BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Budowa oświetlenia zewnętrznego w rejonie budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie.

Termin składania ofert
-
Opis przedmiotu zamówienia

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:                            

 1. budowę oświetlenia zewnętrznego w ramach zadania pn.: „Przebudowa budynku dawnej "Popówki" w Parku Miejskim w Mławie” zakres zgodnie z dokumentacją techniczną,
 2. zakres prac obejmuje czynności pomocnicze tj.:

a) doprowadzenia terenu do stanu jak przed rozpoczęciem prac,

b) koszty usług geodezyjnych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.

Dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 4.

 

2. Termin wykonania zamówienia.

Do dnia 28.09.2018r.

3. Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 2. oferty, przesłane w formie listownej, należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych i nienaruszonych opakowaniach,
 3. oferta winna być zaadresowana (dotyczy formy papierowej):

    Budowa   oświetlenia  zewnętrznego  w  rejonie  budynku  dawnej  „Popówki”  w  Parku Miejskim w Mławie i nie otwierać przed dniem 17.07.2018r. godz. 10:30.

 1. termin składania ofert: do 17.07.2018r. do godz. 10.00,
 2. koperty z ofertami, w interesie wykonawcy winny być skutecznie zabezpieczone przed ich otwarciem.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 1. Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru, na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego,
 2. oferty dostarczane osobiście należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.07.2018r. do godz. 10:00,
 3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2018r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta Mława, Wydział Inwestycji    

ul. Padlewskiego 13, 06-500 Mława.

 

5. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko jedno kryterium wyboru, w 100% cenę ofertową. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagane kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym Projektantom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

 1. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium - zastosowane wzory do obliczenia punktowego kryterium ceny.
 2. Wzór:    najniższa cena z ważnych ofert / cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt.

Sposób oceny:   najkorzystniejsza ta, która otrzyma najwięcej punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

6. Warunki Umowy

 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień, wynikających z treści niniejszej oferty wraz z załącznikami,
 2. Zamawiający podpisze Umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści umowy po jej podpisaniu. Zmiany
  te mogą dotyczyć w szczególności:

przedłużenia terminu realizacji ze względu na:

  1. wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego,
  2. wystąpienie robót kolidujących i uniemożliwiających kontynuowanie robót podstawowych,
  3. niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót,
  4. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
  5. niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem,
  6. wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze.

 

 1. Wzór przyszłej Umowy z wybranym w wyniku postępowania Projektantem stanowi Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

 

Informacje o ogłoszeniu
Wybór najkorzystniejszej oferty
Uwagi

Aktualizacja - 18.07.2018r. powiadomienie o wyborze oferty - oświetlenie zewnętrzne w rejonie budynku dawnej "Popówki"

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Dariusz Nieznański
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej Porzeziński
Data wytworzenia informacji: 10.07.2018 14:38:41
Data ostatniej modyfikacji: 18.07.2018 08:34:38
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
18.07.2018 08:34:38 Aneta Malinowska edycja strony
10.07.2018 14:38:41 Andrzej Porzeziński strona została dodana