BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę systemu odwadniającego na cmentarzu komunalnym w Mławie

Termin składania ofert
-
Opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja z dnia 25.07.2018r. - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odwodnienia części terenu Cmentarza Komunalnego mieszczącego się w Mławie przy ul. Ks. Maksymiliana Marii Kolbe.
Przedmiotowy obiekt o powierzchni ok. 8 ha obejmuje działki ewidencyjne nr 11-948, Mława, woj. mazowieckie. Odwodnieniem należy objąć najniżej położoną część cmentarza, która przy częstych i ulewnych opadach deszczu zalana jest wodą. Powierzchnia terenu jest dość zróżnicowana ze spadkiem w kierunku południowo-zachodnim, gdzie spływają wody powierzchniowe.

2. Termin wykonania zamówienia
Do dnia 30.11.2018r.  należy wykonać przedmiot zamówienia.

3. Warunki ubiegania się o zamówienie.
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

4. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2) oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych i nienaruszonych opakowaniach,
3) koperta zewnętrzna winna być zaadresowana:
        Urząd Miasta Mława
        Stary Rynek 19,
        06-500 Mława
oraz opisana: Oferta na Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę systemu odwadniającego na cmentarzu komunalnym w Mławie”, nie otwierać przed dniem 23.07.2018r. godz. 10:30.
4) koperty z ofertami, w interesie wykonawcy winny być skutecznie zabezpieczone przed ich otwarciem.
5) Wykonawca, który na etapie sporządzenia oferty zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy, zobowiązany jest do podania tego w ofercie (Załącznik nr 2 do Formularza oferty) wraz z załączeniem podstawowych informacji o podwykonawcy, nazwa, adres, zakres rzeczowy i wartościowy planowany do realizacji przez podwykonawcę.
6) W przypadku złożenia przez dwa lub kilka podmiotów oferty wspólnej (konsorcja), muszą być spełnione następujące warunki:
a) do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo /upoważnienie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu   o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy, wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi i podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów,
b) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika,
c) ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań
i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1) oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru, na adres zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
2) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Kancelaria Urzędu Miasta Mława w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 23.07.2018r. do godz. 10:00.
3) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2018r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego:
          Urząd Miasta Mława, Wydział Inwestycji    
          ul. Padlewskiego 13, 06-500 Mława.

6. Kryteria oceny ofert.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium
Cena ofertowa 100%
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
1) sposób obliczania wartości punktowej kryterium
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego Nazwa kryterium:    cena
Wzór: najniższa cena z ważnych ofert / cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt.
Sposób oceny: najkorzystniejsza ta, która otrzyma najwięcej punktów
2) za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Informacje o ogłoszeniu
Unieważnienie postępowania
Uwagi

Aktualizacja z dnia 25.07.2018r. - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wieczfniński
Osoba wprowadzająca informację: Aneta Malinowska
Data wytworzenia informacji: 12.07.2018 12:50:55
Data ostatniej modyfikacji: 25.07.2018 16:01:32
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
25.07.2018 16:01:32 Aneta Malinowska edycja strony
12.07.2018 13:04:41 Aneta Malinowska edycja strony
12.07.2018 12:50:55 Aneta Malinowska strona została dodana