BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie.

Termin składania ofert
-
Opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja z dnia 10.07.2018 r. - Unieważnienie postępowania

Aktualizacja z dnia 29.06.2018 r. - Zestawienie ofert

Ogłoszenie w BZP nr 573614-N-2018

Ogłoszenie z dnia 14.06.2018 r.

 

Burmistrz Miasta Mława: Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli  tak, należy  wymienić  zamawiających, którzy  wspólnie  przeprowadzają  postępowanie  oraz  podać  adresy  ich siedzib, krajowe  numery  identyfikacyjne  oraz  osoby
do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Mława, krajowy numer identyfikacyjny 52482600000, ul. Stary Rynek  19 , 06-500   Mława, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 654 33 82, e-mail piotr [dot] tomaszewskiatmlawa [dot] pl, faks 236 543 652.
Adres strony internetowej (URL): www.mlawa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział   obowiązków   między  zamawiającymi  w  przypadku  wspólnego  przeprowadzania  postępowania, w  tym  w  przypadku  wspólnego  przeprowadzania  postępowania
z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.bip.mlawa.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.mlawa.pl/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Kancelaria Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie”.
Numer referencyjny: WI.271.54.2018.EG
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
jedna część

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie”. Budowa obejmuje wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do poszczególnych posesji i kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w pasie drogowym ulic: Wojciecha Kossaka, Władysława Broniewskiego, Olsztyńskiej i Marii Skłodowskiej-Curie w Mławie. 1.1 Etap przeznaczony do realizacji (fragment opracowanej dokumentacji technicznej wydzielony z całości zadania, oznaczony w załączniku nr 7 kolorem czerwonym): 1) sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjna) z rur PVC-U lite, Ø200, SN8: a) odcinek Sistn. – S22 o długości 37,89 mb, b) odcinek S22 – S21 o długości 8,60 mb, c) odcinek S21 – S20 o długości 12,50 mb, d) odcinek S20 – S19 o długości 18,21 mb, e) odcinek S19 – S18 o długości 50,30 mb + 2,0 mb w kierunku studni S18, f) odcinek S19 – S27 o długości 10,50 mb. 2) przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U lite, Ø160, SN8 – 4 szt. do działek nr ewid. 2821/1, 2804, 2823, 2824. 3) sieć kanalizacji deszczowej (grawitacja) z rur PP, SN 16, Dz. 315 mm, Dz. 630 mm, a) odcinek D z odr. Opr. – D7 o długości 8,21 m, Dz. 630 mm, b) odcinek D7 – D15 o długości 35,79 m, Dz. 630 mm. c) odcinek D15 – w kierunku na D 14 – o długości 10,0 m, Dz. 315 mm, d) odcinek D15 – D17 o długości 14,42 m, Dz. 630 mm, e) odcinek D17 – D16 o długości 24,47 m, Dz. 630 mm. 4) przykanaliki z wpustami deszczowymi do sieci kanalizacji deszczowej z rur Ø160, PP, SN8 w ilości 6 szt. (WP 25, WP 26, WP 27, WP 28, WP 29, WP 30) o łącznej długości 33,46 m. Zadanie obejmuje także poniesienie kosztów wynikających z: - zajęcia pasa drogowego na czas budowy (nie dotyczy dróg gminnych), - doprowadzenie terenu do stanu jak przed rozpoczęciem prac, - kosztów wykopu i wywózki oraz utylizacji urobku, - zagospodarowania we własnym zakresie i składowania nadmiaru ziemi, (nadmiar piasku z wykopów należy wykorzystać do ewentualnej nieprzewidzianej wymiany gruntu w przypadku takiej konieczności co należy uwzględnić w kosztach ogólnych zadania, - opracowania i wprowadzenia projektu czasowej organizacji ruchu, na czas prowadzenia robót budowlanych, - wykonania badania zagęszczenia gruntu oraz innych badań, niezbędnych do wykazania należytego wykonania robót, - kosztów usług geodezyjnych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, - usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi, - wykonanie inspekcji telewizyjnej kolektora ściekowego. Zamówienie realizowane jest w formie ryczałtu. Wszelkie roboty towarzyszące, niewystępujące w przedmiarach, należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót będące załącznikiem do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania pokryw i włazów, zawierających elementy logotypu, stanowiące część monolityczną elementu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. 1.2. Teren realizacji inwestycji jest obszarem pasa drogowego dróg gminnych tj. ul. Władysława Broniewskiego, Wojciecha Kossaka, Marii Skłodowskiej-Curie i Olsztyńskiej w Mławie. 1.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo -kosztorysowa opracowana przez Firmę: „ROMEX”, Roman Garwacki, Usługi Instalacyjno-Sanitarne, Projektowe i Nadzór Techniczny, ul. Batalionów Chłopskich 3/34. 09-400 Płock zawierająca: - Projekt techniczny budowlano - wykonawczy - STWiORB - Przedmiary robót. Zamówienie ma charakter ryczałtowy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót będące załącznikiem do SIWZ. Wszelkie roboty towarzyszące, niewystępujące w przedmiarach, należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. Załączony do SIWZ przedmiar robót obejmuje całość inwestycji i może być wykorzystany jako materiał pomocniczy do opracowania kosztorysu ofertowego na wydzielony w załączniku nr 7 zakres zamówienia. UWAGA: odwołanie się w przedmiarze do pozycji z KNR ma tylko charakter pomocniczy. Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, którym charakteryzują się produkty dostarczone przez konkretnego wykonawcę, pod warunkiem: 1) zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, materiałów i elementów wyposażenia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wyroby budowlane i urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 2) wykazania, że zastosowane wyroby budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustaw y Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający określa następujące wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108) w następujący sposób: 1) Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, Wykonawca (Podwykonawca i dalszy podwykonawca) zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wszystkie osoby wykonujące prace fizyczne (robotnicy budowlani) w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 2) Wykonawca, przed wprowadzeniem na teren budowy zgodnie z postanowieniami Umowy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, przedstawi Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności, oświadczenie, że wszystkie wymagane przez Zamawiającego osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie takie będzie również załączone do każdej faktury. 3) Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia, trwało w całym okresie wykonywania zamówienia przedmiotu umowy. 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowodów zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie. 5) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy: 1) Po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, a przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne pod rygorem nieważności oświadczenie zawierające informacje dotyczące formy zatrudnienia wymaganych osób z podaniem rodzaju czynności, stanowisk, funkcji, które będą wykonywane w trakcie realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia (imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu). 2) Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z wydaniem Wykonawcy terenu budowy do momentu otrzymania oświadczenia i wykazu osób, o którym mowa powyżej. Wynikłe z tego powodu opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane jako opóźnienie z winy Wykonawcy i nie będzie obciążało Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest  krótszy – w  tym  okresie, robót  budowlanych  - min jednej inwestycji polegającej na (wymagane wykonanie budowy min. jednej budowy sieci kanalizacyjnej
o długości kolektora głównego min. 200 mb)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH  PRZEZ  WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1)nie podlega wykluczeniu z postępowania, 2)spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy: 1)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ, 2)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 5 pkt.1) ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ. 3.W celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdz. VI A SIWZ, Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do SIWZ,

III.5) WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW  SKŁADANYCH  PRZEZ  WYKONAWCĘ  W  POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z Art. 25a ust 1 Wykonawca do oferty składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu będącego załącznikiem nr 2b do SIWZ. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b. ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2c do SIWZ oraz złożenia oświadczenia o którym mowa w ust. 2 dotyczącego tego podmiotu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW  SKŁADANYCH  PRZEZ  WYKONAWCĘ  W  POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: 1.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane; 2)dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w wykazie robót budowlanych zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 2.Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 3.Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zestawienie podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć realizacje zamówienia lub jego części. W przypadku nie dołączenia do oferty zestawienia podwykonawców zamawiający uznaje, że Wykonawca zamierza realizować zamówienie samodzielnie (załącznik nr 4).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

rękojmia i gwarancja

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy oraz zmian dotyczących: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1.1. zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 1.1.1 temperatura powietrza w porze nocnej, wskazująca poniżej 0 st. C, utrzymująca się dłużej niż 5 dni. 1.2. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp. w szczególności: 1.2.1 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.); 1.2.2 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 1.2.3 niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem; 1.2.4 wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze; 1.3. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 1.3.1 wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; 1.3.2 konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; 1.4. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 1.4.1 odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; 1.4.2 wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane; 1.4.3 konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego - konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; 1.5. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy 1.5.1 wystąpienie robót kolidujących i uniemożliwiających kontynuowanie robót podstawowych; 1.5.2 wystąpienie rażących błędów w dokumentacji uniemożliwiających kontynuowanie robót; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.1 - 1.5 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty; 2. Zmiany osobowe 2.1 zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach; 2.2 zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ 3. Zmiany organizacji spełniania świadczenia 3.1 zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy; 3.2 zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego; 3.3 zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy; 4. Płatności 4.1 zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, 4.2 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz wykonawcy;. 5. Pozostałe zmiany 5.1 siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 5.2 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu 5.3 rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 5.4 wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: 6.1 ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa 6.2 zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) 6.3 zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje  te  należy  umieścić  w  oddzielnej  kopercie  wewnątrz  opakowania  oferty, oznaczonej  napisem: Informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Informację
o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-29, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Aktualizacja z dnia 29.06.2018 r. - Zestawienie ofert

Aktualizacja z dnia 10.07. 2018 r. - Unieważnienie postępowania

 

 

 

 

 

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

 

Unieważnienie postępowania
Uwagi

Aktualizacja z dnia 10.07.2018 r. - Unieważnienie postępowania

Aktualizacja z dnia 29.06.2018 r. - Zestawienie ofert

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Andrzej Porzeziński
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej Porzeziński
Data wytworzenia informacji: 14.06.2018 17:17:10
Data ostatniej modyfikacji: 10.07.2018 11:16:00
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
10.07.2018 11:16:00 Andrzej Porzeziński edycja strony
29.06.2018 13:53:04 Andrzej Porzeziński edycja strony
29.06.2018 13:52:29 Andrzej Porzeziński edycja strony
14.06.2018 17:17:10 Andrzej Porzeziński strona została dodana