BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Otwartej Strefy Aktywności w wariancie podstawowym w Mławie przy ulicy Okrężnej na działce nr 12-469/1

Termin składania ofert
-
Opis przedmiotu zamówienia

Miasto Mława zaprasza do złożenia oferty na Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Otwartej Strefy Aktywności w wariancie podstawowym w Mławie przy ulicy Okrężnej na działce nr 12-469/1”.

Zamówienie obejmuje wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompletnej Wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach ogłoszonego „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019”.

  1. Opracowanie należy wykonać zgodnie z Decyzją Nr 5 Ministra Sportu i Turystyki
    z dnia 01.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019”
  2. Opracowanie należy wykonać na podstawie pozyskanych przez Wykonawcę danych i materiałów wyjściowych;
  3. W ramach realizacji zamówienia należy sporządzić, wszelkie niezbędne dokumenty do złożenia wniosku , w tym m.in.:
  1.  dokumenty umożliwiające dokonanie zgłoszenia budowy we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej;
  2.  dokumentację techniczną (plan zagospodarowania terenu, opis techniczny przedsięwzięcia lub ewentualnie inne niezbędne szkice i rysunki umożliwiające analizę poprawności przyjętych rozwiązań projektowych);
  3.  zbiorcze zestawienie kosztów z podziałem na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne.

3. Opracowanie należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD w wersji edytowalnej i nieedytowalnej.

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do sporządzonej dokumentacji w zakresie umożliwiającym dokonywanie wymaganych zmian i aktualizacji.

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Rozwiązania projektowe Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać na bieżąco z zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian, co do proponowanej technologii przyjętej do projektu.

7. Przy projektowaniu, budowie i użytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej będącej przedmiotem zadania inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm  dot. budowy ww. obiektu.

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa własności i prawa autorskie do wykonanych dokumentów

9. Przedmiot umowy należy wykonać i dostarczyć do Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do 25.02.2019r.

10. Ofertę należy złożyć do godziny 10.00 do dnia 15 lutego 2019 r. w kancelarii Urzędu Miasta Mława, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19 w nieprzezroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej następująco: Oferta
na
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Mławie przy ulicy Okrężnej - wariant podstawowy”
lub przesłać na adres poczty elektronicznej:
anna [dot] mialka-kruszewskaatmlawa [dot] pl ()

11. Warunki oceny oferty: 100 % - Cena ofertowa;

CPV  71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Unieważnienie postępowania
Uwagi

19.02.2019r. - Unieważnienie postępowania

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Przemysław Więckiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Przemysław Więckiewicz
Data wytworzenia informacji: 12.02.2019 11:55:16
Data ostatniej modyfikacji: 19.02.2019 14:47:23
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
19.02.2019 14:47:23 Monika Żółtak edycja strony
12.02.2019 11:55:16 Przemysław Więckiewicz strona została dodana