BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 (II zapytanie)

Termin składania ofert
-
Opis przedmiotu zamówienia

Miasto Mława zaprasza do złożenia oferty na Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 (II zapytanie).

 

Zamówienie obejmuje wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025”. Opracowanie należy wykonać zgodnie z wytycznymi i przepisami prawa Unii Europejskiej i krajowymi, aktualnymi unijnymi i krajowymi dokumentami strategicznymi wyższego rzędu z uwzględnieniem Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego i Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego oraz innych dokumentów strategicznych Miasta Mława. Dokument powinien być sporządzony wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływania na środowisko jako element warunkowy, uzależniony od stwierdzenia przez stosowne organy o konieczności jej sporządzenia.

Opracowanie należy wykonać na podstawie:

 1. pozyskanych przez Wykonawcę danych i materiałów wyjściowych;
 2. przeprowadzonych przez Wykonawcę konsultacji z mieszkańcami w formie ankiet w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym;
 3. przeprowadzonych przez Wykonawcę warsztatów strategicznych.
 1.  W ramach realizacji zamówienia należy wykonać:
 1. Raport o stanie miasta za 2018 rok, sporządzony zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 994), zawierający minimum informacje dotyczące realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Przeprowadzić debatę nad raportem podczas sesji Rady Miasta.

 

 1. Strategię Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 zawierającą co najmniej:
 1. Analizę i diagnozę strategiczną podstawowych uwarunkowań rozwojowych (w tym m.in. Analiza SWOT, dane porównawcze dot. demografii, Budżetu Miasta, bezrobocia itd. (w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym) z innymi miastami porównywalnej wielkości do Mławy, informacje dot. zagadnień: przestrzeń i środowisko, demografia, gospodarka, bezpieczeństwo publiczne i socjalne, kultura, sport, turystyka, infrastruktura techniczna i społeczna, itd.).
 2. Przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz warsztatów strategicznych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. Sporządzenia raportu z procesu konsultacji społecznych, w którym winien znaleźć się opis przebiegu konsultacji, ich podsumowanie oraz zbiorcze zestawienie zgłoszonych uwag z rekomendacją do ich wprowadzenia lub uzasadnieniem do ich nie wprowadzania.
 3. Rozwój strategiczny w latach 2019-2025 (w tym m.in. wizja rozwoju, misja oraz cele strategii, cele strategiczne i operacyjne, zadania w ramach poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych, system wdrażania i finansowania strategii, podmioty zaangażowane w proces wdrażania Strategii, źródła finansowania Strategii, itd.).
 4. Jakość rządzenia (w tym m.in. system zarządzania miastem, analiza zdolności inwestycyjnej, jakość kapitału ludzkiego).
 5. Zadania inwestycyjne na lata 2019-2025 (lista zadań z określeniem czasu ich realizacji, szacunkowych kwot, źródeł finasowania, itd.).
 6. Sposób wdrażania, realizacji i aktualizacji strategii.
 7. Opracowanie metodologii ewaluacji i przeprowadzania monitoringu z określeniem wskaźników do przeprowadzenia monitoringu strategii z wykorzystaniem ogólnodostępnych źródeł.
 1. Na zakres prac związanych z badaniami ankietowym składa się:
 1. przygotowanie ankiet;
 2. przygotowanie instrukcji dla uczestników badań;
 3. przygotowanie harmonogramów badań – ogólnych, określających liczbę niezbędnych do zaangażowania osób w każdym dniu badań oraz szczegółowych – stanowiących plan pracy dla każdego uczestnika badań;
 4. przeprowadzenie 300 ankiet wśród mieszkańców miasta wylosowanych w gospodarstwach domowych z każdego osiedla (proporcjonalnie do liczby mieszkańców);
 5. edycja wyników badań  i  zestawienie wyników przeprowadzonych ankiet z opracowaniem w formie graficznej;
 6. Wydruk wyników badań w czytelnej, tabelarycznej formie graficznej.
 7. Analiza przeprowadzonych ankiet z opracowaniem w formie graficznej.
 1. W warsztatach strategicznych powinni uczestniczyć przedstawiciele: administracji, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, lokalnych liderów oraz mieszkańców. Warsztaty będą obejmowały: I - przedstawienie i konsultację koncepcji opracowania dokumentu, II - włączenie interesariuszy w budowanie strategii, III - prezentacja uzyskanych wyników i konsultacja projektu Strategii, itp.). Na potrzeby organizowanych warsztatów strategicznych należy przygotować prezentację multimedialną.
 2. Opracowanie należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej w ilości 3 szt. oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD w ilości 2 szt. w wersji edytowalnej i nieedytowalnej.
 3. Wykonawca przygotuje:
   • wystąpienia do właściwych organów w sprawie uzgodnień dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
   • prognozę oddziaływania na środowisko skutków realizacji Strategii przy konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowanego projektu Strategii  Rozwoju  (jeśli dotyczy);
   • wprowadzanie ewentualnych zmian do projektu Strategii wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych i opinii właściwych organów;
   • podsumowanie na podstawie art. 55 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081).
 1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do sporządzonej Strategii Rozwoju Miasta Mława do 2025 roku w zakresie umożliwiającym dokonywanie wymaganych zmian i aktualizacji.
 2. Wykonawca weźmie udział w sesji Rady Miasta Mława, na której będzie uchwalana Strategia Rozwoju miasta Mława do 2025 roku i przyjmowany Raport o stanie miasta za 2018 rok.
 3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu Strategii Rozwoju dla gmin (miejskich, miejsko wiejskich i wiejskich).. Powyższe należy przedstawić na wykazie zawierającym: przedmiot zamówienia, datę wykonania, miejsce wykonania oraz nazwę zleceniodawcy. Do w/w wykazu dołączyć należy referencje lub protokół odbioru albo inny dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawa zatwierdzenia ostatecznej wersji strategii.
 5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa własności i prawa autorskie do wykonanych dokumentów

 

Wymogi wobec Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu Strategii dla gmin (miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich). Powyższe należy przedstawić na wykazie zawierającym: przedmiot zamówienia, datę wykonania, miejsce wykonania oraz nazwę zleceniodawcy. Do w/w wykazu dołączyć należy referencje lub protokół odbioru albo inny dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi.

 

Przedmiot umowy należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie:

a) Raport o stanie miasta za 2018 rok                            - do 15.04.2019r.;

b) Strategię Rozwoju Miasta Mława do roku 2025        - do 15.10.2019r.

Ofertę należy złożyć do godziny 10.00 do dnia 14 lutego 2019r. w kancelarii Urzędu Miasta Mława, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19 w nieprzezroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej następująco: „Oferta na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Mława do 2025 roku” lub przesłać na adres poczty elektronicznej: anna [dot] mialka-kruszewskaatmlawa [dot] pl

 

Warunki oceny oferty:

70% - Cena ofertowa;

30% - Sposób realizacji zadania w tym:

 • propozycja koncepcji strategii;
 • metodologia prowadzenia konsultacji;
 • harmonogram działań.

 

Warunki ubiegania się o zamówienie:

Z postępowania wyklucza się wykonawców, o których w Regulaminie procedur udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 67/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 

CPV  73220000 usługi doradcze w zakresie rozwoju.

Wybór najkorzystniejszej oferty
Załączniki do pobrania
Uwagi

19.02.2019r. - Powiadomienie o wyborze oferty

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Przemysław Więckiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Monika Żółtak
Data wytworzenia informacji: 06.02.2019 11:30:41
Data ostatniej modyfikacji: 19.02.2019 13:38:44
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
19.02.2019 13:38:44 Monika Żółtak edycja strony
06.02.2019 14:12:15 Monika Żółtak edycja strony
06.02.2019 13:41:45 Monika Żółtak edycja strony
06.02.2019 11:30:41 Monika Żółtak strona została dodana