budynku zabytkowego Ratusza w Mławie, który musi być wykonany z dbałością o detale jak rysunki znajdujące się pod adresem: http://www.rewitalizacja.tczew.pl/k/kolorowanki/

Ulotka zostanie wykonana wg projektu opracowanego przez Wykonawcę, zaakceptowanego przez Zamawiającego. Wykonawca opracowuje projekt w oparciu
o szczegółowe wytyczne i materiały (teksty, zdjęcia, sugestie, dyspozycje itp.) przekazane przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże materiały nie później, niż w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy.

3.    Opracowanie projektu oraz wykonanie i dostawa naklejek  w ilości 200 sztuk

Naklejki spersonalizowane, o wymiarach 175x35 mm, z tolerancją ±2mm, jednostronne, wykonane na papierze koloru białego w rodzaju etykiety samoprzylepnej, wydrukowane w układzie poziomym, w pełnym kolorze, z laminatem matowym, wg projektu opracowanego przez Wykonawcę, zaakceptowanego przez Zamawiającego, pocięte na sztuki. Projekt naklejki musi zawierać znaki i treści informacyjne zawarte załączniku nr 6.

Materiały promocyjne wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być wykonane zgodnie z zasadami informacji i promocji obowiązującymi dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z uwzględnieniem obowiązujących w ramach Programu wzorów (załącznik nr 4 oraz załączniki nr 7 - 10).

Wykonawca w trakcie realizacji umowy zapewni Zamawiającemu możliwość konsultacji projektów graficznych materiałów promocyjnych prowadzonych w formie korespondencji elektronicznej i dokonywania niezbędnych poprawek co najmniej 2-krotnie w przypadku plakatów i naklejek oraz co najmniej 3- krotnie w przypadku ulotek. Zamawiający w trakcie realizacji umowy zobowiązuje się konsultować przesłane przez Wykonawcę projekty materiałów promocyjnych niezwłocznie, każdorazowo nie później , niż w ciągu 24 godzin od otrzymania korespondencji elektronicznej z projektem, z wyłączeniem czasu pomiędzy godziną 16.00 w każdy piątek tygodnia a godziną 8.00 w następujący po tym piątku poniedziałek.

Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji ostatecznej wersji projektów graficznych każdego materiału promocyjnego (plakat, ulotka, naklejka) przed jego wykonaniem. Zamawiający może zaakceptować każdy z projektów bez wykorzystania wszystkich przysługujących mu konsultacji, jeżeli projekt ten spełniał będzie niezbędne wymagania.

Zamówienie należy wykonać i dostarczyć do Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2017r.

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty(załącznik nr 1) w terminie do dnia 17.08.2017r.do godz. 10.00 do Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława lub na adres e-mail: piotr.tomaszewski@mlawa.pl

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena ofertowa - 100%

W trakcie oceny każdej ofercie przyznane zostaną punkty  dla kryterium cena, według wzoru: C=(Cmin / Coferta) x 100 pkt.

gdzie: Cmin oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu,

Coferta oznacza cenę badanej oferty.

Warunki ubiegania się o zamówienie.

Z postępowania wyklucza się wykonawców, o których mowa w par.1 ust. 9 Regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 104/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 25.07.2016r.

CPV 79823000-9  usługi drukowania i dostawy

Postępowanie jest realizowane w ramach umowy nr POIS.02.03.00-00-0117/16-00 z dnia 06.06.2017r. o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej
w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie"
w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W załączeniu:

1)         Załącznik nr 1 – formularz oferty

2)         Załącznik nr 2 – Zarządzenie nr 104/2016 Burmistrza Miasta Mława

3)         Załącznik nr 3 – wzór umowy

4)         Załącznik nr 4 – wzór plakatu

5)         Załącznik nr 5 – znaki i treści na ulotkę

6)         Załącznik nr 6 – znaki i treści na naklejkę

7)         Załącznik nr 7 – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności2014-2020 w zakresie informacji i promocji

8)          Załącznik nr 8 –Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

9)         Załącznik nr 9 – Karta wizualizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020

10)      Załącznik nr 10 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Aktualizacja 22.08.2017r. - powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 8 ofert:

Zestawienie złożonych ofert:

L.p.

Nazwa Wykownawcy

Data wpływu

Sposób złożenia

Cena brutto

Ilość punktów

1.

OFICYNA DRUKARSKA Jacek Chmielewski,

ul. Sokołowska 12a,

01-142 Warszawa

10.08.2017 godz. 18:11

e-mail

1686,33 zł

65,86

2.

IMAGE PRODUKCJA Piotr Walczak,

Św. Wojciecha 30,

26-660 Jedlińsk

14.08.2017 godz. 11:48

e-mail

odrzucona

3.

ON STUDIO Sp. z o.o.,

Ul. Kajki 3/1,

10-546 Olsztyn

16.08.2017              godz. 14:34

e-mail

1110,57zł

100

4.

Sonar Sp. z o.o.,

ul. Kostrzyńska 89,

66-400 Gorzów Wielkopolski

16.08.2017              godz. 13:47

e-mail

1870,83zł

59,36

5.

Agencja Reklamowo – Wydawnicza Studio B&W Wojciech Janecki,

Ul. Podjazdowa 2/31,

41-200 Sosnowiec

17.08.2017              godz. 08:07

e-mail

1377,60zł

80,62

6.

Wielkareklama.eu P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama

Ul. Wojska Polskiego 45,

98-300 Wieluń

17.08.2017              godz. 08:56

e-mail

1968zł

56,43

7.

MIKODRUK COMPUTER S.C. Jacek i Sylwia Mikołajczyk,

Ul. Ptolemeusza 23,

62-800 Kalisz

17.08.2017              godz. 08:58

e-mail

2032,50zł

54,64

8.

VIS-MEDIA s.c.

Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska

Wielka Nieszawka,

Ul. Złota 7,

87-165 Cierpice

 

17.08.2017              godz. 09:58

e-mail

3444zł

32,25

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty: IMAGE PRODUKCJA Piotr Walczak, Św. Wojciecha 30, 26-660 Jedlińsk – oferta zawiera błąd uniemożliwiający uznanie jej jako dotyczącej przedmiotowego postępowania.

Najkorzystniejszą ofertę w kryteriach złożył wykonawca: ON STUDIO Sp. z o.o., ul. Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn

Załączniki

Powrót

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Piotr Tomaszewski
Wytwarzający/Odpowiadający:
Piotr Tomaszewski i Przemysław Więckiewicz (2017-08-09)
Wprowadzający:
Piotr Tomaszewski (2017-08-09 10:26:28)
Modyfikujący:
Piotr Tomaszewski (2017-08-22 07:45:49)
Odpowiedzialny za treść:
Piotr Tomaszewski
Data publikacji od:
2017-08-09
2017-08-09 10:26:28 Utworzenie
Piotr Tomaszewski
2017-08-09 10:31:28 Modyfikacja
Piotr Tomaszewski
2017-08-22 07:45:49 Modyfikacja
Piotr Tomaszewski
Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl